/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellingen 1.1.1891

Folketellingen i 1891 ble ført i skjemaer av sju typer både for landdistriktene og for byene. Huslistene og jordbruksskjemaene er svært forskjellige for landdistriktene og byene, Hovedlistene og Hovedsammendragene er relativt like, mens Personsedlene og de to skipsskjemaene er nær identiske. Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over de ulike skjemaene, og hvilke opplysninger de inneholder. Tellingens originale nummerering av skjematypene er benyttet.

NrSkjemaOpplysninger om
Land:1HuslisteHusholdninger og boforhold for hvert bosted
2PersonseddelEnkeltpersoner innenfor hvert bosted
3Opgave over Kreaturhold, Utsæd m m *)Husdyr og utsæd m m tilhørende hvert bosted
4Skipsliste **) Skip
5Personliste (skip) Personer ombord på skip
6HovedlisteBosteder og folketall innenf. hver tell.krets
7HovedsammendragTell.kretser og folket. innenf. hvert herred
By:1HuslisteHusholdninger og boforhold for hver bygård
2PersonseddelEnkeltpersoner innenfor hver bygård
3Opgave over Kreaturhold, Utsæd m mHusdyr og utsæd m m tilhørende hver bygård hold
4Skipsliste **)Skip
5Personliste (skip) Personer ombord på skip
6HovedlisteBygårder og folketall innenf. hver tell.krets
7HovedsammendragTellingskretser og folketall innenfor hver by

*)Alle oppgavene over husdyrhold, utsæd osv for landdistriktene gikk tapt ved brann i Statistisk Sentralbyrå i 1939. Disse skjemaenes rubrikker er derfor ikke tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.

**)Originale Skipslister og Personlister for skip (skjema nr 4 og 5) eksisterer ikke i Riksarkivet. De synes å ha gått tapt ved brann?. Derfor er heller ikke disse skjemaenes rubrikker tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor. Derimot finnes det i Riksarkivet sekundære kilder med oversikt over skip og deres mannskaper. Dette er henholdsvis summariske lister over skipene på havnen i byene (ikke for herredene langs kysten), og for sjøfolkene Personsedler av den samme typen som ble benyttet på land.

For landdistriktene er det aktuelt å registrere opplysninger fra Huslistene, Personsedlene og Hovedlistene. For byene kommer oppgavene over husdyrhold og utsæd i tillegg. De sekundære skipslistene og Personsedlene for sjøfolk kan om ønskelig registreres for de byene hvor de forekommer. Derimot vil det vanligvis være uaktuelt å registrere opplysninger fra Hovedsammendragene. Disse er derfor ikke tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1891 Land

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 1.1.1891), fordeles på de fire posttypene TELLINGSKRETS, BOSTED, PERSON og INFORMASJON.

Fra Huslistene er det bare aktuelt å registrere de opplysningene som gjelder selve bostedet. Fortegnelsen over familiehusholdninger og enslige personer inneholder navn gjentatt fra Personsedlene, og ellers enkle opptellinger på husholdningsnivå, som ikke gir ny informasjon. Disse opplysningene anbefales derfor ikke registrert.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene og dermed Hovedlistene innenfor herredet registreres helst i nummerrekkefølge. Først registreres Hovedlistens forside (TELLINGSKRETS). Huslistene registreres deretter, helst fortløpende etter sitt Huslistenummer innenfor hver Hovedliste. Opplysningene fra den aktuelle linjen i Hovedlisten og fra Huslisten registreres i denne rekkefølgen (BOSTED). For hver Husliste registreres så samtlige Personsedler (PERSON), også disse helst fortløpende etter sitt Personseddel-nummer. Ekstraopplysninger om "hovedpersoner" hentes fra husholdnings-fortegnelsen i Huslisten. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

TELLINGSKRETS (posttype 1)

Posttypen TELLINGSKRETS inneholder opplysninger fra Hovedlistens forside. Det opprettes en kretspost for hver Hovedliste. Den omfatter enten en hel tellingskrets, eller en del av en krets som ligger innenfor kun ett sogn, tinglag og lensmannsdistrikt. I siste tilfelle er Hovedlisten for hver slik del nummerert med tellingskretsens nummer pluss en littera (a, b, c osv).

