/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellingen 1.12.1910

Folketellingen i 1910 ble ført i skjemaer av fire typer for landdistriktene og fem typer for byene. Alle skjematypene unntatt Skipslisten er ulike for landdistriktene og byene. Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over de ulike skjemaene, og hvilke opplysninger de inneholder. Tellingens originale nummerering av skjematypene er benyttet. Skjema nr 2 for landdistriktene eksisterer ikke.

NrSkjemaOpplysninger om
Land:1HuslistePersoner innenfor hvert bosted
3KretslisteBosteder og folketall innenfor hver tellingskrets
4HovedlisteTellingskretser og folketall innenfor hvert herred
5SkipslisteSkip og personer om bord på dette
By:1FamilielistePersoner innenfor hver leilighet
2HuslisteLeiligheter og folketall innenfor hver bygård
3KretslisteBygårder og folketall innenfor hver tellingskrets
4HovedlisteTellingskretser og folketall innenfor hver by
5SkipslisteSkip og personer om bord på dette

Det vil vanligvis være uaktuelt å edb-registrere opplysninger fra "Kretslistene" og "Hovedlistene". Disse er derfor ikke tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.

Huslistene og Familielistene inneholder følgende underpunkter (underskjemaer, spørsmål og instrukser):

Husliste - Land ("Skema 1"):

 1. "Spørsmaal vedkommende de beboede hus"
 2. "Husliste over folketallet 1ste december 1910"
 3. "Sammendrag av foranstaaende liste"
 4. "Tillægsopgave for hjemvendte Norsk-Amerikanere"
 5. "Bemerkninger ..." (trykte instrukser for telleren)

Familieliste - By ("Skema 1"):

 1. "Spørsmaal vedkommende beboelsesforholdene"
 2. "Familieliste over folketallet 1ste december 1910"
 3. "Sammendrag av foranstaaende liste"
 4. "Tillægsopgave for hjemvendte Norsk-Amerikanere"
 5. "Tillægsspørsmaal vedkommende bekvemmeligheten m.v."
 6. "Bemerkninger ..." (trykte instrukser for telleren)

Husliste - By ("Skema 2"):

 1. "Beboelsesforhold"
 2. "Fortløpende utdrag av familielisterne"

Alle underpunktene unntatt bemerkningene og det fortløpende utdraget av familielistene i byene anses aktuelle for edb-registrering.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1910 Land

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 1.12.1910), fordeles på de fem posttypene BOSTED, SKIP, PERSON, HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor herredet registreres helst i nummerrekkefølge. Huslistene registreres helst fortløpende etter sitt Huslistenummer innenfor hver krets. For hver Husliste: Først registreres opplysningene på forsiden og punkt 3 på side 3 (BOSTED), så hver linje på side 2 (PERSON) og til slutt hver linje under punkt 4 på side 3 (HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER). Eventuelle skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper (derav eventuelle hjemvendte norsk-amerikanere) registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Huslistens side 1 og 3. Det opprettes en bostedpost for hver Husliste. Et bosted vil vanligvis si et gårdsbruk eller en (husmanns-)plass på landet.

Dersom Huslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Herred
 5. Gårdsnummer
 6. Bruksnummer
 7. Bostedets navn
 8. Side-/uthusbygning med natteopphold?
 9. Antall slike bygninger
 10. 10 Hvilke slike bygninger
 11. Antall tilstedeværende personer
 12. Antall hjemmehørende personer
 13. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer fra Huslistens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '1a'.

Huslistenummer
Her registreres Huslistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

Herred
Herredets navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Husliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Huslisten i hver tellingskrets.

Gårdsnummer
Gårdsnummeret registreres vanligvis slik det står i kilden. Se punkt 12 i de felles registreringsinstruksene.

Bruksnummer
Bruksnummeret registreres vanligvis slik det står i kilden. Se punkt 12 i de felles registreringsinstruksene.

Bostedets navn
Bostedets (gårdens eller plassens) navn registreres vanligvis kildetro. Se punkt 14 i de felles registreringsinstruksene. Dersom det sammen med bostedets navn f eks står "Ubeboet", eierens navn eller andre opplysninger, skal dette registreres i merknadsfeltet.

Side-/uthusbygning med natteopphold?
Her registreres første bokstav, altså 'j' eller 'n', i det ordet ("Ja"/"Nei") som er understreket under punkt 1.1 på Huslistens forside.

Antall slike bygninger
Her registreres det tallet som står oppført etter spørsmålet "hvormange?" under punkt 1.2 på forsiden av Huslisten.

