Folketellingen 1875

Folketellingen 1875

§2. Den l Januar 1876 afholdte Folketælling.

Ved kongelig Resolution af 23de Oktober 1875 blev det bestemt, at en almindelig Folketælling, til hvis Udførelse Midler (efter derom fremsat kongelig Proposition, Storth. Forhandl. 1875 1ste Del, Sth. Prp. No 1 C. Side 136 fgg.) vare bevilgede af Storthinget i s. Å., skulde foretages ved Udgangen af 1875 og tage sin Begyndelse Mandag 3die Januar 1876 samt fortsættes i de påfølgende Dage, indtil den blev tilendebragt, - ligesom der i Resolutionen gaves de fornødne nærmere Bestemmelser angående Tællingens Udførelse m. V.

Idet man henviser til Resolutionen med det til Grund for samme liggende Foredrag, der er indtaget i Departements-Tidende 187ó S. 709-716 og ligeledes vil findes aftrykt efter nærværende Fremstilling (som Bilag No. 15), skal man foreløbig bemærke, at medens tidligere den såkaldte retslige eller hjemmehørende Folkemængde har været lagt til Grund for Folketællingerne, idet der i vedkommende Schemata for hvert beboet Sted har været optalt de Personer, som der havde stadigt Ophold, omfattede sidste Folketælling - i Lighed med de fleste andre Landes Folketællinger - samtlige faktisk tilstedeværende Personer med særskilt Anførsel af de midlertidigt fraværende. Da der for de tilstedeværende Personer, som kun midlertidigt opholdt sig på Tællingsstedet, blev meddelt særskilt Oplysning herom, indeholdt hvor udfyldt Liste tillige tilstrækkelige Opgaver vedkommende den på Stedet hjemmehørende Folkemængde.

Da Tællingen blev udført på en noget forskjellig Måde, eftersom den foregik i Landdistrikter, i Byer eller ombord på Skibe, skal man i det Følgende særskilt omhandle hver af disse Afdelinger.1. Tællingen i Landdistrikterne.

Ved Resolutionens Post 5 blev det bestemt, at Tællingen i Landdistrikterne skulde bestyres af vedkommende Lensmænd i Forening med Sognepræsten, der skulde have Overtilsynet, og udføres ved Hjælp af Skolelærerne og andre, som Tællingsbestyrerne dertil fandt skikkede. Der skete altså denne Gang den Forandring, at Lensmændene (mod Godtgjørelse, hvorom nærmere nedenfor) deltoge i Tællingens Bestyrelse, ligesom det blev overladt Tællingsbestyrerne ved Siden af Skolelærerne, der fortrinsvis benyttedes, også at antage andre Tællere. Kapellanerne havde denne Gang ingen Befatning med Tællingen.

Under 26de Oktober 1875 udfærdigedes derefter et Cirkulære til Sognepræster og Lensmænd indeholdende forskjellige Regler og Bemærkninger til iagttagelse og Veiledning ved Tællingen. Cirkulæret vil findes trykt som Bilag (No. 16 ). (1)

Da de ved tidligere Folketællinger benyttede trykte Fortegnelser over de matrikulerede Eiendomme på Grund af den stedfundne Matrikulrevision ikke kunde benyttes til Veiledning for Tællerne, havde man forinden ladet tage Afskrifter af de til Finants-Departementet indkomne nye Fortegnelser overensstemmende med det som Bilag (No. 17) aftrykte Schema A. (2) Disse afskrevne Fortegnelser bleve tilstillede vedkommende Fogder med Anmodning om at sammenholde dem med Kassebogen og at påtegne de Forandringer, deri efter de originale Fortegnelsers Affattelse vare indtrådte i Henseende til Brugenes LøbeNo., Navn og Matrikulskyld, samt om derefter at oversende samme til Lensmændene, af hvem den sidste Rubrik (Eierens Bostedskommune) var bestemt at skulle udfyldes. Fortegnelserne bleve derpå fra Lensmændene sendte Sognepræsterne og i et Møde mellem Tællingsbestyrerne og Tællerne fordelte blandt disse således, at hver Tæller fik de hans Tællingskreds omfattende Blade.

Samtidig med forannævnte Cirkulære tilstilledes der Sognepræsterne det fornødne Antal Speciallister (Schema B), Hovedlister (Schema C) og summariske Opgaver over Folketallet (Schema D) samt Samling af Exempler på rigtig Udfyldning af Listerne. Samtlige disse Dokumenter ville findes trykte som Bilage (No. 18-22).

Under Henvisning til Cirkulæret og Schemaerne (navnlig Schema C, på hvis sidste Side der er trykt en Veiledning for Tællerne) skal man angående den ved Tællingen i Landdistrikterne befalgte Plan anføre Følgende:

1. Ethvert Præstegjeld inddeltes i bestemt afgrændsede Tællingskredse, der i Regelen svarede til Skolekredsene, for hver af hvilke der antoges en Tæller. Som Tællere benyttedes fortrinsvis Skolelærerne, hver for sit Distrikt; undtagelsesvis anvendtes andre for Tællingen skikkede Mænd. I Cirkulæret var Tællingsbestyrernes Opmærksomhed henledet på, at Tællingen antageligvis både vilde vinde i Nøiagtighed og kunne udføres i kortere Tid, hvis Kredsenes Omfang kunde indskrænkes så meget, at hver Tæller ikke fik flere end omkring 50 Bosteder at gjøre Rede. for, samt at det i de Præstegjeld, hvor der kunde formodes ved Årsskiftet at ville samle sig nogen betydeligere Fiskealmue, vilde være hensigtsmæssigt at sikre sig et tilstrækkeligt Antal Extratællere, forat de i Præstegjeldet midlertidigt værende Fiskere kunde blive optalte, inden de forlode Stedet.

