/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellingen 3.12.1900

Folketellingen i 1900 ble ført i skjemaer av fem typer for landdistriktene og seks typer for byene. Alle skjematypene unntatt Skipslisten er ulike for landdistriktene og byene. Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over de ulike skjemaene, og hvilke opplysninger de inneholder. Tellingens originale nummerering av skjematypene er benyttet. Skjema nr 2 for landdistriktene eksisterer ikke.

NrSkjemaOpplysninger om
Land:1PersonlistePersoner innenfor hvert bosted
3Jordbruksskjema *) Utsæd og husdyr m m tilhørende hvert bosted
4HovedlisteBosteder og folketall innenfor hver tellingskrets
5HovedsammendragTellingskretser og folketall innenfor hvert herred
6SkipslisteSkip og personer om bord på dette
By:1PersonlistePersoner innenfor hver leilighet
2HuslisteLeiligheter og folketall innenfor hver bygård
3JordbruksskjemaUtsæd og husdyr m m tilhørende hver bygård
4HovedlisteBygårder og folketall innenfor hver tellingskrets
5HovedsammendragTellingskretser og folketall innenfor hver by
6SkipslisteSkip og personer om bord på dette

*) Alle jordbruksskjemaer for landdistriktene er senere gått tapt ved brann.

Det vil vanligvis være uaktuelt å edb-registrere opplysninger fra "Hovedlistene" og "Hovedsammendragene". Disse er derfor ikke tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1900 Land

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 3.12.1900), fordeles på de fire posttypene BOSTED, SKIP, PERSON og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor herredet registreres helst i nummerrekkefølge. Personlistene registreres helst fortløpende etter sitt Personlistenummer innenfor hver krets. For hver Personliste: Først registreres opplysningene på forsiden og side 3 (BOSTED), og deretter hver linje på side 2 (PERSON). Eventuelle Skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Personlistens side 1 og 3. Det opprettes en bostedpost for hver Personliste. Et bosted vil vanligvis si et gårdsbruk eller en (husmanns-)plass på landet.

Dersom Personlisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Personlistenummer
 4. Herred
 5. Gårdsnummer
 6. Bruksnummer
 7. Bostedets navn
 8. Side-/uthusbygning med natteopphold?
 9. Antall slike bygninger
 10. Hvilke slike bygninger
 11. Antall tilstedeværende personer
 12. Antall hjemmehørende personer
 13. Utsæd av korn eller poteter?
 14. Kreatur?
 15. Fjærkre?
 16. Bikuber?
 17. Kjøkkenhave?
 18. Frukthave?
 19. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Personlistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer fra Personlistens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Personlistenummer
Her registreres Personlistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

Herred
Herredets navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Personliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Personlisten i hver tellingskrets.

Gårdsnummer
Gårdsnummeret registreres vanligvis slik det står i kilden. Se punkt 12 i de felles registreringsinstruksene.

Bruksnummer
Bruksnummeret registreres vanligvis slik det står i kilden. Se punkt 12 i de felles registreringsinstruksene.

Bostedets navn
Gårdens eller plassens navn registreres vanligvis kildetro. Se punkt 14 i de felles registreringsinstruksene. Dersom det sammen med bostedets navn f eks står "Ubeboet", eierens navn eller andre opplysninger, skal dette registreres i merknadsfeltet.

Side-/uthusbygning med natteopphold?
Her registreres første bokstav i det ordet ("Ja"/"Nei") som er understreket under punkt 2.1 på Personlistens forside, altså 'j' eller 'n'.

Antall slike bygninger
Her registreres det tallet som står oppført etter spørsmålet "hvormange?" under punkt 2.2 på forsiden av Personlisten.

Hvilke slike bygninger
Her registreres de bygninger som er understreket eller er føyd til med penn etter spørsmålet "hvilket Slags?" under punkt 2.2 på forsiden av Personlisten. Betegnelsene skilles med komma, f eks 'Badstue, Fjøs'.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført under punkt 4.1 på Personlistens side 3. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført under punkt 4.2 på Personlistens side 3. Se forrige felt.

Utsæd av korn eller poteter?
Her registreres første bokstav ('j' eller 'n') i det ordet som er understreket under punkt 5.1 på Personlistens side 3. Dersom ingen av ordene er understreket, beholdes feltet tomt. Dersom et av ordene "Korn" eller "Poteter" er understreket, registreres dette som en "egen merknad", f eks 'E: Udsæd: Poteter'.