Hvilke slike bygninger
Her registreres de bygninger som er understreket eller er føyd til med penn etter spørsmålet "hvilket Slags?" under punkt 1.2 på forsiden av Huslisten. Betegnelsene skilles med komma, f eks 'Badstue, Fjøs'.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført under punkt 3.1 på Huslistens side 3. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført under punkt 3.2 på Huslistens side 3. Se forrige felt.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve bostedet (Huslistens forside samt underpunkt 1 og 3). Ofte kan dette være navn på og andre opplysninger vedrørende bostedets eier, når denne ikke bor på stedet. Det kan også være opplysninger om at den aktuelle gården eller plassen er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Posttypen SKIP inneholder opplysninger fra forsiden og baksiden av "Skema 5. Skibsliste". Disse listene inneholder en oversikt over sjøfolk ombord på norske eller fremmede skip som den 1. desember 1910 var beliggende i eller på vei til norske havner. Skipslistens forside inneholder opplysninger om selve skipet, skipsføreren, avleveringen av skipslisten m m, mens baksiden summerer opp antall ombordværende personer. Det opprettes en skipspost for hver liste, hvilket tilsvarer ett skip. Opplysninger om sjøfolkene registreres i poster av typen PERSON.

Dersom Skipslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig skipspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Skipslistenummer
 4. Skipstype
 5. Skipets navn
 6. Hjemsted
 7. Drektighet
 8. Skipsfører
 9. Oppholdssted
 10. Bestemmelsessted
 11. Listefører
 12. Avleveringsdato
 13. Mottaker
 14. Antall ombordværende personer
 15. Antall ilandværende personer
 16. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Skipslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen SKIP, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registrerings-instruks:

Posttype
Verdien '4' angir at posten er av typen SKIP.

Tellingskretsnummer
Skipslistene er ikke knyttet til noen bestemt tellingskrets innenfor herredet eller byen. Feltet er allikevel tatt med i posttypen for at Skipslistenummer skal bli felt nr 3 både i posttypen BOSTED og i posttypen SKIP. Feltet fylles ut med den faste forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Skipslistenummer
Her registreres Skipslistens nummer fra listens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '35b'.

Skipstype
Dersom det i tilknytning til navnet på skipet står oppført en typebetegnelse som f eks "Seilskib", "Dampskib" eller "Skøite", registreres denne kildetro her.

Skipets navn
Skipets navn registreres kildetro.

Hjemsted
Navnet på stedet der skipet hører hjemme, registreres kildetro.

Drektighet
De oppgitte "registerton (netto)" registreres kildetro. Eventuelle brøker skrives med '/' som brøkstrek og et mellomrom mellom heltallet og brøken, f eks '238 1/2'.

Skipsfører
Tittelen og navnet på den personen som førte skipet (kapteinen), registreres kildetro i dette feltet.

Oppholdssted
Innholdet i rubrikken "Hvor var skibet....." registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. Her registreres opplysninger om hvor skipet befant seg den 1.desember 1910, enten dette var på et hav eller i en havn, f eks 'I Middelhavet' eller 'Bergen Havn'.

Bestemmelsessted
Se forrige felt. Her registreres eventuelle opplysninger om hvor skipet var på vei på tellingstidspunktet, altså neste havn. Opplysningen 'Underveis til Kristiansund' registreres f eks som 'Kristiansund' i dette feltet.

Listefører
Tittelen og navnet på den personen som har ført Skipslisten, som regel skipsføreren, registreres kildetro i dette feltet. Opplysningen er oppgitt nederst på Skipslistens forside.

Avleveringsdato
Datoen for avlevering av Skipslisten registreres her med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå'. (Jfr punkt 18 i felles registreringsinstrukser.)

Mottaker
Opplysningene oppgitt i rubrikkene "avlevert til ... i ..." registreres kildetro i dette feltet. Listen skulle avleveres til det norske tollkammeret i den havnen skipet lå eller først ankom etter 1.desember 1910.

Antall ombordværende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført i "Sammendrag af foranstaaende fortegnelse" på baksiden (side 3) av Skipslisten. Totalt antall personer, antall sjømenn, antall andre ombordværende menn og antall ombordværende kvinner registreres atskilt av bindestrek, f eks '14-12-0-2'. Jfr punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall ilandværende personer
Her registreres det antallet personer som er oppgitt i rubrikken "Desuten bodde i land (antal)" på side 3.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve skipet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Huslistens indre, dvs hele underpunkt 2 på side 2 inne i listen (pluss eventuelle opplysninger om nasjonalitet og språk ført på side 3). Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter bostedposten basert på den samme Huslistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 inne i Skipslisten. Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme Skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene, og for Huslisten spesielt underpunkt b og c.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolk har færre rubrikker enn Huslistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes derfor tomme for sjøfolk: 5, 6, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 23. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolk, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
 4. Personnummer
 5. Ny husholdning
 6. Bygning for natteopphold
 7. Fornavn
 8. Etternavn
 9. Kjønn
 10. Bostatus
 11. Sedvanlig bosted
 12. Antatt oppholdssted
 13. Stilling i familien
 14. Ekteskapelig stilling
 15. Erverv og livsstilling
 16. Arbeidsledig
 17. Fødselsdato
 18. Fødested
 19. Undersåtlig forhold
 20. Trossamfunn
 21. Sykdomstilstand
 22. Nasjonalitet
 23. Språk
 24. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller Skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 1 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her.