Dersom Hovedlisten med et bestemt kretsnummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig kretspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Herred
 4. Sogn
 5. Prestegjeld
 6. Tellingskrets
 7. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen TELLINGSKRETS, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '1' angir at posten er av typen TELLINGSKRETS.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer registreres kildetro. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Herred
Herredets navn registreres kildetro.

Sogn
Oppgitte navn på sogn og/eller prestegjeld registreres kildetro i dette feltet og det neste. Sogn kan være angitt med flere typer betegnelser, bl a "sogn", "annex", "hovedsogn", "annekssogn" og "kapellsogn". Disse betegnelsene registreres da sammen med navnet på sognet. Dersom navnet på sognet eller prestegjeldet ikke er oppgitt, beholdes det respektive feltet tomt. Kildeopplysningen "Dovre annex til Lessøe præstegjeld" registreres som 'Dovre annex' på Sogn og 'Lessøe præstegjeld' på Prestegjeld.

Prestegjeld
Prestegjeldets navn registreres kildetro. Se forrige felt.

Tellingskrets
Tellingskretsens navn registreres kildetro. En eventuell grensebeskrivelse av tellingskretsen registreres i merknadsfeltet.

Merknader
Her registreres en eventuell beskrivelse av grensene for tellingskretsen, eller andre ekstraopplysninger og merknader fra Hovedlistens forside. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Huslisten og den samme Huslistens egne linje i tabellen inne i Hovedlisten. Det opprettes en bostedpost for hver Husliste. Et bosted vil vanligvis si et gårdsbruk eller en (husmanns-)plass på landet.

Dersom Huslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Gårdsnummer/Matrikkelnummer
 5. Bruksnummer/Løpenummer
 6. Bostedets navn
 7. Beboerens navn
 8. Antall personsedler
 9. Tilstedeværende folkemengde
 10. Hjemmehørende folkemengde
 11. Sidebygning til natteopphold?
 12. Antall personer i fjøs
 13. Antall personer i stall
 14. 3. sidebygning
 15. Antall personer i 3. sidebygning
 16. 4. sidebygning
 17. Antall personer i 4. sidebygning
 18. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen TELLINGSKRETS. Dette nummeret finnes både på Hovedlistens forside og øverst på Huslisten.

Huslistenummer
Huslistens nummer registreres fra dennes øverste del. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '7a'. Huslistenummeret angir også den tilhørende linjen inne i Hovedlisten.

Gårdsnummer/Matrikkelnummer
I kolonne 2 i tabellen i Hovedlisten skal bostedets gårds- og bruksnummer være oppgitt for herredene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet sør for Bergen. For herredene på Vestlandet nord for Bergen, i Midt-Norge og i Nord-Norge er det gamle matrikkel-løpenummeret som skal være oppgitt. Det eller de nummer som virkelig er oppgitt for bostedet, type-bestemmes og registreres i dette feltet og det neste. Se punkt 11 og 12 i de felles registreringsinstruksene.

Bruksnummer/Løpenummer
Se forrige felt.

Bostedets navn
Bostedets navn i kolonne 3 i Hovedlisten registreres kildetro. Dersom det er navnet på beboer/eier av bostedet som er oppgitt, registreres i neste felt, mens dette feltet beholdes tomt. Se punkt 14 i de felles registreringsinstruksene.

Beboerens navn
Dersom navnet på beboeren (eller eieren) av bostedet er oppgitt i kolonne 3 i Hovedlisten istedenfor bostedets navn, registreres dette navnet kildetro (tittel, fornavn, etternavn, m m) her. Er bostedets navn oppgitt, beholdes dette feltet tomt.

(Herred)
Herredets navn øverst på Huslisten skal være det samme som utenpå Hovedlisten, og skal ikke registreres her.

Antall personsedler
Her registreres antall Personsedler som tilhører bostedet. Dette er oppgitt øverst på Huslisten.