I det ovennævnte Møde mellein Tællingsbestyrerne og Tællerne gjordes disse bekjendte med de i Schemaerne nærmere udviklede specielle Regler for Tællingen, hvorhos der overleveredes dem det fornødne Antal Exemplarer af Schemaerne m. V.

2. Tællingen blev, såvidt muligt, forberedt på den Måde, at der ved Hjælp af Skolebørn eller på anden hensigtsmæssig Måde nogen Tid før Årets Udgang omsendtes Speciallister til de Bosteder, hvorhen de uden særskilt Udgift kunde henbringes, med Anmodning til Husfædre og andre Foresatte om inden 31te December at gjennemgå de i Listen opførte Rubriker, forat de forskjellige Oplysninger kunde haves på rede Hånd, når Tælleren kom for at modtage og udfylde Listen. (Nogen almindelig Opfordring til Beboerne om selv at udfylde Listerne fandt man, som i Foredraget bemærket, endnu ikke at kunne tilråde for Landdistrikternes Vedkommende.)

3. Indsamlingen af de specielle Opgaver tog sin Begyndelse Mandag den 3die Januar 1876 og foregik på den Måde, at Tælleren gik omkring fra Hus til Hus og udfyldte for hvert Bosted en Specialliste efter de på selve Stedet af Beboerne modtagne Oplysninger.

4. Såsnart disse Originalopgaver vare tilveiebragte, udarbeidede Tælleren Hovedlisten (Schema C), der i fortløbende Uddrag af Speciallisterne indeholdt Opgave over Antallet af beboede Huse og Folketallet (tilstedeværende Personer) i Kredsen, hvorhos der i en særskilt Afdeling meddeltes Sammendrag for særskilte Dele af Tællingskredsen såsom tættere bebyggede Strøg, der bære eget Navn, Forstæder, Strandsteder, øer, Bygdelag, Grender og Fjerdinger. Når Hovedlisten var færdig fra Tælleren, overleverede han samtlige Lister til Lensmanden, som gjennemgik samme for at påse, at de vare fuldstændige og behørigen udfyldte.

5. Efter endt Revision udarbeidede Lensmanden Generalsammendraget eller den summariske Opgave (Schema D), i hvilken var at anføre Antallet af beboede Huse og Folketal (tilstedeværende Personer) i de enkelte Tællingskredse og i de enkelte Sogne samt i de ovenfor nævnte særskilte Dele af Præstegjeldet forsåvidt disse henhørte til mere end een Tællingskreds og derfor ikke vare tilstrækkeligt betegnede i Hovedlisten. I den summariske Opgave skulde tillige gjøres Rede for muligens stedfindende Uoverensstemmelser mellem den geistlige og den verdslige Inddeling.

Endelig havde Lensmanden at gjennemgå og i Henhold til sit Kjendskab til Forholdene at attestere de af Tællerne overensstemmende med Instruktionen på sidste Side af Schema C meddelte Opgaver over den til Tællingen medgåede Tid, over den Veilængde, de havde måttet gå, samt over havte Befordringsudgifter

6. Efterat Listerne vare blevne behandlede på den anførte Måde, afleveredes samtlige Dokumenter til Sognepræsten, som efter at have undergivet dem en summarisk Revision indsendte dem til Departementet.2. Tællingen i Byerne.

Ved forannævnte Resolution var det i Post 4 bestemt, at Tællingen i Kjøbstæderne og Ladestederne skulde bestyres af Magistraten og udføres ved Hjælp af de ved Fattigvæsenet ansatte Rodemestere eller andre, som Magistraten dertil fandt skikkede, med Opfordring til Huseiere og Husbestyrere til ved Selvtælling at bistå disse med Listernes Udfyldning. Der skete altså denne Gang for Byernes Vedkommende ingen anden Forandring med Hensyn til Tællingens Udførelse, end at det blev overladt til Magistraten, forsåvidt samme fandt det hensigtsmæssigt, til Tællere at antage andre end de ved Fattigvæsenet ansatte Rodemestere. Det bør i denne Forbindelse nævnes, at der i flere Byer på Foranledning af det statistiske Bureau anvendtes frivillige Tællere, som på derom skeet Opfordring fra Magistraten meldte sig til Udførelse af dette Hverv. Dette var således (helt eller delvis) Tilfældet i Kristiania, Tønsberg, Skien, Kragerø og Arendal. Ligeledes bemærkes, at der blev tilstået Magistraterne Godtgjørelse for Kontorhjælp i Anledning af Folketællingsarbeidet.

De nærmere Regler til iagttagelse ved Tællingen meddeltes derefter i Cirkulære til Magistraterne af 30te Oktober 1875, hvilket ligesom de i samme påberåbte Schemata, nemlig Speciallister (Schema B) og Hovedlister (Schema C) samt Exempelsamling, vil findes trykt som Bilag (No. 23-26). (3) Ligeledes har man aftrykt den af Magistraten i Kristiania under 3die December 1875 udstedte Opfordring til frivillig Deltagelse i Folketællingen (Bilag No. 27).