Ny husholdning
Dette feltet tilsvarer rubrikken "Husholdningernes nr." i Huslisten, men det skal her kun registreres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen"), selv om det i kilden er benyttet fortløpende nummer (2, 3, 4 osv) eller en annen markering (klamme, hake) av husholdningene. Dersom den nevnte rubrikken ikke er fylt ut, må registratoren selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. Hovedpersonen er som regel markert med "hf" (husfar) eller "hm" (husmor) i rubrikk 7 "Stilling i familien".

Enslige losjerende personer ("el" i rubrikk 7) skal i kilden være markert med et kryss i rubrikken "Husholdningernes nr.", men også andre markeringer kan forekomme (tall m m). For enslig losjerende som på en eller annen måte er markert i rubrikken "Husholdningernes nr.", skal verdien 'x' registreres i dette feltet (altså ikke '1'). Dette er spesielt viktig dersom medlemmer av "hovedhusholdningen" er ført opp etter enslig losjerende personer. For enslig losjerende som ikke er markert i den nevnte rubrikken, beholdes feltet tomt.

Altså: Verdiene '1' og 'x' er de eneste lovlige ikke-tomme verdiene i dette feltet.

Bygning for natteopphold
Opplysning om i hvilken bygning innenfor bostedet vedkommende person bor (dvs har sitt natteopphold) kan være angitt i venstre marg eller over personens navn. Denne opplysningen registreres her, f eks 'Hovedbygningen', 'I fjøset', e l.

Opplysningen gjentas i postene for alle de personene den sikkert gjelder for (f eks der klammer er brukt). Ved (ofte inkonsekvent) bruk av andre angivelsesmetoder kan bygningstilhørigheten for enkelte personer være usikker, så registratoren må bruke skjønn. Her er det bedre å gjenta opplysningen hos for få personer enn hos for mange.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 3 i Huslisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I Skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Bostatus
Her registreres det som står i rubrikk 4 i Huslisten. Kun de tre forkortelsene 'b', 'mt' og 'f' er tillatte verdier i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 5 i Huslisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikk 7 i Skipslisten ("Bosted") registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 6 i Huslisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de åtte forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. For betegnelser som dekkes 100% av en forkortelse registreres forkortelsen. Andre betegnelser, f eks "Tjenestepige", registreres kildetro.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Huslisten (Sjøfolk: rubrikk 2 i Skipslisten) om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Erverv og livsstilling
I dette feltet registreres det som står i rubrikk 9 i Huslisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes. Betegnelsene registreres i samme rekkefølge som i kilden. Se punkt 9b i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Her registreres innholdet i rubrikk 3 ("Stilling ombord" for sjømenn) og rubrikk 4 ("Stilling og Erhverv" for andre ombordværende) i Skipslisten.

Arbeidsledig
Dersom personen var arbeidsledig på tellingstidspunktet, skulle forkortelsen 'l' (ledig) føres i rubrikk 9b i Huslisten. Forkortelsen registreres i så fall i dette feltet. Ellers beholdes feltet tomt.

En person skulle bli oppgitt som arbeidsledig dersom han/hun var uten arbeid, og dette ikke skyldtes sykdom, arbeidsudyktighet eller arbeidskonflikt.

Fødselsdato
Den oppgitte fødselsdatoen i rubrikk 10 (Sjøfolk: rubrikk 5) registreres med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå', også dersom årstallet er angitt med kun to siffer i kilden. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Huslisten (Sjøfolk: rubrikk 6 i Skipslisten), også verdien 't', som betyr at personen er født i samme herred som tellingsstedet. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Huslisten (Sjøfolk: rubrikk 8 i Skipslisten), som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Huslisten (Sjøfolk: rubrikk 9 i Skipslisten), som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Huslisten. Som regel vil dette være en av de fire forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Andre betegnelser registreres kildetro.