Tilstedeværende folkemengde
Antall tilstedeværende menn og kvinner på bostedet er oppgitt i egne rubrikker midt på Huslisten. Tallene skal stemme med "Tilstedeværende Folkemængde" på bostedets linje i Hovedlisten. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Hjemmehørende folkemengde
Antall hjemmehørende menn og kvinner registreres på tilsvarende måte som antall tilstedeværende. Se forrige felt.

Sidebygning til natteopphold?
Her markeres det med 'j' (ja) eller 'n' (nei) om noen av beboerne hadde natteopphold i en eller annen sidebygning.

Antall personer i fjøs
Her registreres antall menn og kvinner med natteopphold i fjøset (fra punkt a nederst på Huslisten). Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall personer i stall
Tilsvarende for punkt b (stallen).

3. sidebygning
Betegnelsen på den sidebygningen med natteopphold som eventuelt er oppgitt ut for punkt c nederst på Huslisten.

Antall personer i 3. sidebygning
Tilsvarende som for "Antall personer i fjøs", men for bygningen oppgitt i forrige felt (punkt c).

4. sidebygning
Betegnelsen på den sidebygningen med natteopphold som eventuelt er oppgitt ut for punkt d nederst på Huslisten.

Antall personer i 4. sidebygning
Tilsvarende som for "Antall personer i fjøs", men for bygningen oppgitt i forrige felt (punkt d).

Merknader
Her registreres ekstraopplysninger eller merknader fra Hovedlisten eller Huslisten som gjelder selve bostedet. Dette kan være navn på og andre opplysninger vedrørende bostedets eier, når denne ikke bor på stedet. Det kan også være opplysninger om at den aktuelle gården eller plassen er ubebodd. Anmerkninger i tilknytning til fortegnelsen over husholdninger midt på Huslisten, kan også tas med. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Det synes ikke å være bevart verken primære eller sekundære skipslister fra folketellingen i 1891 for de norske herredene (jfr innledningen om 1891-tellingen over). Derfor utgår posttypen SKIP for 1891 LAND, mens den er tatt med for 1891 BY.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Personseddelen. Det opprettes en personpost for hver Personseddel. Personpostene følger direkte etter bostedposten basert på den tilhørende Huslisten.

Ved registrering av Personsedlene må den tilhørende Huslisten være tilgjengelig. Dette er nødvendig for å markere nye husholdninger, og kan i enkelte tilfeller også gi tilleggsopplysninger om "hovedpersonenes" navn m m.

Dersom Personseddelen med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Personnummer
 5. Ny husholdning
 6. Fornavn
 7. Etternavn
 8. Kjønn
 9. Stilling i familien
 10. Ekteskapelig stilling
 11. Slektskap med ektemann?
 12. Fødselsår
 13. Fødested
 14. Undersåtlig forhold
 15. Trossamfunn
 16. Ervervsgren og stilling
 17. Forsørgers livsstilling
 18. Sykdomstilstand
 19. Varighet av sykdomstilstand
 20. 20 Bostatus
 21. 21 Sedvanlig bosted
 22. 22 Antatt oppholdssted
 23. 23 Nasjonalitet
 24. 24 Språk
 25. 25 Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes også øverst på Personseddelen.

Huslistenummer
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes også øverst på Personseddelen.

Personnummer
Personseddelens nummer registreres her. Dette finnes på seddelens øverste del. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '13a'.

(Herred)
Herredets navn øverst på Personseddelen skal være det samme som er registrert i siste kretspost, og skal ikke registreres her.