Kreatur?
Tilsvarende for punkt 5.2. Dersom ett eller flere av dyreslagene er understreket, registreres dette som en "egen merknad", f eks 'E: Kreatur: Heste, Svin'.

Fjærkre?
Tilsvarende for punkt 5.3, angående "Fjærkre".

Bikuber?
Tilsvarende for punkt 5.3, angående "Bikuber".

Kjøkkenhave?
Tilsvarende for punkt 5.4.

Frukthave?
Tilsvarende for punkt 5.5.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve bostedet. Ofte kan dette være navn på og andre opplysninger vedrørende bostedets eier, når denne ikke bor på stedet. Det kan også være opplysninger om at den aktuelle gården eller plassen er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Posttypen SKIP inneholder opplysninger fra forsiden og baksiden av "Schema 6. Skibsliste". Disse listene inneholder en oversikt over sjøfolk ombord på norske skip som den 3.desember 1900 var beliggende i eller på vei til norske eller fremmede havner, samt sjøfolk på fremmede skip innenfor Norges grenser. Skipslistens forside inneholder opplysninger om selve skipet, skipsføreren, avleveringen av skipslisten m m, mens baksiden summerer opp antall ombordværende personer. Det opprettes en skipspost for hver liste, hvilket tilsvarer ett skip. Opplysninger om sjøfolkene registreres i poster av typen PERSON.

Dersom en Skipsliste med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig skipspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Skipslistenummer
 4. Skipstype
 5. Skipets navn
 6. Hjemsted
 7. Drektighet
 8. Skipsfører
 9. Oppholdssted
 10. Bestemmelsessted
 11. Listefører
 12. Avleveringsdato
 13. Mottaker
 14. Antall ombordværende personer
 15. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Skipslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen SKIP, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registrerings-instruks:

Posttype
Verdien '4' angir at posten er av typen SKIP.

Tellingskretsnummer
Skipslistene er ikke knyttet til noen bestemt tellingskrets innenfor herredet eller byen. Feltet er allikevel tatt med i posttypen for at Skipslistenummer skal bli felt nr 3 både i posttypen BOSTED og i posttypen SKIP. Feltet fylles ut med den faste forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Skipslistenummer
Her registreres Skipslistens nummer fra listens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '35b'.

Skipstype
Dersom det i tilknytning til navnet på skipet står oppført en typebetegnelse som f eks "Seilskib", "Dampskib" eller "Skøite", registreres denne kildetro her.

Skipets navn
Skipets navn registreres kildetro.

Hjemsted
Navnet på stedet der skipet hører hjemme, registreres kildetro.

Drektighet
De oppgitte "Registerton (Netto)" registreres kildetro. Eventuelle brøker skrives med '/' som brøkstrek og et mellomrom mellom heltallet og brøken, f eks '238 1/2'.

Skipsfører
Tittelen og navnet på den personen som førte skipet (kapteinen), registreres kildetro i dette feltet.

Oppholdssted
Innholdet i rubrikken "Hvor var Skibet....." registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. Her registreres opplysninger om hvor skipet befant seg den 3.desember 1900, enten dette var på et hav eller i en havn, f eks 'I Middelhavet' eller 'Bergen Havn'.

Bestemmelsessted
Se forrige felt. Her registreres eventuelle opplysninger om hvor skipet var på vei på tellingstidspunktet, altså neste havn. Opplysningen 'Underveis til Kristiansund' registreres f eks som 'Kristiansund' i dette feltet.

Listefører
Tittelen og navnet på den personen som har ført Skipslisten, som regel skipsføreren, registreres kildetro i dette feltet. Opplysningen er oppgitt nederst på Skipslistens forside.

Avleveringsdato
Datoen for avlevering av Skipslisten registreres her med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå'.(Jfr punkt 18 i felles registreringsinstrukserer.)

Mottaker
Opplysningene oppgitt i rubrikkene "afleveret til ... i ..." registreres kildetro i dette feltet. Listen skulle avleveres til det norske og svenske konsulatet eller det norske tollkammeret i den havnen skipet lå eller først ankom etter 3.desember 1900.