Nasjonalitet
Her registreres det som står i rubrikk 15 i Huslisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter).Som regel vil dette være en av de fem forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Språk
Her registreres det som står i rubrikk 16 i Huslisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de tre forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER (posttype 6)

Posttypen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER inneholder opplysninger fra underpunkt 4 på Huslistens eller Skipslistens side 3, dvs skjemaet "Tillægsopgave for hjemvendte Norsk-Amerikanere". Det opprettes en post av denne typen for hver person som er innført i dette skjemaet. Dersom en innførsel i skjemaet er overstrøket eller markert med "Utgaar", opprettes det imidlertid ingen slik post. Norsk-amerikaner-postene plasseres samlet etter samtlige personposter tilhørende den aktuelle Huslisten eller Skipslisten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipslistenummer
 4. Personnummer
 5. Utflyttingsår fra Norge
 6. Tilbakeflyttingsår til Norge
 7. Bosted i Norge før utflytting
 8. Siste bosted i Amerika
 9. Stilling i Amerika
 10. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipslistenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '6' angir at posten er av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer/Skipslistenummer
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Personnummer
Her registreres kildetro innførselens nummer i den venstre rubrikken ("Nr.") i skjemaet. Dette skal ifølge en fotnote være vedkommende persons nummer inne i Huslisten eller Skipslisten. Registratoren skal så langt det er mulig kontrollere at dette stemmer. I motsatt fall korrigeres nummeret i dette feltet slik at numrene stemmer overens, og det skrives en "egen merknad" om forholdet i merknadsfeltet.

Utflyttingsår fra Norge
Her registreres kildetro det årstallet som er oppgitt i rubrikken "I hvilket aar utflyttet fra Norge?". En eventuell fullstendig oppgitt dato registreres med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå'. Se punkt 18 for fødselsår og -datoer i de felles registreringsinstruksene.

Tilbakeflyttingsår til Norge
Her registreres kildetro det årstallet som er oppgitt i rubrikken "I hvilket aar igjen bosat i Norge?". Se forrige felt.

Bosted i Norge før utflytting
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "Fra hvilket bosted (dvs herred eller by) i Norge utflyttet?".

Siste bosted i Amerika
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "Hvor sidst bosat i Amerika?".

Stilling i Amerika
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "I hvilken stilling arbeidet i Amerika?".

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle innførselen i underskjema 4 i Huslisten eller Skipslisten. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1910 Land er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (evtSkipslistenummer), Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Huslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Husliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Skipslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Skipsliste nr 9 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipslistenummer
 4. Personnummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipslistenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Huslisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Huslistenummer/Skipslistenummer

Bruk 1:
Huslistenummeret eller Skipslistenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret/Skipslistenummeret tilhørende den manglende Huslisten eller Skipslisten eller den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Husliste eller Skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'. Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1910 By

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 1.12.1910), fordeles på de seks posttypene BOSTED, LEILIGHET, SKIP, PERSON, HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor byen registreres helst i nummerrekkefølge. Huslistene registreres helst fortløpende etter sitt Huslistenummer innenfor hver krets, men dette kan være umulig dersom Huslistene f eks er ordnet gatevis. For hver Husliste registreres opplysningene på forsiden og side 2 (BOSTED). Familielistene tilhørende hver Husliste registreres fortløpende etter sitt Familielistenummer. Først registreres opplysningene på forsiden og punkt 3 og 5 på side 3 (LEILIGHET), deretter hver linje på side 2 (PERSON) og til slutt hver linje under punkt 4 på side 3 (HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER). Eventuelle skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper (derav eventuelle hjemvendte norsk-amerikanere) registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Huslistens side 1, 2 og 3. Det opprettes en bostedpost for hver Husliste. Et bosted vil i byene vanligvis si et hus eller en bygård, som igjen kan inneholde en eller flere leiligheter.

En Husliste med opplysning om at huset/gården er ubebodd, gir opphav til en bostedpost på vanlig måte.

Dersom Huslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. By
 5. Gatenavn og nummer i gata
 6. Gårdens nummer
 7. Gårdens eier
 8. Hustype
 9. Sidebygninger
 10. Ubebodd?
 11. Antall etasjer
 12. Antall familieleiligheter
 13. Antall leiligheter med næringslokaler
 14. Antall forretningslokaler
 15. Antall kvistleiligheter
 16. Antall kjellerbekvemmeligheter
 17. Antall familielister
 18. Antall tilstedeværende personer
 19. Antall hjemmehørende personer
 20. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer fra Huslistens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Huslistenummer
Her registreres Huslistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

By
Byens navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Husliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Huslisten i hver tellingskrets.