Ny husholdning
Her registreres tallet '1' for de personene som er "hovedperson" i en husholdning. Dette gjelder alle de personene som er ført opp som "Husfader", "Husmoder" eller "ensligt levende Person" i husholdningsfortegnelsen midt på den tilhørende Huslisten, eller som er markert som "Selv Hovedperson" i rubrikk 3 på Personseddelen. For alle andre personer beholdes feltet tomt.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 1 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

For hovedpersonen i hver husholdning må man samtidig se på det navnet som er oppført i husholdningsfortegnelsen i den tilhørende Huslisten. Hvis navnet i Huslisten gir utfyllende opplysninger (eller er et helt annet navn), registreres dette som en "egen kommentar" i merknadsfeltet. Dersom det f eks står "Ole Eriksen" på Personseddelen og "Ole E. Haugen" i Huslisten, registreres 'Ole' i fornavnsfeltet, 'Eriks.' i etternavnsfeltet og kommentaren 'E: I huslisten står navnet Ole E. Haugen' i merknadsfeltet. Hvis den aktuelle personens navn oppgitt i Huslisten gir mindre informasjon enn navnet på Personseddelen, registreres navnet fra Personseddelen på vanlig måte uten noen ekstra merknad.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 1 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene. Se også forrige felt.

Kjønn
Personens kjønn er understreket i rubrikk 2. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 3 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro. Dersom flere betegnelser er understreket eller oppført, registreres forkortelser og oppførte betegnelser atskilt med komma f eks 'd, tj' eller 'el, Kaarkone'.

Ekteskapelig stilling
Den understrekede betegnelsen i rubrikk 4 skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (Ugift), 'g' (Gift), 'e' (Enkemand/Enke), 's' (Separeret efter Bevilling) eller 'f' (Lovlig fraskilt). Merk spesielt at både enkemenn og enker registreres som 'e'. Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Slektskap med ektemann?
Det eventuelle understrekede svaret på spørsmålet i rubrikk 5 registreres som 'j' (ja) eller 'n' (nei). Normalt er rubrikken fylt ut bare for gifte kvinner. Er intet understreket, beholdes feltet tomt.

Hvis ektefolkene er beslektet og slektskapsforholdet i tillegg er oppgitt, registreres dette sammen med 'j' i feltet, f eks 'j, Næstsødskendebørn'.

Fødselsår
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 6 registreres med fire siffer. For barn under 2 år skal fødselsmåneden også være oppgitt. Dette registreres som f eks '00.08.1889'. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres kildetro det stedsnavnet som er oppgitt i rubrikk 7. Dersom fødestedet bare er angitt ved at ordet "Herred" er understreket, registreres 'h' i feltet. Dette betyr at personen er født i samme herred som tellingsstedet. Hvis ordet 'Herred' er understreket samtidig som det er oppgitt et stedsnavn, registreres stedsnavnet fullt ut, mens 'h' ikke registreres. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 8 på Personseddelen. Dersom rubrikken ikke er fylt ut, beholdes feltet tomt.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 9 på Personseddelen. Dersom rubrikken ikke er fylt ut, beholdes feltet tomt.

Ervervsgren og stilling
Den oppførte teksten i rubrikk 10 registreres kildetro. Dersom et av ordene "selvstændig" eller "underordnet" i den trykte teksten til rubrikk 10 er understreket, registreres dette ved å føye til henholdsvis ':s' eller ':u' bak selve ervervsopplysningen.

Eksempel: En snekker og tømmermann som driver selvstendig virksomhet, registreres på følgende måte: 'Snedker og Tømmermand :s' En som derimot er ansatt, registreres som 'Snedker og Tømmermand :u'.

Andre understrekninger (f eks av "Hovednæring" eller "Bierhverv") eller spesielle markeringer i rubrikken registreres ikke. Se punkt 9b i de felles registreringsinstruksene.

Forsørgers livsstilling
Den oppførte teksten i rubrikk 11 registreres kildetro. Dersom et av ordene "helt" eller "delvis" i den trykte teksten til rubrikk 11 er understreket, registreres dette ved å føye til henholdsvis ':h' eller ':d' bak forsørgerens oppgitte livsstilling, f eks 'Gaardbruger :h'.

I noen helt spesielle tilfeller er både "helt" og "delvis" understreket, og det er markert hva den primære og den delvise forsørgelse består i. Dette registreres f eks som 'Sysler med Fædrift :h, Fattigvæsenet :d'. Dersom f eks "delvis" er understreket uten at noen forsørgers livsstilling er oppgitt, registreres dette som ':d'.