Antall ombordværende personer
Her registreres det antallet personer som står oppført i "Sammendrag af foranstaaende Liste" på baksiden (side 3) av Skipslisten. Totalt antall personer, antall sjømenn, antall andre ombordværende menn og antall ombordværende kvinner registreres atskilt med bindestrek, f eks '14-12-0-2'. Jfr punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve skipet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Personlistens indre, dvs hele punkt 3 på side 2 inne i listen (pluss eventuelle opplysninger om nasjonalitet og språk ført på side 3). Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter bostedposten basert på den samme Personlistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 inne i Skipslisten. Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme Skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene, og for Personlisten spesielt underpunkt b og c.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolk har færre rubrikker enn Personlistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes derfor tomme for sjøfolk: 5, 6, 10, 12, 13, 20, 21, 22. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolk, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Personlistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
 4. Personnummer
 5. Ny husholdning
 6. Bygning for natteopphold
 7. Fornavn
 8. Etternavn
 9. Kjønn
 10. Bostatus
 11. Sedvanlig bosted
 12. Antatt oppholdssted
 13. Stilling i familien
 14. Ekteskapelig stilling
 15. Erverv og livsstilling
 16. Fødselsår
 17. Fødested
 18. Undersåtlig forhold
 19. Trossamfunn
 20. 20 Sykdomstilstand
 21. 21 Nasjonalitet
 22. 22 Språk
 23. 23 Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Personlistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Personlistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
Personlistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller Skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 1 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her.

Ny husholdning
Dette feltet tilsvarer rubrikken "Husholdningernes No." i Personlisten, men det skal her kun registreres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen"), selv om det i kilden er benyttet fortløpende nummer (2, 3, 4 osv) eller en annen markering (klamme, hake) av husholdningene. Dersom den nevnte rubrikken ikke er fylt ut, må registratoren selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. Hovedpersonen er som regel markert med "Hf" (husfar) eller "Hm" (husmor) i rubrikk 7 "Stilling i familien".

Enslige losjerende personer ("EL" i rubrikk 7) skal i kilden være markert med et kryss i rubrikken "Husholdningernes No.", men også andre markeringer kan forekomme (tall m m). For enslig losjerende som på en eller annen måte er markert i rubrikken "Husholdningernes No.", skal verdien 'x' registreres i dette feltet (altså ikke '1'). Dette er spesielt viktig dersom medlemmer av "hovedhusholdningen" er ført opp etter enslig losjerende personer. For enslig losjerende som ikke er markert i den nevnte rubrikken, beholdes feltet tomt.

Altså: Verdiene '1' og 'x' er de eneste lovlige ikke-tomme verdiene i dette feltet.

Bygning for natteopphold
Opplysning om i hvilken bygning innenfor bostedet vedkommende person bor (dvs har sitt natteopphold) kan være angitt i venstre marg eller over personens navn. Denne opplysningen registreres her, f eks 'Hovedbygningen', 'I fjøset', e l.

Opplysningen gjentas i postene for alle de personene den sikkert gjelder for (f eks der klammer er brukt). Ved (ofte inkonsekvent) bruk av andre angivelsesmetoder kan bygningstilhørigheten for enkelte personer være usikker, så registratoren må bruke skjønn. Her er det bedre å gjenta opplysningen hos for få personer enn hos for mange.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 3 i Personlisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I Skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Bostatus
Her registreres det som står i rubrikk 4 i Personlisten. Kun de tre forkortelsene 'b', 'mt' og 'f' er tillatte verdier i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 5 i Personlisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikk 7 i Skipslisten ("Bosted") registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 6 i Personlisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de åtte forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. For betegnelser som dekkes 100% av en forkortelse registreres forkortelsen. Andre betegnelser, f eks "Tjenestepige", registreres kildetro.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 2 i Skipslisten) om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Erverv og livsstilling
I dette feltet registreres det som står i rubrikk 9 i Personlisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes. Se punkt 9b i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Her registreres innholdet i rubrikk 3 ("Stilling ombord" for sjømenn) og rubrikk 4 ("Stilling og Erhverv" for andre ombordværende) i Skipslisten.

Fødselsår
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 10 (Sjøfolk: rubrikk 5) registreres med fire siffer. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 6 i Skipslisten), også verdien 't', som betyr at personen er født i samme herred som tellingsstedet. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 8 i Skipslisten), som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 9 i Skipslisten), som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de fire forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Andre betegnelser registreres kildetro.