Gatenavn og nummer i gata
Gata eller veiens navn registreres slik det står i kilden. Ordet "gate" står trykt på skjemaet og tas med der det er naturlig. Dersom nummeret i rubrikken "nr." etter gatenavnet helt klart er husets nummer i gata, altså "vanlig" gatenummer, registreres dette direkte etter gatenavnet, f eks 'Vogts Gade 13'. Se ellers neste felt.

Gårdens nummer
Se forrige felt. Dersom nummeret i rubrikken "nr." etter gatenavnet i kilden ikke helt klart er husets nummer i gata (altså ikke "vanlig" gatenummer), må nummeret være husets nummer i en annen nummerserie innenfor byen, f eks matrikkelnummer, branntakstnummer e l. I så fall registreres nummeret kildetro i dette feltet. Se punkt 13 i de felles registreringsinstruksene.

Gårdens eier
Gårdens eier er noen ganger oppgitt på Huslistens forside. Ifølge tellingsinstruksen var det eieren (eller bestyreren) som skulle fylle ut Huslisten, og han/hun kan da gjerne ha "undertegnet" listen. Eierens tittel og navn registreres kildetro i dette feltet når opplysningene er tilgjengelige.

Hustype
Her registreres det som er understreket i ledeteksten og det som er påført med penn under punkt 1.1 på side 2 i Huslisten.

Sidebygninger
Her registreres det som er understreket i ledeteksten og det som er påført med penn under punkt 1.2 på side 2 i Huslisten.

Ubebodd?
Her registreres første bokstav ('j' eller 'n') i det ordet som er understreket under punkt 1.3 på side 2 i Huslisten. Dersom ingen av ordene er understreket, beholdes feltet tomt.

Antall etasjer
Her registreres det antallet som er oppgitt under punkt 1.4 på side 2 i Huslisten.

Antall familieleiligheter
Her registreres opplysningene om antall bebodde og ledige familieleiligheter av ulik størrelse fra øverste del av tabellen i punkt 1.5.A på side 2 i Huslisten. Alle opplysningene samles i dette feltet, men spesifiseres ved hjelp av forkortelser for leiligheter av ulik størrelse, f eks 'le3' for 3-værelses leiligheter.

Eksempel: 6 stk 2-værelses leiligheter, hvorav 5 er bebodde og 1 er ledig, registreres som 'le2:5-1-6'. Tallverdiene til høyre for kolonet tilsvarer de tre kolonnene til høyre i tabellen i kilden.

Inneholder gården leiligheter av flere ulike størrelser, registreres disse atskilt med et mellomrom. Til slutt i feltet registreres summene av bebodde og ledige familieleiligheter av alle størrelser. Eksempel på komplett feltverdi: 'le2:1-0-1 le3:1-0-1 le5:1-1-2 sum:3-1-4'.

Dersom leilighetenes størrelse (antall værelser) ikke er oppgitt, registreres dette med et punktum istedenfor antall værelser, f eks 'le.:2-1-3'. Dersom tabellen øverst i punkt 1.5.A ikke inneholder noen opplysninger, beholdes feltet tomt.

Antall leiligheter med næringslokaler
Her registreres opplysningene om antallet av de ovennevnte bebodde og ledige familieleilighetene som det også tilhører butikk, kontor, verksted eller andre lokaler for næringsdrift. Antallene er oppgitt i nederste del av tabellen i punkt 1.5.A på side 2 i Huslisten. Alle opplysningene samles i dette feltet, men spesifiseres ved hjelp av forkortelser for ulike næringslokaler (jfr forrige felt):

bu = butikk
ko = kontor
ve = verksted
an = andre lokaler for næringsdrift

Også her registreres summene i tabellen, etter prefikset 'sum'. Eksempel på komplett feltverdi: 'bu:1-1-2 ve:1-0-1 sum:2-1-3'.

Dersom tabellen nederst i punkt 1.5.A ikke inneholder noen opplysninger, beholdes feltet tomt.

Antall forretningslokaler
Her registreres opplysningene om antallet selvstendige forretningslokaler av ulike typer fra tabellen i punkt 1.5.B på side 2 i Huslisten. Alle opplysningene samles i dette feltet, men spesifiseres ved hjelp av forkortelser for ulike typer forretningslokaler (jfr forrige felt):

bu = butikklokaler
ko = kontorlokaler
ve = verkstedlokaler
fa = fabrikklokaler
an = andre lokaler

Også her angis summene i tabellen, etter prefikset 'sum'. Dersom det i kilden er spesifisert hva eventuelle "andre lokaler" brukes til, registreres dette i merknadsfeltet.

Dersom tabellen i punkt 1.5.B ikke inneholder noen opplysninger, beholdes feltet tomt.