Det vil af Cirkulæret sees, at Tællerne, efter af Magistraten at være instruerede i Henseende til Tællingsarbeidets Udførelse, nogen Tid før Årets Udgang omdelte de af Magistraten numererede og tillige med Husets Matrikulnumer forsynede Speciallister til samtlige beboede Huse med Anmodning til Husfædre og andre Foresatte om at udfylde samme inden 3die Januar, på hvilken Dag Listernes Indsamling begyndte. Tællerne havde da ved Indsamlingen på selve Stedet at undersøge, at Listerne vare behørigen udfyldte, og i manglende Fald selv at udfylde og rette dem. Forsåvidt Magistraten fandt det hensigtsmæssigt at anvende lønnede Tællere, var det i Cirkulæret bemærket, at der helst burde antages et så stort Antal Tællere, at hver af disse ikke fik mere end omkring 100 Huse at gjøre Rede for. For de frivillige Tællere var Antallet af Huse betydeligt mindre, antageligvis (ialtfald i Kristiania) 10 á 20.

Såsnart Speciallisterne vare indsamlede, overloveredes de til Magistraten, som dernæst reviderede Listerne og udarbeidede Hovedlisten (Schema C), hvorpå samtlige Dokumenter indsendtes til Departementet.

For de Dele af Akers Herred (Kristiania Forstæder), om hvis Henlæggelse til Kristiania der allerede inden Tællingens Udførelse var vakt Spørgsmål, anvendtes Speciallister affattede efter samme Schema som for Byerne.3. Tællingen ombord på Skibe.

Da Folketællingen i 1876 var baseret på den faktiske Folkemængde, måtte den tillige omfatte de Søfarende, der ved Årets Udgang befandt sig ombord på norske og fremmede Fartøier inden Riget; da man imidlertid, som foran nævnt, også vilde gjøre Rede for den hjemmehørende Befolkning og det antoges vanskeligt herhjemme at erholde fuldstændige Oplysninger om de norske Sømænd, der på Tællingstiden vare fraværende fra Riget, fandtes det ønskeligt, at der i Forbindelse med Tællingen herhjemme foretoges en Tælling af Bemandingen ombord på de norske Fartøier, der ved Udgangen af Året 1876 vare fraværende i udenrigsk Fart. "Ved forannævnte Resolution blev det derfor bestemt, at der ved Toldvæsenets Funktionærer skulde iværksættes en Tælling af Søfarende ombord. på norske Fartøier, der ved Årets Udgang vare beliggende i eller på Veien til norske Havne, samt tillige af Bemandingen på de i disse samtidig beliggende fremmede Fartøier (Post 6), og at der ved de svenske og norske Konsulater og Vicekonsulater skulde foretages en Tælling af Søfarende ombord på norske Fartøier, der ved den anførte Tid vare beliggende i eller på Veien til fremmede Havne.

Departementet udfærdigede derefter under 26de Oktober 1875 et Cirkulære til de forenede Rigers Konsuler (forsynet dels med fransk, dels med engelsk Oversættelse) og under 30te s. M. et Ditto til samtlige norske Toldkammere, hvorhos der samtidig afsendtes Exemplarer af det til denne Tælling bestemte Schema (Liste over Søfarende). Såvel Cirkulærerne som Schemaet vil findes trykt som Bilag (No. 28-31), og vil det sees, at der såvidt muligt blev medgivet hvert norsk Fartøi, som henimod. Årets Udgang afseilede fra norsk eller udenlandsk Havn, et Schema, med Opfordring til Skibsføreren om at udfylde og aflevere samme til det svenske og norske Konsulat (Vicekonsulat) eller det norske Toldkammer i den Havn, hvor Fartøiet var beliggende den 31te December 1875, eller hvortil det først ankom i det nye År; de Skibsførere, der ved Anmeldelsen på vedkommende Konsulatkontor eller Toldkammer befandtes ikke at have modtaget noget sådant Schema, erholdt det sammesteds til Udfyldning. I Henseende til de i norske Havne værende fremmede Fartøier henstilledes det til Toldkammerne at anmode vedkommende Konsuler om deres velvillige Medvirkning. Tællingen ombord på de i Landdistrikterne henliggende Fartøier foregik ved de almindelige Tællere (jfr. foran).

____________________________________Ved forannævnte Resolutions Post 9 var det bestemt, at Tællingslisterne skulde fra samtlige TæRingBbestyrere indsendes direkte til Departementet for det Indre, såsnart Tællingen var endt og senest inden Udgangen af Februar Måned 1876, dog således at Indsendelsen af Listerne fra Tromsø Stift samt af Listerne over Søfarende kunde udstå til Midten af Marts Måned. Imidlertid indkom Listerne tildels, navnlig fra enkelte større Byer og Præstegjeld, først efter den bestemte Tid, men for den største Del dog inden Udgangen af Marts Måned, da der kun manglede Lister fra 4 Byer og 24 Præstegjeld. De fleste af disse indkom i Løbet af April Måned, efter hvilken Tid Lister indsendtes fra Kristiania (17de Mai), østre Aker (31te Mai) og Vestre Aker (5te August). Fra Toldkammerne indkom Lister indtil 22de Juli (Arendal) og fra Konsulater indtil 12te Oktober (Shanghai), medens 2 Lister fra Japan gjennem det kongelige Udenrigs-Departement først modtoges 16de Januar 1877.