Nasjonalitet
Her registreres det som står i rubrikk 15 i Personlisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de fem forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Språk
Her registreres det som står i rubrikk 16 i Personlisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de tre forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1900 Land er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Personlistenummer (evt Skipslistenummer), Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Personlisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Personlistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Skipslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Skipsliste nr 9 mangler'.Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Personlistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Personlistenummer/Skipslistenummer
 4. Personnummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Personlistenummer/ Skipslistenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Personlisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Personlistenummer/Skipslistenummer

Bruk 1:
Personlistenummeret eller Skipslistenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret/Skipslistenummeret tilhørende den manglende Personlisten eller Skipslisten eller den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Personliste eller Skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1900 By

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 3.12.1900), fordeles på de seks posttypene BOSTED, LEILIGHET, SKIP, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor byen registreres helst i nummerrekkefølge. Huslistene registreres helst fortløpende etter sitt Huslistenummer innenfor hver krets, men dette kan være umulig dersom Huslistene f eks er ordnet gatevis. For hver Husliste: Først registreres opplysningene på forsiden og side 2 (BOSTED). Deretter registreres jordbruksopplysningene på side 3 (JORDBRUK), for dermed å bli ferdig med Huslisten. Personlistene tilhørende hver Husliste registreres fortløpende etter sitt Personlistenummer, først opplysningene på forsiden og side 3 (LEILIGHET), og deretter hver linje på side 2 (PERSON). Eventuelle Skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Huslistens side 1 og 2. Det opprettes en bostedpost for hver Husliste. Et bosted vil i byene vanligvis si et hus eller en bygård, som igjen kan inneholde en eller flere leiligheter.

En Husliste med opplysning om at huset/gården er ubebodd gir opphav til en bostedpost på vanlig måte.

Dersom Huslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. By
 5. Gatenavn og nummer i gata
 6. Gårdens nummer
 7. Gårdens eier
 8. Hustype
 9. Sidebygninger
 10. Ubebodd?
 11. Antall etasjer
 12. Antall bekvemmeligheter til beboelse
 13. Antall bekvemmeligheter til beboelse og verksted
 14. Antall bekvemmeligheter til verksted
 15. Antall ledige bekvemmeligheter
 16. Antall kvistleiligheter
 17. Antall kjellerbekvemmeligheter
 18. Antall personlister
 19. Antall tilstedeværende personer
 20. 20 Antall hjemmehørende personer
 21. 21 Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer fra Huslistens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Huslistenummer
Her registreres Huslistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

By
Byens navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Husliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Huslisten i hver tellingskrets.

Gatenavn og nummer i gata
Gata eller veiens navn registreres slik det står i kilden. Ordet "Gade" står trykt på skjemaet og tas med der det er naturlig. Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet helt klart er husets nummer i gata, altså "vanlig" gatenummer, registreres dette direkte etter gatenavnet, f eks 'Vogts Gade 13'. Se ellers neste felt.

Gårdens nummer
Se forrige felt. Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet i kilden ikke helt klart er husets nummer i gata (altså ikke "vanlig" gatenummer), må nummeret være husets nummer i en annen nummerserie innenfor byen, f eks matrikkelnummer, branntakstnummer e l. I så fall registreresnummeret kildetro i dette feltet. Se punkt 13 i de felles registreringsinstruksene.

Gårdens eier
Gårdens eier er noen ganger oppgitt på Huslistens forside. Ifølge tellingsinstruksen var det eieren (eller bestyreren) som skulle fylle ut Huslisten, og han/hun kan da gjerne ha "undertegnet" listen. Eierens tittel og navn registreres kildetro i dette feltet når opplysningene er tilgjengelige.

Hustype
Her registreres det som er understreket og det som er påført med penn under punkt 2.1 på Huslistens forside.

Sidebygninger
Her registreres det som er understreket og det som er påført med penn under punkt 2.2 på Huslistens forside.

Ubebodd?
Her registreres første bokstav ('j' eller 'n') i det ordet som er understreket under punkt 2.3 på Huslistens forside. Dersom ingen av ordene er understreket, beholdes feltet tomt.

Antall etasjer
Her registreres det antallet som er oppgitt under punkt 2.4 på Huslistens forside.

Antall bekvemmeligheter til beboelse
Her registreres det antallet som er oppgitt under punkt 2.5.a på Huslistens forside. Dersom antallet er 0, beholdes feltet tomt.

Antall bekvemmeligheter til beboelse og verksted
Tilsvarende for punkt 2.5.b.

