Hjelp ved søking i 1886-matrikkelen - Registreringssentral for historiske data

Hjelp ved søking i 1886-matrikkelen

Dette er en fullstendige versjon av 1886-matrikkelen for søking etter norske gårdsbruk og gårdbrukere. Databasen er landsdekkende og er basert på den trykte utgaven av 1886-matrikkelen. Grunnen i Finnmark er umatrikulert og finnes følgelig ikke i databasen. Byene i Norge finnes heller ikke i den originale 1886-matrikkelen. Mer stoff om matriklene finnes i Historisk leksikon publisert på lokalhistoriewiki.no.

Av ulike fortegnelser over norske gårdsbruk står matrikkelen av 1886 som den mest nyttige. For det ene nådde antall bruk i mange distrikter sitt høyeste antall på denne tida, slik at vi får opplysninger om svært mange driftsenheter. Dermed gir denne kilde en omfattende oversikt over navn på gårder og gårdsbruk, sammen med navn på eierne og brukerne. For det andre gir 1886-matrikkelen både det gamle nummereringssystemet med matrikkel- og løpenummer og det nye systemet med gårds- og bruksnummer. Således finner vi her sammenhengen mellom gårdsnummerne som ble brukt både før og siden, for eksempel i folketellingene.

Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å gjøre nettopp 1886- matrikkelen tilgjengelig via internett. Matriklene av 1838, 1886 og 1904 fins riktignok i trykte utgaver. Dermed er de mer tilgjengelige enn en rekke andre kilder. Allikevel har mange lokalhistorikere savnet sitt eget eksemplar. Selv om matriklene er ordnet topografisk, er det en ulempe at de eksisterende utgavene mangler registre. Kilden er dels skrevet av ved Registreringssentralene i Indre Finnmark og dels lest inn med optisk lesning (OCR) ved RHD. Vi har brukt mye tid til å lese korrektur og rette avskrivningsfeil, men ber allikevel om å få tilbakemeldinger hvor vår versjon avviker i forhold til originalkilden.

Som forklaringen og utsnittene fra søkeprogrammet viser nedenfor, kan man kombinere søk med kriteriene for- og etternavn, gårdsnavn, bruksnavn og sogn. Ved å merke av i boksene nederst på sida, kan søket avgrenses til ett eller flere fylker, og innenfor fylkene er det mulig å velge ett eller flere kommuner. Når man har fått fram lista over de aktuelle brukene, kan man enkelt lage liste over alle bruk som tilhørte samme matrikkelgård.

Skriv vanligvis starten på de navnene du er ute etter. Det er også mulig å søke etter ord eller deler av ord inne i tittelen, da må søkebegrepet innledes med prosenttegn. For eksempel vil søk etter '%berg' finne bruk hvor dette ordet forekommer ett eller annet sted i navnet, jfr "Søndre Berg", men også "Nordberg". Slik kan du også finne etternavn når du ikke kjenner personens fornavn. Vis moderasjon i bruken av slike venstretrunkerte søk, da de krever større ressurser enn ordinære søk hvor starten av søkebegrepet er med.

Ved søking i feltet for sogn kan det by på problemer for brukerne å vite hva de ulike sognene i Norge heter. Stort sett har sogn og herred (kommuner) samme navn, mens det i noen herred kan finnes flere sogn med forskjellige navn, som f eks i Stjørdal der det finnes 3 sogn med navn; Laanke, Værnes og Skatval. En fullstendig oversikt over de ulike sogn som forekommer i gårdsmatrikkelen finnes her:  

Fornavn og etternavn
Skriv inn for- og etternavn på eier av bruket. Om man ikke får tilslag på det navnet man søker, kan det være hensiktsmessig å skrive inn de første bokstavene i navnet for å se om man får flere tilslag på søket.

Dersom man f eks søker på etternavnet Lang, vil man få tilslag på både Langballe, Langberg, Langbrekken, Langdalen, Lange, Langefeldt, Langeland osv.

fig1

Gårdsnavn, bruksnavn og sogn
Bruksnavn er en inndeling under gårdsnavn, og søket blir foretatt i begge disse feltene (default). Dersom man vil søke i feltene separat, må krysset i boksen for Kombiner gårdsnavn og bruksnavn i samme søk, oppheves. (Se nedenfor:)

fig1b

Bruksdeling og sammenslåing spiller en viktig rolle for i hvilken grad alle bruksnavn er tatt med. Det kan derfor i første omgang være hensiktsmessig å søke i begge feltene.

Ved kun å skrive inn navn på sognet vil samtlige matrikkelbruk i sognet bli listet ut.

Husk at husmannsplasser og deres oppsittere ikke er tatt med i matrikkelen, siden de ikke var regnet som selvstendige, økonomiske enheter.

Avgrensinger
Man kan avgrense søkingen til fylker og kommuner. Dersom man krysser av for ett eller flere fylker, vil søkinga bli foretatt innenfor alle kommunene i de valgte fylkene. Dersom man vil avgrense søkinga til kun enkeltvise kommuner innenfor fylkene, må man først krysse av i boksene for hvilke fylker søkinga skal gjelde og deretter krysse av i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert valgte fylke.

Ved å trykke på knappen søk vil en deltaljert kommuneliste vises hvor man kan krysse av for de kommuner man vil søke i. Dersom man ikke krysser av i boksene under punktene 2 og 3, vil søkinga starte i alle kommunene.

fig2
I eksemplet ovenfor har vi valgt å begrense søkinga innenfor Hordaland fylke. Vi har også krysset av i boksen for å avgrense søkinga til kommuner innenfor det valgte fylket.

Resultatet av en slik spørring vil vise en kommuneliste som ser slik ut:

fig3

I eksemplet ovenfor har vi valgt å krysse av for seks kommuner og det endelige søkeresultatet ser slik ut:

fig4

Søkeresultatet ovenfor viser i øvre felt de utvalg som er foretatt, det nedre feltet viser de referanser som finnes for søket.

Som man ser er gårdsnavn hyperlinket ( Haugland ). Dersom man klikker på gårdsnavnet vil ytterligere informasjon om matrikkelgården vises (i øvre felt) samt alle bruk og brukseiere under gården Haugland (i nedre felt). Resultatet vises som nedenfor:

fig5