På den Tid, da Folketællingen forberedtes og udførtes, var det statistiske Bureau, som det også vil sees af de udfærdigede og som Bilage trykte Cirkulærer, endnu et Kontor under Departementet for det Indre, fra hvilket det, som det vil erindres, fra 1ste Juli 1876 blev udsondret som et selvstændigt under Departementet sorterende Institut. I Anledning af Folketællingen organiseredes midlertidigt et særskilt Kontor under det statistiske Bureau, hvilket Kontor var i Virksomhed fra Begyndelsen af Året 1876 til 31te Mai 1878. Foruden undertegnede Bestyrer var i dette Kontor fast ansat en Kopist, en Journalist og Renskriver samt endel Damer, hvis Antal. i Begyndelsen var 4 og senere 6; af disse var dels 2, dels 1 i Virksomhed ved Folketællingsarbeidet, også efterat det nævnte Kontor var ophævet og Bearbeidelsen overtaget af Bureauet. Flere havde derhos i kortere Tid fast Sysselsættelse ved Kontoret, ligesom der ved de forskjellige Arbeider beskjæftigedes et større Antal Mænd og Kvinder, fordet meste mod Akkordbetaling, for nogen Del mod Godtgjørelse pr. Time.

Med Bemærkning, at Planen for Bearbeidelsen af det ved Folketællingen tilveiebragte Materiale blev drøftet i en Række Møder i Høsten 1876 mellem Direktør Kiær, Sekretær Mohn, der dengang midlertidig bestyrede Bureauet, og Undertegnede, samt at man ved. forskjellige Leiligheder under Arbeidets Forberedelse såvelsom senere rådførte sig med erfarne og sagkyndige Mænd, skal man gå over til nærmere at omhandle de vigtigste af de Arbeider, der, efterat Folketællingslisterne vare indkomne, udførtes i Folketællingskontoret og det statistiske Bureau:

1. De indkomne Lister bleve snarest muligt undergivne en foreløbig Gjennemgåelse og Revision. Herunder extraheredes efter Specianisterne for hvert Bosted. Antallet af midlertidigt nærværende og fraværende Personer. Generalsammendraget sammenlignedes med Hovedlisterne og disse delvis, navnlig når der forefandtes Uoverensstemmelser eller Grund til Tvivl, ligeså med Speciallisterne, ligesom Listerne delvis summeredes. De derefter foreliggende Opgaver over den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde - den sidste sammenlignet med Folkemængden i 1865 bleve for hvert Præstegjeld på Landet og hver By meddelte i Aviserne, hvorhos der efter de fra Toldkammerne og Konsulerne indkomne Lister offentliggjordes Oplysninger om Antallet af de i de forskjellige Havne optalte Fartøier og ombordværende Personer.

De Mangler ved Listerne, navnlig Hovedlister og Generalsammendrag, som ved denne foreløbige Gjennemgåelse forefandtes, søgtes strax berigtigede gjennem Tællingsbestyrerne.

2. De i Speciallisterne for hvert Bosted meddelte Opgaver over Kreaturhold og Udsæd bleve for hvert Herred extraherede på særskilt dertil trykte Arbeidsschemata. Dette Arbeide påbegyndtes i Februar 1876 og afsluttedes i November s. Å. Opgaverne ere som foreløbige Resultater særskilt offentliggjorte i 1877 og senere bearbeidede i den i 1880 udkomne Statistik angående det norske Jordbrug (C. No. 15), jfr. de i samme År udgivne Tabeller vedkommende de faste Eiendomme (C. No. 11).

3. De i Speciallisterne meddelte Oplysninger betræffende Befolkningen bleve udskrevne på Tællesedler, en - i nogle Tilfælde to - for hver i Listerne opført Person. Sedlerne vare hvide for Mænd, blå for Kvinder, og vare trykte med forskjelligfarvet Tryk for Ugifte, Gifte og Enkemænd eller Enker (Fraskilte); når Sedlerne for et Herred eller en By vare udfyldte, bleve de af Afskriveren optalte særskilt for hver Tællingskreds, og blev Antallet, fordelt efter Kjøn og ægteskabelig Stilling, opskrevet på et dertil bestemt Schema. På et andet Schema noteredes for det hele Herred eller den hele By, fordelt efter Kjøn, Antallet af Kvæner (Finner), Lapper og Personer af blandet Nationalitet, midlertidigt nærværende og fraværende Personer, fremmede Staters Undersåtter, Personer, der ikke bekjendte sig til Statskirken, samt Sindssvage, Døvstumme og Blinde. - Hovedlisterne og Generalsammendraget tjente som Kontrolmiddel med Hensyn til den samlede Befolkning; forsåvidt der herved forefandtes Uoverensstemmelser, blev nøiere Undersøgelse anstillet og Berigtigelse foretaget.

Dette Arbeide, der krævede megen Tid og mange Kræfter, dannede Grundlaget for den største Del af den senere Bearbeidelse, jfr. Storth. Forhdl. 1877 2den Del b; Sth. Prp. No. 20 Side 4. Det påbegyndtes i Marts 1876 og tilendebragtes i Februar 1877. Prøver af de ved Udskrivningen benyttede Sedler samt den for dette Arbeide udfærdigede Instruktion vil findes trykt som Bilage (No. 32 og 33).