Antall kvistleiligheter
Her registreres det antallet kvistleiligheter som er oppgitt under punkt 1.6 på side 2 i Huslisten.

Antall kjellerbekvemmeligheter
Her registreres det antallet kjellerbekvemmeligheter som er oppgitt under punkt 1.7 på side 2 i Huslisten.

Antall familielister
Her registreres det antallet familielister som er oppgitt under punkt 1.8 på side 2 i Huslisten.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres summen av tilstedeværende personer nederst i høyre hjørne av tabellen "Fortløpende utdrag av familielisterne" på side 3 inne i Huslisten. Noen ganger kan summen være ført ut for rubrikken "Overføres" til venstre istedenfor ut for "Sum". Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres summen av hjemmehørende personer nederst i høyre hjørne av tabellen "Fortløpende utdrag av familielisterne" på side 3 inne i Huslisten. Se forrige felt.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve huset/bygården. For eksempel kan dette være opplysninger om at huset er ubebodd, eller om eierens bosted når denne ikke bor i huset. Det kan også være ekstra opplysninger om hva enkelte forretningslokaler i gården brukes til. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

LEILIGHET (posttype 3)

Posttypen LEILIGHET inneholder opplysninger fra Familielistens side 1 og 3. Det opprettes en leilighetspost for hver Familieliste. En leilighet er som oftest bebodd av kun en husholdning, men kan ha flere.

En Familieliste med opplysning om at leiligheten er ubebodd gir opphav til en leilighetspost på vanlig måte. Dersom Familielisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig leilighetspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Familielistenummer
 5. Bekvemmelighetens beliggenhet
 6. Etasje
 7. Antall værelser i kjeller
 8. Antall personer i kjeller
 9. Antall værelser i etasjer
 10. Antall personer i etasjer
 11. Antall værelser på kvist/loft
 12. Antall personer på kvist/loft
 13. Antall kjøkkener
 14. Badeværelse?
 15. Antall tilstedeværende personer
 16. Antall hjemmehørende personer
 17. Antall tjenerværelser
 18. Antall værelser til losjerende
 19. Husleie
 20. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Familielistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen LEILIGHET, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '3' angir at posten er av typen LEILIGHET.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette skal stemme med Familielistens forside.

Huslistenummer
Huslistens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Familielistenummer
Her registreres Familielistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '2a'.

(By)
Byens navn skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

(Gatenavn og nummer i gata)
Gatas navn og nummer skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

Bekvemmelighetens beliggenhet
Her registreres det som er understreket i ledeteksten og det som er påført med penn under punkt 1.1 på Familielistens forside.

Etasje
Her registreres det som står under punkt 1.2 på Familielistens forside.

Antall værelser i kjeller
Her registreres det antallet som er oppgitt i rubrikken "Antal Værelser" under punkt 1.3.a på Familielistens forside.

Antall personer i kjeller
Her registreres det antallet menn og kvinner som er oppgitt i rubrikken "Antal Personer" under punkt 1.3.a på Familielistens forside. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall værelser i etasjer
Tilsvarende for punkt 1.3.b, "Antal Værelser". Noen ganger har telleren ført opp etasjens nummer på linjen rett ut for ordene "i Etage" under punkt 1.3.b. Dette tallet bør være det samme som under punkt 1.2, og skal ikke registreres.

Antall personer i etasjer
Tilsvarende for punkt 1.3.b, "Antal Personer".

Antall værelser på kvist/loft
Tilsvarende for punkt 1.3.c, "Antal Værelser".

Antall personer på kvist/loft
Tilsvarende for punkt 1.3.c, "Antal Personer".

Antall kjøkkener
Her registreres det tallet som er oppgitt under punkt 1.4 på Familielistens forside. Tallet 0 registreres ikke. Brøker registreres med '/' som brøkstrek, f eks '1/3'.

Badeværelse?
Her registreres første bokstav, altså 'j' eller 'n', i det ordet ("Ja"/"Nei") som er understreket under punkt 1.5 på Familielistens forside. Er det i tillegg oppgitt en brøk for deling av badeværelse, registreres denne etter et mellomrom. Brøken registreres med '/' som brøkstrek, f eks 'j 1/3'.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres antallet tilstedeværende personer oppgitt under punkt 3.1 på side 3 i Familielisten. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres antallet hjemmehørende personer oppgitt under punkt 3.2 på side 3 i Familielisten. Se forrige felt.

Antall tjenerværelser
Her registreres det antallet værelser som benyttes til tjenerværelser, oppgitt under tilleggsspørsmål 5.1.a på side 3 i Familielisten. Tallet 0 registreres ikke.