Sykdomstilstand
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 12 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro. Dersom flere betegnelser er understreket eller oppført, registreres forkortelser og oppførte betegnelser atskilt med komma f eks 'd, b' eller 's, krøbling'.

Varighet av sykdomstilstand
Her registreres sykdommens varighet ved at de ordene som er understreket, eller eventuell annen tekst som er oppført i rubrikk 13, registreres fullt ut, f eks 'medfødt' eller 'fremtraadt senere'.

Bostatus
Dersom ordene "midlertidigt Tilstedeværende" er streket under i rubrikk 14, eller et "sædvanligt Bosted" er oppgitt, registreres forkortelsen 'mt' i dette feltet. Dersom ordene "midlertidigt Fraværende" er streket under i rubrikk 15, eller et "antageligt Opholdssted" er oppgitt, registreres forkortelsen 'f' i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Et eventuelt stedsnavn e a i rubrikk 14 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Antatt oppholdssted
Et eventuelt stedsnavn e a i rubrikk 15 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Nasjonalitet
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 16 på Personseddelen er understreket, registreresdenne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Dersom betegnelsen "Lappisk" er understreket, og det i rubrikk 18 er angitt om personen er fastboende eller nomadiserende, benyttes hhv forkortelsene 'lf' eller 'ln' istedenfor bare 'l'. Andre betegnelser oppført i rubrikk 16 registreres kildetro i dette feltet. Eventuelle ekstraopplysninger i rubrikk 18 registreres i merknadsfeltet.

Språk
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 17 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro i dette feltet.

(Fastboende/nomadiserende same)
Se feltet Nasjonalitet over.

Merknader
Her registreres ekstraopplysninger som er ført på Personseddelen og som ikke kan registreres i noen av de andre feltene. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1891 Land er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran neste kretspost, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Hovedlisten med et bestemt tellingskretsnummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Hovedliste for tellingskrets nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende kretsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Huslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Husliste nr 24 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Personseddelen med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personseddel nr 17 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Personnummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle kretsposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Hovedlisten, Huslisten eller Personseddelen registreres i feltet.

Huslistenummer

Bruk 1:
Huslistenummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret tilhørende den manglende Huslisten eller Personseddelen registreres i feltet. Ved manglende Hovedliste beholdes feltet tomt.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende Personseddelen registreres i feltet. Ved manglende Hovedliste eller Husliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene) som overskriften/kommentaren gjelder for. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1891 By

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 1.1.1891), fordeles på de sju posttypene TELLINGSKRETS, BOSTED, LEILIGHET, SKIP, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Fra Huslistene er det bare aktuelt å registrere de opplysningene som gjelder selve bostedet (huset/bygården) og leilighetene. Fortegnelsen i Huslistens Schema 1a over familiehusholdninger og enslige personer inneholder navn gjentatt fra Personsedlene, og ellers enkle opptellinger på husholdningsnivå, som ikke gir ny informasjon. Disse opplysningene anbefales derfor ikke registrert.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene og dermed Hovedlistene innenfor byen registreres helst i nummerrekkefølge. Først registreres Hovedlistens forside (TELLINGSKRETS). Huslistene registreres deretter, helst fortløpende etter sitt Huslistenummer innenfor hver Hovedliste. For hver Husliste registreres først opplysningene fra den aktuelle linjen i Hovedlisten og fra Huslistens side 1 og 2 (BOSTED), fulgt av den (de) tilhørende oppgaven(e) i Schema 3 over kreaturhold og utsæd m m (JORDBRUK). Deretter registreres leilighetene i Schema 1b linje for linje (LEILIGHET). For hver leilighet registreres de Personsedlene (PERSON) som hører til denne leiligheten (se Schema 1a), før neste leilighet registreres. Også Personsedlene registreres helst fortløpende etter sitt Personseddelnummer. Ekstraopplysninger om "hovedpersoner" hentes fra Schema 1a i Huslisten. Eventuelle lister over skip på byens havn (SKIP), med tilhørende mannskaper (PERSON), registreres helt til slutt. Disse sekundære skipslistene oppbevares i Riksarkivet samlet for hele landet, og atskilt fra de øvrige tellingslistene for hver enkelt by. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