4. Forsåvidt der under Seddeludskrivningen i Speciallisterne fandtes Feil, der ikke efter Listernes øvrige Indhold kunde rettes med det samme, eller andre Mangler ved Opgaverne, bleve disse noterede på et særskilt Papir med Angivelse af Tællingskredsens og Speciallistens Numer. Samtidigt med, at seddeludskrivningen, såvidt fornødent fandtes, blev revideret i Folketællingskontoret, udfærdigedes dernæst i Henhold til Afskrivernes Notitser Bemærkninger til Tællingsbestyrerne, således affattede, at der meddeltes schematisk Opgave over, hvilke Oplysninger der yderligere udkrævedes for de forskjellige Speciallister, som man samtidigt tilstillede Tællingsbestyrerne. De første Bemærkninger afgik fra Kontoret i Begyndelsen af Oktober 1876. Det benyttede Schema er trykt som Bilag (No. 34).

5. De udskrevne Sedler bleve dernæst klassificerede efter vedkommende Persons (eller sammes Forsørgers eller Husfaderens) Livsstilling, idet der efter et særskilt trykt Hefte over samtlige Livsstillinger på hver Seddel blev anført Litera og Numer overensstemmende med en for dette Arbeide given nærmere Instruktion, der er trykt som Bilag (No. 35). Samtidigt, bleve Sedlerne forsynede med fornødent Numer og anden Betegnelse til Lettelse ved Udarbeidelsen af Tabellerne over Fødestederne. - Ved den Gjennemgåelse, som Sedlerne således bleve undergivne, fremstillede sig naturligvis mange tvivlsomme Spørgsmål, ligesom Feil i Speciallisterne eller manglende Oplysninger derved bleve bemærkede. Under den i Kontoret foretagne Revision af Klassificeringen anstilledes derfor nærmere Undersøgelse betræffende det af vedkommende Arbeider Anmærkede, hvorefter yderligere Bemærkninger, når sådanne fandtes nødvendige, udsendtes til Tællingsbestyrerne.

Klassificeringen med Revision påbegyndtes i Januar 1877 og afsluttedes i September s. Å., da også de sidste Bemærkninger, som dette Arbeide eller Seddeludskrivningen foranledigede, bleve afsendte.

6. Efterat de indkomne Hovedlister og Generalsammendrag. vare blevne foreløbig gjennemgåede, som foran under No. 1 anført, udarbeidedes en Opgave over Folkemængden - såvel tilstedeværende som hjemmehørende - i Rigets Stifter, Provstier, Præstegjeld og Søgne med Sammendrag for de større Landsdele (særskilt for Bygder og Byer). Denne Opgave tryktes som foreløbige Resultater af. Folketællingen; den var færdig i September 1876.

7. Som det vil sees af Post 4 i den i Schema C (Bilag No. 20) meddelte Veiledning for Tællerne, blev Godtgjørelsen for Tællingen i Landdistrikterne beregnet på en anden Måde end ved forrige Folketælling. Udregningen og Anvisningen af Godtgjørelsen til Magistrater, Lensmænd og Tællere m. Fl. påbegyndtes i Mai 1876 og tilendebragtes ved Årets Udgang; de Forlangender om yderligere Godtgjørelse, som derefter indkom, expederedes i Løbet af de 4 første Måneder af 1877. For Størrelsen af den heromhandlede Godtgjørelse vil nedenfor nærmere blive gjort Rede.

8. Samtidigt med, at den under No. 5 nævnte Klassificering af Sedlerne foregik, udskreves særskilte nye Sedler for de Personer under 15 År, der vare anførte at have nogen (lønnet) Beskjæftigelse. De herved tilveiebragte, Opgaver ere benyttede i de offentliggjorte Resultater af Folketællingen (Tabel No. 25) såvelsom i det af Sekretær Mohn efter Opdrag af Kirke-Departementet udarbeidede Udkast til Lov angående Børns og unge Menneskers Anvendelse til Arbeide udenfor Hjemmet.

9. Også efterat man havde erhvervet de under No. 4 og 5 omhandlede yderligere Oplysninger, fandtes det nødvendigt nærmere at undersøge endel Spørgsmål, der fremstillede sig ved den videre Bearbeidelse. Således måtte man med Hensyn til Sindssvage og Døvstumme Sommeren 1877 til forskjellige Tællingsbestyrere afsende et Cirkulære, der er trykt som Bilag (No. 36). I Forbindelse hermed nævnes, at man fandt at burde forvisse sig om, at de forskjellige Søgne bleve opførte med de rette Navne, og at alle Kapeller vare medtagne og henførte til de rette Søgne; med det som Bilag (No. 37) trykte Cirkulære af 30te Januar 1878 tilstillede man derfor samtlige Provster et Exemplar af den under No. 6 ovenfor nævnte foreløbige Opgave med Anmodning om for de respektive Provstier at meddele de forønskede Oplysninger.

10. Angående den videre Bearbeidelse og de offentliggjorte Resultater skal man specielt oplyse Følgende:

1ste Hefte af Resultaterne indeholder i Tabellerne No. 1-12 Opgaver over Folkemængden i Rigets forskjellige Inddelinger. Til Udarbeidelsen af disse Opgaver er benyttet Hovedlister og Generalsammendrag, hvorhos det har været nødvendigt fra forskjellige Autoriteter at erhverve nærmere Oplysninger. Manuskriptet påbegyndtes i September 1877, Heftet udkom i Slutningen af Året 1878.