Antall værelser til losjerende
Her registreres det antallet værelser som benyttes til losjerende, oppgitt under tilleggsspørsmål 5.1.b på side 3 i Familielisten. Tallet 0 registreres ikke.

Husleie
Her registreres kildetro de opplysningene som er oppgitt under tilleggsspørsmål 5.2 på side 3 i Familielisten.

(Personer tilhørende Garnisonsmenigheten)
Tilleggsspørsmål 3 for Kristiania på side 3 i Familielisten. Personnumrene til de personene som tilhørte Garnisonsmenigheten i Kristiania registreres ikke i noe eget felt, men i merknadsfeltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til leiligheten eller Familielisten som helhet. Det kan f eks være opplysninger om at leiligheten er ubebodd. Her registreres også personnummer for personer som tilhørte Garnisonsmenigheten i Kristiania. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Tellingens "Skibsliste" er helt identisk for skip tilhørende herreder og byer. Posttypen SKIP for folketellingen 1910 By er følgelig helt identisk med den tilsvarende posttypen for folketellingen 1910 Land (se denne side 148).

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Familielistens indre, dvs hele underpunkt 2 på side 2 inne i listen (pluss eventuelle opplysninger om nasjonalitet og språk ført på side 3). Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter leilighetsposten basert på den samme Familielistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 inne i Skipslisten. Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme Skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene, og for Familielisten spesielt underpunkt b og c.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolk har færre rubrikker enn Familielistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes derfor tomme for sjøfolk: 4, 6, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 23. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolk, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
 4. Familielistenummer
 5. Personnummer
 6. Ny husholdning
 7. Fornavn
 8. Etternavn
 9. Kjønn
 10. Bostatus
 11. Sedvanlig bosted
 12. Antatt oppholdssted
 13. Stilling i familien
 14. Ekteskapelig stilling
 15. Erverv og livsstilling
 16. Arbeidsledig
 17. Fødselsdato
 18. Fødested
 19. Undersåtlig forhold
 20. Trossamfunn
 21. Sykdomstilstand
 22. Nasjonalitet
 23. Språk
 24. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Familielistenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller Skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Familielistenummer
Familielistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET. Sjøfolk: Feltet beholdes tomt.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 1 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her.

Ny husholdning
For den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen") skal det i dette feltet registreres et ett-tall ('1'). Familielisten i byene tilsvarer en leilighet, og ofte bor det kun en husholdning i denne, men den kan inneholde flere. Tellingsinstruksen sier ikke noe om hvordan de enkelte husholdningene skal markeres, så registratoren må her selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. Som oftest er hovedpersonen markert med "Hf" (husfar) eller "Hm" (husmor) i rubrikk 7 "Stilling i familien".

Enslige losjerende personer ("el" i rubrikk 7) skal i kilden være markert med et kryss i margen, men også andre markeringer kan forekomme. For enslig losjerende som på en eller annen måte er markert i margen, skal verdien 'x' registreres i dette feltet (altså ikke '1'). Dette er spesielt viktig dersom medlemmer av "hovedhusholdningen" er ført opp etter enslig losjerende personer. For enslig losjerende som ikke er markert i margen, beholdes feltet tomt.

Altså: Verdiene '1' og 'x' er de eneste lovlige ikke-tomme verdiene i dette feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 3 i Familielisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I Skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Bostatus
Her registreres det som står i rubrikk 4 i Familielisten. Kun de tre forkortelsene 'b', 'mt' og 'f' er tillatte verdier i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 5 i Familielisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikk 7 i Skipslisten ("Bosted") registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 6 i Familielisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de åtte forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. For betegnelser som dekkes 100% av en forkortelse registreres forkortelsen. Andre betegnelser, f eks "Tjenestepige", registreres kildetro.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Familielisten (Sjøfolk: rubrikk 2 i Skipslisten) om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Erverv og livsstilling
I dette feltet registreres det som står i rubrikk 9 i Familielisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes. Betegnelsene registreres i samme rekkefølge som i kilden. Sjøfolk: Her registreres innholdet i rubrikk 3 ("Stilling ombord" for sjømenn) og rubrikk 4 ("Stilling og Erhverv" for andre ombordværende) i Skipslisten.

Arbeidsledig
Dersom personen var arbeidsledig på tellingstidspunktet, skulle forkortelsen 'l' (ledig) føres i rubrikk 9b i Familielisten. Forkortelsen registreres i så fall i dette feltet. Ellers beholdes feltet tomt.

En person skulle bli oppgitt som arbeidsledig dersom han/hun var uten arbeid, og dette ikke skyldtes sykdom, arbeidsudyktighet eller arbeidskonflikt.