TELLINGSKRETS (posttype 1)

Posttypen TELLINGSKRETS inneholder opplysninger fra Hovedlistens forside. Det opprettes en kretspost for hver Hovedliste. Den omfatter enten en hel tellingskrets, eller en del av en krets som ligger innenfor kun ett sogn. I siste tilfelle er Hovedlisten for hver slik del nummerert med tellingskretsens nummer pluss en littera (a, b, c osv).

Dersom Hovedlisten med et bestemt kretsnummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig kretspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. By
 4. Sogn
 5. Prestegjeld
 6. Tellingskrets
 7. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen TELLINGSKRETS, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '1' angir at posten er av typen TELLINGSKRETS.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer registreres kildetro. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

By
Byens navn registreres kildetro.

Sogn
Det finnes ingen egne rubrikker for sogn og prestegjeld på Hovedlistens forside for byene, men i og med at enkelte tellingskretser kan være fordelt på flere sogn, kan disse opplysningene allikevel være oppgitt. Eventuelle navn på sogn og/eller prestegjeld registreres kildetro i dette feltet og det neste. Sogn kan være angitt med flere typer betegnelser, bl a "sogn", "annex", "hovedsogn", "annekssogn" og "kapellsogn". Disse betegnelsene registreres da sammen med navnet på sognet. Dersom navnet på sognet eller prestegjeldet ikke er oppgitt, beholdes det respektive feltet tomt.

I Kristiania og muligens andre byer er navnet på menigheten oppgitt. Dette registreres kildetro her.

Prestegjeld
Prestegjeldets navn registreres kildetro. Se forrige felt.

Tellingskrets
Tellingskretsens navn registreres kildetro. En eventuell grensebeskrivelse av tellingskretsen registreres i merknadsfeltet.

Merknader
Her registreres en eventuell beskrivelse av grensene for tellingskretsen, eller andreekstraopplysninger og merknader fra Hovedlistens forside. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Huslisten og den samme Huslistens egne linje i tabellen inne i Hovedlisten. Det opprettes en bostedpost for hver Husliste. Et bosted vil vanligvis si et hus eller en gård i byen.

Dersom Huslisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Bydel
 5. Gatenavn og nummer i gata
 6. Gårdens eier
 7. Gårdens nummer
 8. Tilstedeværende folkemengde
 9. Hjemmehørende folkemengde
 10. Antall personsedler
 11. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen TELLINGSKRETS. Dette nummeret finnes både på Hovedlistens forside og øverst på Huslisten.

Huslistenummer
Huslistens nummer registreres fra dennes øverste del. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '7a'. Ytterligere under- nummerering kan også forekomme, f eks '3bII' (Kristiania). Huslistenummeret angir den tilhørende linjen inne i Hovedlisten.

Bydel
Dersom rodenummer er oppgitt istedenfor eller i tillegg til gatas navn i rubrikken "Bydelens Navn" i Hovedlisten, registreres dette kildetro her. Det samme gjelder navn på bydel, kvarter, torv e l. For gatenavn, se neste felt.

Gatenavn og nummer i gata
Gata eller veiens navn registreres kildetro fra Huslistens øverste del. Ordet "Gade" står trykt på skjemaet og tas med der det er naturlig. Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet helt klart er husets nummer i gata, altså "vanlig" gatenummer, registreres dette direkte etter gatenavnet, f eks 'Strandgade 123'. Se feltet "Gårdens nummer" nedenfor. Svært ofte er det samme gatenavnet også oppgitt i rubrikken "Bydelens Navn" i Hovedlisten, men dersom denne isteden inneholder navnet på en bydel eller et kvarter/kvartal, eller et rodenummer, registreres dette i feltet Bydel over. Dersom den nevnte rubrikken inneholder en tittel eller et eget navn på huset/gården (f eks "Sæbefabrikkens Arbeiderbolig"), registreres denne opplysningen i dette feltet, eventuelt sammen med gatenavnet (med nummer). Dersom Hovedlisten (feilaktig) oppgir et annet gatenavn enn Huslisten, opplyses dette i en "egen merknad" i merknadsfeltet. Dersom husets/gårdens eier er oppgitt i tillegg til eller istedenfor gateadressen, registreres denne i feltet "Gårdens eier" nedenfor.