2det Hefte falder i 2de Dele. I Tabellerne No. 13-17meddeles Oplysninger om beboede Huse og Husholdninger; disse Tabeller ere udarbeidede efter en i dette øiemed foretagen Gjennemgåelse af samtlige Speciallister samt efter de i Hovedlisterne meddelte Opgaver over beboede Huse. Dette Arbeide påbegyndtes i December 1877 og afsluttedes henimod. Udgangen af det følgende År. - I Tabellerne No. 18 og 19 gjøres Rede for Folkemængdens Fordeling efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling; disse Tabeller ere de første, ved hvis Udarbeidelse de udskrevne Sedler bleve benyttede. Dette Arbeide påbegyndtes i Oktober 1877 og var færdigt i Marts 1878, undtagen forsåvidt betræffer den endelige Udskrivning af Manuskriptet, der først afsluttedes Våren 1879. Heftet udkom i Juli. 1879.

3die og sidste Hefte indeholder først i Tabellerne No. 20-26 en Række tildels meget detaillerede Opgaver over Folkemængden fordelt efter Livsstilling, ved hvis Udarbeidelse Sedlerne benyttedes gjennem forskjellige Sorteringer; Såvel Anordningen som Udarbeidelsen af disse Tabeller krævede betydelig Tid; medens Arbeidet hermed påbegyndtes først i Året 1878, kunde den sidste Del af det herhenhørende Manuskript ikke afleveres før omkring Nytår 1881. -.Resten af det heromhandlede Hefte optages af Tabeller over Folkemængden fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse (No. 27-29), samt Opgaver over Blinde, Døvstumme og Sindssyge (No. 30-34). Når undtager Tabel No. 28 over Folkemængdden fordelt efter Fødesteder, ved hvis Udarbeidelse i Tiden fra Juni 1878 til Mai 1879 de almindelige Sedler bleve benyttede, ere de øvrige ovennævnte Tabeller udarbeidede ved Hjælp af de overensstemmende med vedkommende Instruktion (jfr. foran under No. 3) udskrevne Extrasedler. Disse Tabeller have derfor kunnet gjøres færdige efterhånden uden Hensyn til det øvrige Arbeide. 3die Hefte udkom i Mai 1881.

Mange af disse Tabeller have nødvendiggjort forskjellige Forarbeider, Prøvetabeller og Bitabeller, hvorom de trykte Resultater ingen Oplysning give. Da Tabellerne derhos i Regelen kun ere trykte for de større Landsdele, medens Udarbeidelsen har måttet foretages for de mindre Dele, er man i Besiddelse af forskjellige utrykte Tabeller, som ved speeielle Undersøgelser i et ener andet øiemed ville kunne have Interesse. Som de vigtigste af disse skal man nævne:

a. Tabel No. 18 A Folkemængde fordelt i Grupper af Aldersår samt efter ægteskabelig Stilling haves for Herreder og mindre Byer, men er kun trykt for Fogderier og Byer amtsvis samt større Byer.

b. Tabel No. 18 B Folkemængdc fordelt efter de enkelte Fødselsår er trykt for Bygder og Byer stiftsvis samt Kristiania og Bergen; den haves for Bygder fogderivis,.for mindre Byer amtsvis, for større Byer enkeltvis.

c. Tabel No. 20 Den første mest detaillerede Livsstillingstabel er trykt for Bygder og Byer; haves også stiftsvis.

For enkelte Livsstillinger haves derhos særskilte Opgaver for Herreder og mindre Byer, medens de i de trykte Tabeller ere slåede sammen med andre Livsstillinger.

d. Tabel No. 21 11 Beskaffenheden af de med hinanden forbundne Livsstillinger haves stiftsvis; er i fuldstændig Detail kun trykt for Riget.

e. Tabel No. 23 Personer over 15 År fordelte efter Livsstilling samt efter Alder og ægteskabelig Stilling, denne Tabel, der kun er trykt for Bygder og Byer; haves også stiftsvis.

f. Tabel No. 24 Hustruer samt Familielemmer og Tjenere over 15 År klassificerede efter Forsørgerens eller Husfaderens Livsstilling. Denne Tabel, der er trykt for Bygder og Byer, haves stiftsvis for Tjeneres, hjemmeværende voxne Børns og understøttede Familielemmers Vedkommende; for Husmødre og, Børn under 15 År haves Tabellen for nogle udvalgte Fogderier, der ere samlet behandlede inden vedkommende Stift. Tallene for Riget ere, forsåvidt sidstnævnte Personer betræffer, fremkomne ved Beregning.

Angående den i Anledning af Tællingens Udførelse udbetalte Godtgjørelse oplyses Følgende:

Forsåvidt der i Byerne var Spørgsmål om Betaling til Tællere, blev denne i Regelen tilstået med det af Tællingsbestyrerne foreslåede Beløb. Den Magistraterne tilkommende Erstatning for Kontorudgifter blev i Tilfælde af, at der ikke var indsendt Regning for Beløbet, bestemt af Departementet for det Indre. De samlede Udgifter for Byerne udgjorde:

Kontorudgifter og for- Tællere. Forskjellige Ialt.
skjellig Assistance mV Udgifter.
Kjøbstæder Kr. 3 228.13 Kr. 4 649.17 Kr. 655.16 Kr. 8 532,46
Ladesteder 232.80 742.07 - 974.87
Tilsammen Kr. 3 460.93 Kr. 5 391.24 Kr. 655.16 Kr. 9 507.33


Nærmere Oplysning for hver enkelt By er meddelt i den som Bilag (No. 38) trykte Opgave.

Med Hensyn til Godtgjørelsens Beregning for Landdistrikternes Vedkommende bemærkes:

Lensmændenes Diætgodtgjørelse for den til Folketællingsarbeidet anvendte Tid blev bestemt til 1 Spd. (4 Kr.) pr. Dag, i hvilken Henseende tilføies, at en Dag - forsåvidt der kun var opført det medgåede Timetal - regnedes til 6 Timer.