Antall bekvemmeligheter til verksted
Tilsvarende for punkt 2.5.c.

Antall ledige bekvemmeligheter
Tilsvarende for punkt 2.6.

Antall kvistleiligheter
Tilsvarende for punkt 2.7.

Antall kjellerbekvemmeligheter
Tilsvarende for punkt 2.8.

Antall personlister
Tilsvarende for punkt 2.9.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres summen av tilstedeværende personer nederst i høyre hjørne av tabellen "Fortløbende Uddrag af Personlisterne" på side 2 inne i Huslisten. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres summen av hjemmehørende personer nederst i høyre hjørne av tabellen "Fortløbende Uddrag af Personlisterne" på side 2 inne i Huslisten. Se forrige felt.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve huset/bygården. For eksempel kan dette være opplysninger om at huset er ubebodd, eller om eierens bosted når denne ikke bor i huset. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

LEILIGHET (posttype 3)

Posttypen LEILIGHET inneholder opplysninger fra Personlistens side 1 og 3. Det opprettes en leilighetspost for hver Personliste. En leilighet er som oftest bebodd av kun en husholdning, men kan ha flere.

En Personliste med opplysning om at leiligheten er ubebodd gir opphav til en leilighetspost på vanlig måte. Dersom Personlisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig leilighetspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Personlistenummer
 5. Bekvemmelighetens beliggenhet
 6. Etasje
 7. Antall værelser i kjeller
 8. Antall personer i kjeller
 9. Antall værelser i etasje
 10. Antall personer i etasje
 11. Antall værelser på kvist/loft
 12. Antall personer på kvist/loft
 13. Antall kjøkkener
 14. Antall tilstedeværende personer
 15. Antall hjemmehørende personer
 16. Antall tjenerværelser
 17. Antall værelser til losjerende
 18. Husleie
 19. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personlistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen LEILIGHET, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '3' angir at posten er av typen LEILIGHET.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette skal stemme med Personlistens forside.

Huslistenummer
Huslistens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Personlistenummer
Her registreres Personlistens nummer fra dennes forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '7a'.

(By)
Byens navn skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

(Gatenavn og nummer i gata)
Gatas navn og nummer skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

Bekvemmelighetens beliggenhet
Her registreres det som er understreket og det som er påført med penn under punkt 2.1 på Personlistens forside.

Etasje
Her registreres det som står under punkt 2.2 på Personlistens forside.

Antall værelser i kjeller
Her registreres det antallet som er oppgitt i rubrikken "Antal Værelser" under punkt 2.3.a på Personlistens forside.

Antall personer i kjeller
Her registreres det antallet menn og kvinner som er oppgitt i rubrikken "Antal Personer" under punkt 2.3.a på Personlistens forside. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall værelser i etasje
Tilsvarende for punkt 2.3.b, "Antal Værelser". Noen ganger har telleren ført opp etasjens nummer på linjen rett ut for ordene "i Etage" under punkt 2.3.b. Dette tallet bør være det samme som under punkt 2.2, og skal ikke registreres.

Antall personer i etasje
Tilsvarende for punkt 2.3.b, "Antal Personer".

Antall værelser på kvist/loft
Tilsvarende for punkt 2.3.c, "Antal Værelser".

Antall personer på kvist/loft
Tilsvarende for punkt 2.3.c, "Antal Personer".

Antall kjøkkener
Her registreres det tallet som er oppgitt under punkt 2.4 på Personlistens forside. Tallet 0 registreres ikke. Brøker registreres med '/' som brøkstrek, f eks '1/3'.

Antall tilstedeværende personer
Her registreres antallet tilstedeværende personer oppgitt under punkt 4.1 på side 3 i Personlisten. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres antallet hjemmehørende personer oppgitt under punkt 4.2 på side 3 i Personlisten. Se forrige felt.

(Personer tilhørende Garnisonsmenigheten)
Tilleggsspørsmål 1 for Kristiania på side 3 i Personlisten. Personnumrene til eventuelle personer som tilhørte Garnisonsmenigheten i Kristiania registreres ikke i noe eget felt, men i merknadsfeltet.

Antall tjenerværelser
Tilleggsspørsmål 2.a for Kristiania på side 3 i Personlisten. Her registreres det tallet som er oppgitt, men tallet 0 registreres ikke.