Fødselsdato
Den oppgitte fødselsdatoen i rubrikk 10 (Sjøfolk: rubrikk 5) registreres med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå', også dersom årstallet er angitt med kun to siffer i kilden. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Familielisten (Sjøfolk: rubrikk 6 i Skipslisten), også verdien 't', som betyr at personen er født i samme by som tellingsstedet. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Familielisten (Sjøfolk: rubrikk 8 i Skipslisten), som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Familielisten (Sjøfolk: rubrikk 9 i Skipslisten), som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Familielisten. Som regel vil dette være en av de fire forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Andre betegnelser registreres kildetro.

Nasjonalitet
Her registreres det som står i rubrikk 15 i Familielisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de fem forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Språk
Her registreres det som står i rubrikk 16 i Familielisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de tre forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER (posttype 6)

Posttypen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER inneholder opplysninger fra underpunkt 4 på Familielistens eller Skipslistens side 3, dvs skjemaet "Tillægsopgave for hjemvendte Norsk-Amerikanere". Det opprettes en post av denne typen for hver person som er innført i dette skjemaet. Dersom en innførsel i skjemaet er overstrøket eller markert med "Utgaar", opprettes det imidlertid ingen slik post. Norsk-amerikaner-postene plasseres samlet etter samtlige personposter tilhørende den aktuelle Familielisten eller Skipslisten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipslistenummer
 4. Familielistenummer
 5. Personnummer
 6. Utflyttingsår fra Norge
 7. Tilbakeflyttingsår til Norge
 8. Bosted i Norge før utflytting
 9. Siste bosted i Amerika
 10. Stilling i Amerika
 11. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipslistenummer, Familielistenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '6' angir at posten er av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer/Skipslistenummer
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Familielistenummer
Familielistenummer fra sist registrerte post av typen LEILIGHET. For skipsmannskaper beholdes feltet tomt.

Personnummer
Her registreres kildetro innførselens nummer i den venstre rubrikken ("Nr.") i skjemaet. Dette skal ifølge en fotnote være vedkommende persons nummer inne i Familielisten eller Skipslisten. Registratoren skal så langt det er mulig kontrollere at dette stemmer. I motsatt fall korrigeres nummeret i dette feltet slik at numrene stemmer overens, og det skrives en "egen merknad" om forholdet i merknadsfeltet.

Utflyttingsår fra Norge
Her registreres kildetro det årstallet som er oppgitt i rubrikken "I hvilket aar utflyttet fra Norge?". En eventuell fullstendig oppgitt dato registreres med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå'. Se punkt 18 for fødselsår og -datoer i de felles registreringsinstruksene.

Tilbakeflyttingsår til Norge
Her registreres kildetro det årstallet som er oppgitt i rubrikken "I hvilket aar igjen bosat i Norge?". Se forrige felt.

Bosted i Norge før utflytting
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "Fra hvilket bosted (dvs herred eller by) i Norge utflyttet?".

Siste bosted i Amerika
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "Hvor sidst bosat i Amerika?".

Stilling i Amerika
Her registreres kildetro innholdet i rubrikken "I hvilken stilling arbeidet i Amerika?".

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle innførselen i underskjema 4 i Familielisten eller Skipslisten. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1910 By er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/leiligheter/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen. Unntak: I byene er det ikke alltid at Huslistene tilhørende en tellingskrets kommer samlet. Huslistene kan for eksempel være sortert gatevis. I slike tilfeller er det umulig å fastslå hvilken post som er den siste innenfor tellingskretsen, og informasjonsposter med kommentarer av nevnte type kan ikke opprettes.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (evt Skipslistenummer), Familielistenummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Huslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Overskrift/ kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Husliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Familielisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Familielistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Familieliste nr 4 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende leilighetsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Skipslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Skipsliste nr 9 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Familielistenummer, Personnummer og Overskrift/ kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipslistenummer
 4. Familielistenummer
 5. Personnummer
 6. Posttype for forrige post
 7. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipslistenummer, Familielistenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Huslisten, Familielisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller manglende/overstrøken sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Huslistenummer/Skipslistenummer

Bruk 1:
Huslistenummeret eller Skipslistenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret tilhørende den manglende Huslisten, Familielisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller manglende/overstrøken sjømann registreres det tilhørende skipslistenummeret.

Familielistenummer

Bruk 1:
Familielistenummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Familielistenummeret tilhørende den manglende Familielisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Husliste eller Skipsliste eller manglende/overstrøken sjømann beholdes feltet tomt.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Husliste, Familieliste eller Skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/leilighetene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.