Tællernes Godtgjørelse blev beregnet på følgende Måde:

a. For Tællingsarbeidet efter en Taxt af 50 Sk. (Kr. 1.67) for 100 optalte tilstedeværende Personer.

b. For Gangen Hus imellem 36 Sk. (Kr. 1.20) for hver tilbagelagt Mil (Milepenge). For den Del af Veien, der var oplyst at have været mere end almindelig besværlig, beregnedes et Tillæg af 12 Sk. (40 øre) pr. Mil.

e. I Tilfælde af, at Tælleren havde måttet benytte Skydsbefordring, Erstatning for de nødvendige Skydsudgifter og - forsåvidt der var reist mindst 1/2 Mil - Diætgodtgjørelse for den hertil medgåede Tid, beregnet efter 12 Sk. (40 øre) pr. Mil. Denne Godtgjørelse tilstodes også da Tællere, som havde befordret sig selv i Båd.

d. Foruden ovennævnte under litr. a-e nævnte Godtgjørelse, som efter de fastsatte Taxter tilkom Tællerne, stilledes der til Tællingsbestyrelseias Disposition et mindre Beløb, ved hvis Ansættelse man tog Hensyn såvel til den Tid, Tællingen havde medtaget for Præstegjeldets samtlige Tællere, som til den for dette Arbeide i det Hole bevilgede Beløb. Hensigten med dette Tillæg var dels at give Tællerne nogen Erstatning for Møder m. V., dels at give Tællingsbestyrelsen Anledning til ved Fastsættelsen af den de enkelte Tællere tilkommende Godtgjørelse at tage Hensyn til den Dygtighed. og Omhu, hvormed Arbeidet var bleven udført, eller til andre Omstændigheder, der kunde begrunde en Modifikation i de efter Taxterne ligefrem beregnede Beløb. Hvor Tællingsbestyrelsen ikke fandt Grund til på denne Måde at regulere Godtgjørelsen, blev Beløbet at fordele efter den af det statistiske Bureau opstillede foreløbige Beregning. Det bemærkes, at denne Tillægsgodtgjørelse blev beregnet noget høiere for Distrikter med blandet Nationalitet.

I Henhold hertil anmodede man Sognepræsterne om i Forening med vedkommende Lensmand at foretage den under litr. d omhandlede Fordeling mellem Tællerne af det dertil bestemte Beløb, og vedlagdes i denne Hensigt en Opgave indeholdende Oplysning om Antallet af de af hver Tæller Optalte og om den anvendte Tid (bortseet fra Gangen Hus imellem), samt om, hvorledes man i Bureauet foreløbigt havde beregnet det omhandlede Tillæg.

Når Tællingsbestyrelsen havde fordelt Tillægget mellem Tællerne, skulde Beløbet for hver af disse anføres i den dertil bestemte Rubrik af et andet Bilag, der indeholdt Opgave over Tællernes øvrige Tilkommende. I en anden Rubrik havde så hver Tæller at kvittere for det ham tilkommende Beløb; når samtlige Tællere havde modtaget sit Tilkommende, blev dette Bilag tilbagesendt til Bureauet.

For det Tilfælde, at den for Præstegjeldet beregnede Godtgjørelse fandtes at yde et uforholdsmæssig lidet Vederlag for det havte Arbeide, underrettede man Sognepræsterne om, at der i enkelte Undtagelsestilfælde vilde være Anledning til at tilstå et Tillæg efter nærmere Forestilling desangående. Forestillinger indkom derefter fra noget over 50 Præstegjeld; 6 af disse fandt man ingen Grund til at imødekomme.


De samlede Udgifter udgjorde for Landdistrikterne:
til Lensmændene . . . Kr. 17 946.55
Tællerne . . . . . 68944.15
tils. Kr. 86 890.70

Specifikation af disse Beløb, er meddelt i de som Bilage (No. 39 og 40) trykte 2de Opgaver.

For Tællingen ombord på Skibe indkom kun en Regning til Beløb Kr. 8 (fra Namsos). Det bemærkes dog, at Udgifterne ved Tælling af Bemandingen ombord på endel i Landdistrikter henliggende Fartøier ere medregnede blandt Omkostningerne ved Tællingen forøvrigt.

Udgifterne ved Tællingens Udførelse udgjorde ialt Kr. 96 406.03.

_________________________

Til Udførelse af Folketællingen samt til Bearbeidelsen af do derved indvundne Resultater var af Storthingene i 1875, 1876, 1877 og 1878 bevilget tilsammen Kr. 196900.(Se Storth. Forhandl. 1875 lste Del Sth. Prp. No 1 C Side 136 fgg., 6te Del Indst. S. No. 146, 7de Del Side 52; 1876 1ste Del Sth. Prp. No. 1 C. Side 42, 6te Del Indst. S. No. 39, 7de Del Side 19; 1877 2den Del b. Sth. Prp. No. 20, 6te Del Indst. S. No. 89, 7de Del Side 36; 1878 6te Del Indst. S. No. 87, 7de Del Side 53.)Man hidsætter en Opgave over, hvorledes den samlede Bevilgning fordeler sig på de forskjellige Udgiftsposter sammenholdt med en af Bureauet i Skrivelse af 28de Marts 1878 opstillet Kalkule, der er indtagen på det anførte Sted af Storth. Forhandl. 1878 6te Del:

1. Arbeidets Forberedelse (kalkuleret til Kr. 12 344):
a. Lønninger og Extraarbeide . . . . Kr. 2706.27
b. Cirkulærer og Schemata . . . . . . 9636.29
Kr. 12 342.56
2. Udførelse af Tællingen (kalkuleret til Kr. 96 406) 96406.03
3. Opgavernes Bearbeidelse (kalkuleret til Kr. 68 400):
a. Lønninger og Extraarbeide . . . . Kr. 65 355.77
b. Papir og Schemata . . . . . . . . 5004.77
70360.54
4. Leie af Lokale (kalkuleret til Kr. 4 l50) . . . . . . .4000.00
5. Almindelige Kontorudgifter (kalkuleret til Kr. 5 600) 5597.95
6. Trykningsomkostninger (kalkuleret til Kr. 10.000) 8192.92
Tilsammen Kr.. 196 900.00

Ved Folketællingerne, i 1855 og 1865 udgjorde Udgifterne efter de i de trykte Resultater af sidstnævnte Tælling Side XXlV meddelte Opgaver resp. Kr. 46 464 og Kr. 103 764.

Forsåvidt betræffer Udgifterne til Tællingens Udførelse, er nærmere Oplysninger foran meddelt. Med Hensyn til de ovenfor under No. 1, 3 og 6 anførte Udgiftsposter skal man bemærke Følgende:

ad 1. a. Af det til Lønninger og Extrarbeide medgåede Beløb er:
Udgifter til Bestyrelsen og det faste Kontorpersonale Kr.1039.00
- forskjellig Assistance ved Kontoret . . -232.60
Omkostninger ved Udskrivning af Schema A for Landdistrikterne . . . . . . . . . . . . . . .1434.67
Kr. 2706.27
b. Beløbet fordeler sig således:
Papir . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6 284.83
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . 3263.73
Forskjellige Udgifter . . . . . . . . . . . . 87.73
Kr.9636.29
ad 3. a.Af det samlede Beløb er udbetalt:
som Lønninger til Bestyreren og det faste Kontorpersonale. . Kr. 27 099.33
Godtgi ørelse for forskjellig Assistance ved Kontoret 3 332.91
Betaling for Extraarbeide, for den overveiende Del efter Akkord . . . 34923.53
Kr. 65 355.77Til de forskjellige Arbeider er medgået nedenstående Beløb, der dog ikke for alle Poster have kunnet fordeles med fuldstændig Nøiagtighed:

Bestyrelsen og Kontorforretninger . . . . . .. Kr. 15 033.00
Foreløbig Gjennemgåelse og Revision af Listerne 2518.00
Extrahering vedkommende Kreaturhold og Udsæd 4112.00
Udskrivning af Sedler med Revision og Udfærdigelse af Bemærkninger. . . . . . .16919.00
Klassifikation af Livsstillinger med Do. Do. 7527.00
Udarbeidelse af den foreløbigt publicerede Opgave over Folkemængden 600.00
Anvisning af Godtgjørelse til Tællere m. Fl. 1517.00
Tabeller over Folkemængden i Rigets forskjellige Inddelinger. . . . . . . .3241.00
beboede Huse og Husholdninger . - - 787.00
Folkemængden efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling . . . . . . . .3053.00
Folkemængden efter Livsstillinger . . 7853.00
Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse . . . . . .1615.00
Blinde, Døvstumme og Sindssvage . - 581.00
Tilsammen Kr. 65 356.00


b.Dette Beløb fordeler sig således:
Papir . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.3193.72
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . .1800.25
Forskjellige Udgifter . . . . . . . . . . . .10.80
Tilsammen Kr.5004.77


ad 6.Trykningsomkostningerne vare således fordelte:
Papir . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2691.35
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . 4584.50
Forskjellige Udgifter . . . . . . . . . . .917.07
Tilsammen Kr. 8192.92Det bemærkes, at Resultaternes 1ste Hefte, der antoges at have størst almen Interesse og derfor blev distribueret i videre Kredse, blev trykt i 3000 Exemplarer, 2det og 3die Hefte i 2000 Exemplarer.Af den foreløbige Opgave over Folkemængden i de forskjellige Landsdele blev trykt 3 000 Exemplarer (med en Udgift af Kr. 399.13), af den foreløbige Opgave over Kreaturhold og Udsæd 500 Exemplarer (med en Udgift af Kr. 122.75).

Kristiania i Juli 1882.

N. R. Bull.

Fra Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik, NOS, Ny Række, Det Statistiske Centralbureau 1882

Noter

1. Til Sognepræster og Lensmænd i Finmarken blev på Grund af den lange Afstand og den fremrykkede Tid Cirkulære udfærdiget allerede under 20de Oktober 1876 i Forventning om, at Regjeringens Indstilling vilde vinde nådigst Bifald.

2. I Finmarkens Amt, der ikke omfattes af den almindelige Matrikul, bleve Lensmændene ved Cirkulære anmodede om at tage en efter et noget forandret Schema forfattet Afskrift af Fortegnelsen over samtlige særskilt skyldsatte Eienomme i Lensmandsdistriktet, ligesom man tilstillede dem til mulig Afbenyttelse en Afskrift af Folketællingslisterne for 1866, udvisende de daværende Bosteders og Eieres Navne.

3. Schema A vedkom alene Landdistrikterne (se foran), ligesom det i disse anvendte Generalsammendrag Schema D var overflødigt i Byerne, da den tilsvarende Opgave meddeltes i Hovedlisterne.