Gårdens eier
I noen byer er gårdens eier enkelte ganger oppgitt på Huslisten eller (helst) i Hovedlisten i tillegg til eller istedenfor gårdens gateadresse. I så fall registreres eierens tittel og navn kildetro i dette feltet.

Gårdens nummer
(Se feltet "Gatenavn og nummer i gata" over.) Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet øverst på Huslisten, eller nummeret oppgitt i rubrikken "Husets Matr.-No." i Hovedlisten, ikke helt klart er husets nummer i gata (altså ikke "vanlig" gatenummer), må nummeret være husets nummer i en annen nummerserie innenfor roden eller byen, f eks matrikkelnummer, branntakstnummer e l. I så fall registreres nummeret kildetro i dette feltet. Se punkt 13 i de felles registreringsinstruksene. Dersom ingen av numrene oppgitt i de to nevnte rubrikkene er "vanlig gatenummer", og allikevel ikke stemmer overens, markeres dette med en "egen merknad" i merknadsfeltet.

Tilstedeværende folkemengde
Antall tilstedeværende menn og kvinner i gården er oppgitt i egne rubrikker under tabellen i Schema 1a på Huslistens side 2. Tallene skal for øvrig stemme med "Tilstedeværende Folkemængde" på denne Huslistens linje i Hovedlisten. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Hjemmehørende folkemengde
Antall hjemmehørende menn og kvinner registreres på tilsvarende måte som antall tilstedeværende. Sefeltet over.

(By)
Byens navn øverst på Huslisten skal være det samme som utenpå Hovedlisten, og skal ikke registreres her.

Antall personsedler
Her registreres antall Personsedler som tilhører gården. Dette er oppgitt øverst på Huslisten.

Merknader
Her registreres ekstraopplysninger eller merknader fra Hovedlisten eller Huslisten som gjelder denne bygården. Dette kan f eks være opplysninger om at gården er ubebodd eller benyttes til andre formål enn beboelse. Overordnede anmerkninger i tilknytning til fortegnelsen over husholdninger i Schema 1a i Huslisten, kan også tas med. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

LEILIGHET (posttype 3)

Posttypen LEILIGHET inneholder opplysninger fra Huslistens side 3 ("Schema 1b. Beboelsesforholdene"). Det opprettes en leilighetspost for hver utfylt linje i tabellen, hvilket typisk tilsvarer en leilighet bebodd av en (helst) eller flere husholdninger.

Unntak: For leiligheter/linjer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen leilighetspost. For disse leilighetene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene.

I en del tilfeller kan det være markert (med klammer e l) at flere husholdninger i Schema 1a tilhører samme leilighet. Det skal allikevel opprettes bare en post for denne leiligheten (ikke en post for hver husholdning).

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Leilighetsnummer
 5. Antall bebodde bekvemmeligheter
 6. Bygning
 7. Etasje
 8. Antall værelser i kjeller
 9. Antall værelser i etasjene
 10. Antall værelser på kvist/loft
 11. Antall kjøkkener
 12. Antall personer i kjeller
 13. Antall personer i etasjene
 14. Antall personer på kvist/loft
 15. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Leilighetsnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen LEILIGHET, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '3' angir at posten er av typen LEILIGHET.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes øverst på Huslistens forside.

Huslistenummer
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes øverst på Huslistens forside.

Leilighetsnummer
Leilighetene innenfor gården skal her nummereres fortløpende. Det eksisterer ingen nummerering i kilden. Dersom det er ført opp en leilighet på hver linje i tabellen, vil leilighetsnummeret tilsvare linjenummeret. Hvis det derimot er blanke linjer i tabellen, må registratoren eller kanskje registreringsprogrammet holde orden på nummereringen. Eventuelle overstrøkne leiligheter beholder sitt nummer i rekkefølgen, men registreres i en informasjonspost.