Antall værelser til losjerende
Tilleggsspørsmål 2.b for Kristiania på side 3 i Personlisten. Her registreres det tallet som er oppgitt, men tallet 0 registreres ikke.

Husleie
Tilleggsspørsmål 3 for Kristiania på side 3 i Personlisten. Her registreres kildetro de opplysningene som er oppgitt i kilden.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til leiligheten eller Personlisten som helhet. Det kan f eks være opplysninger om at leiligheten er ubebodd. Her registreres også personnummer for personer som tilhørte Garnisonsmenigheten i Kristiania. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Tellingens "Skibsliste" er helt identisk for skip tilhørende herreder og byer. Posttypen SKIP for folketellingen 1900 By er følgelig helt identisk med den tilsvarende posttypen for folketellingen 1900 Land (se denne side 124).

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Personlistens indre, dvs hele punkt 3 på side 2 inne i listen (pluss eventuelle opplysninger om nasjonalitet og språk ført på side 3). Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter leilighetsposten basert på den samme Personlistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 inne i Skipslisten. Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme Skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene, og for Personlisten spesielt underpunkt b og c.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolk har færre rubrikker enn Personlistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes derfor tomme for sjøfolk: 4, 6, 10, 12, 13, 20, 21, 22. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolk, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
 4. Personlistenummer
 5. Personnummer
 6. Ny husholdning
 7. Fornavn
 8. Etternavn
 9. Kjønn
 10. Bostatus
 11. Sedvanlig bosted
 12. Antatt oppholdssted
 13. Stilling i familien
 14. Ekteskapelig stilling
 15. Erverv og livsstilling
 16. Fødselsår
 17. Fødested
 18. Undersåtlig forhold
 19. Trossamfunn
 20. 20 Sykdomstilstand
 21. 21 Nasjonalitet
 22. 22 Språk
 23. 23 Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personlistenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer)
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller Skipslistenummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Personlistenummer
Personlistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET. Sjøfolk: Feltet beholdes tomt.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 1 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her.

Ny husholdning
For den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen") skal det i dette feltet registreres et ett-tall ('1'). Personlisten i byene tilsvarer en leilighet, og ofte bor det kun en husholdning i denne, men den kan inneholde flere. Tellingsinstruksen sier ikke noe om hvordan de enkelte husholdningene skal markeres, så registratoren må her selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. Som oftest er hovedpersonen markert med "Hf" (husfar) eller "Hm" (husmor) i rubrikk 7 "Stilling i familien".

Enslige losjerende personer ("EL" i rubrikk 7) skal i kilden være markert med et kryss i margen, men også andre markeringer kan forekomme. For enslig losjerende som på en eller annen måte er markert i margen, skal verdien 'x' registreres i dette feltet (altså ikke '1'). Dette er spesielt viktig dersom medlemmer av "hovedhusholdningen" er ført opp etter enslig losjerende personer. For enslig losjerende som ikke er markert i margen, beholdes feltet tomt.

Altså: Verdiene '1' og 'x' er de eneste lovlige ikke-tomme verdiene i dette feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 2 (Sjøfolk: rubrikk 1) registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 3 i Personlisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I Skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Bostatus
Her registreres det som står i rubrikk 4 i Personlisten. Kun de tre forkortelsene 'b', 'mt' og 'f' er tillatte verdier i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 5 i Personlisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikk 7 i Skipslisten ("Bosted") registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 6 i Personlisten, som skal være utfylt for dem som var midlertidig fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de åtte forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. For betegnelser som dekkes 100% av en forkortelse registreres forkortelsen. Andre betegnelser, f eks "Tjenestepige", registreres kildetro.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 2 i Skipslisten) om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Erverv og livsstilling
I dette feltet registreres det som står i rubrikk 9 i Personlisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes. Sjøfolk: Her registreres innholdet i rubrikk 3 ("Stilling ombord" for sjømenn) og rubrikk 4 ("Stilling og Erhverv" for andre ombordværende) i Skipslisten.

Fødselsår
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 10 (Sjøfolk: rubrikk 5) registreres med fire siffer. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 6 i Skipslisten), også verdien 't', som betyr at personen er født i samme by som tellingsstedet. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 8 i Skipslisten), som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Personlisten (Sjøfolk: rubrikk 9 i Skipslisten), som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Personlisten. Som regel vil dette være en av de fire forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Andre betegnelser registreres kildetro.

Nasjonalitet
Her registreres det som står i rubrikk 15 i Personlisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de fem forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Språk
Her registreres det som står i rubrikk 16 i Personlisten (for Nord-Norge og enkelte andre distrikter). Som regel vil dette være en av de tre forkortelsene som er angitt i instruksen til rubrikken (se appendix A). Forkortelsene registreres med små bokstaver. Eventuelle andre betegnelser i kilden registreres kildetro.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra jordbruksskjemaet på side 3 inne i Huslisten. Det opprettes en jordbrukspost for hver eier eller bruker som er oppgitt med enten utsæd eller husdyr i skjemaet. Dersom en eier eller bruker er oppgitt i skjemaet uten noen angivelse av utsæd eller antall husdyr, skal det ikke opprettes noen jordbrukspost.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Eiernummer
 5. Fornavn
 6. Etternavn
 7. Livsstilling
 8. Utsæd
 9. Hage og frukttrær
 10. Kreaturhold
 11. Kjøretøy og maskiner
 12. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Eiernummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette skal stemme med tilsvarende rubrikk i jordbruksskjemaet.

Huslistenummer
Huslistens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette skal stemme med tilsvarende rubrikk i jordbruksskjemaet.

(By)
Byens navn skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

(Gatenavn og nummer i gata)
Gatas navn og nummer skal være det samme som på Huslisten, og skal ikke registreres her.

Eiernummer
Her registreres det nummeret som står til venstre for eierens eller brukerens navn i jordbruksskjemaet.

Fornavn
Eierens eller brukerens fornavn og mellomnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Eierens eller brukerens patronymikon og/eller slektsnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Livsstilling
Eierens eller brukerens eventuelt oppgitte livsstilling registreres kildetro.

Utsæd
De antallene hektoliter utsæd, ar dyrkingsareal osv for ulike vekster som er oppgitt i kolonne 1 til 14 i tabell 1 i jordbruksskjemaet, registreres her ved hjelp av forhåndsdefinerte forkortelser for hver vekst (se appendix A). Se punkt 21 i de felles registreringsinstruksene.

Hage og frukttrær
Tilsvarende registrering av antall ar haveareal og antall frukttrær oppgitt i kolonne 15 til 17 i tabell 1 i jordbruksskjemaet. (Se forkortelser i appendix A)

Kreaturhold
De antallene husdyr av ulike arter som er oppgitt i kolonne 1 til 26 i tabell 2 i jordbruksskjemaet, registreres her ved hjelp av forhåndsdefinerte forkortelser for hver dyreart (se appendix A). Se punkt 21 i de felles registreringsinstruksene.

Kjøretøy og maskiner
Tilsvarende registrering av antall vogner, kjerrer og maskiner oppgitt i kolonne 27 til 31 i tabell 2 i jordbruksskjemaet. (Se forkortelser i appendix A)

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle eieren eller brukeren og dennes jordbruksopplysninger. For eksempel kan eierens bosted være oppgitt, dersom han/hun ikke bor i denne bygården. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1900 By er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/leiligheter/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen. Unntak: I byene er det ikke alltid at Huslistene tilhørende en tellingskrets kommer samlet. Huslistene kan for eksempel være sortert gatevis. I slike tilfeller er det umulig å fastslå hvilken post som er den siste innenfor tellingskretsen, og informasjonsposter med kommentarer av nevnte type kan ikke opprettes.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (evt Skipslistenummer), Personlistenummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Huslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Overskrift/ kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Husliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Personlisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personlistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personliste nr 4 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende leilighetsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Skipslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Skipsliste nr 9 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipslistenummer), Personlistenummer, Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipslistenummer
 4. Personlistenummer
 5. Personnummer
 6. Posttype for forrige post
 7. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipslistenummer, Personlistenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Huslisten, Personlisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Huslistenummer/Skipslistenummer

Bruk 1:
Huslistenummeret eller Skipslistenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret/Skipslistenummeret tilhørende den manglende Huslisten, Personlisten eller Skipslisten eller den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet.

Personlistenummer

Bruk 1:
Personlistenummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personlistenummeret tilhørende den manglende Personlisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Husliste eller Skipsliste eller manglende/overstrøken sjømann beholdes feltet tomt.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Dersom siste post er en jordbrukspost, registreres Eiernummeret her.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Husliste, Personliste eller Skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/leilighetene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.