Antall bebodde bekvemmeligheter
Her registreres tallet fra den første kolonnen i tabellen. Som regel vil dette være tallet '1'.

Bygning
Innholdet i tabellens kolonne "Deres beliggenhet i ....." registreres i dette feltet og det neste. Her registreres kildetro hvilken bygning leiligheten ligger i, f eks 'Forhus' eller 'Mellembygning'.

Etasje
Her registreres hvilken etasje leiligheten ligger i. Opplysningen i kilden registreres fullstendig, f eks '1ste Etg.', og ikke bare som tall.

Antall værelser i kjeller
Det oppgitte antall værelser i kjelleren registreres kildetro.

Antall værelser i etasjene
Tilsvarende for etasjene.

Antall værelser på kvist/loft
Tilsvarende for kvisten eller loftet.

Antall kjøkkener
Det oppgitte antall kjøkkener registreres kildetro. '/' brukes som brøkstrek, f eks '1/2'.

Antall personer i kjeller
Det oppgitte antall tilstedeværende menn og kvinner med natteopphold i kjelleren registreres her. Se punkt 20 i de felles registreringsinstruksene.

Antall personer i etasjene
Tilsvarende for etasjene.

Antall personer på kvist/loft
Tilsvarende for kvisten eller loftet.

Merknader
Her registreres ekstraopplysninger eller merknader fra Huslistens Schema 1b og som gjelder denne leiligheten. Dette kan f eks være opplysninger om at leiligheten er ubebodd eller benyttes til andre formål enn beboelse. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Det finnes for 1891 kun sekundære oversiktslister over skipene på de norske byenes havner (jfr innledningen om 1891-tellingen over). Disse inneholder kun typen og navnet på skipet samt antall tilstedeværende og hjemmehørende personer (pluss antall personer i land). I tillegg er det fylt ut vanlige Personsedler for sjøfolkene ombord. Øverst på Personsedlene er det oppgitt noen få opplysninger om skipet.

Posttypen SKIP inneholder opplysninger fra oversiktslisten og fra toppen av Personsedlene. Det opprettes en skipspost for hvert skip som er tatt med i oversiktslisten eller oppgitt på en Personseddel. Avvik mellom opplysninger om samme skip øverst på forskjellige Personsedler dokumenteres i merknadsfeltet. Opplysninger om de enkelte sjøfolkene registreres i poster av typen PERSON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Skipsnummer
 4. Skipstype
 5. Skipets navn
 6. Hjemsted
 7. Oppholdssted
 8. Antall tilstedeværende personer
 9. Antall hjemmehørende personer
 10. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Skipsnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen SKIP, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registrerings-instruks:

Posttype
Verdien '4' angir at posten er av typen SKIP.

Tellingskretsnummer
Listene med skipsopplysninger er ikke knyttet til noen bestemt tellingskrets innenfor byen. Feltet er allikevel tatt med i posttypen for at Skipsnummer skal bli felt nr 3 (analogt med Huslistenummer i posttypen BOSTED). Feltet fylles ut med den faste forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Skipsnummer
Her registreres et entydig nummer for hvert enkelt skip. I oversiktslistene for hver by er skipene vanligvis nummerert, og da registreres dette nummeret. Dersom skipene ikke allerede er nummerert, må de nummereres med penn eller nummerstempel før registreringen. Nummereringen skal være fortløpende innenfor hver enkelt by.

Skipstype
Dersom det foran navnet på skipet, enten på oversiktslisten eller øverst på en av de tilhørende Personsedlene, står oppført en typebetegnelse som f eks "Jagt", "Skøite" eller "Dampskib", registreres denne kildetro her.

Skipets navn
Skipets navn registreres kildetro fra oversiktslisten eller toppen av en tilhørende Personseddel.

Hjemsted
Dersom det noe sted på oversiktslisten eller Personsedlene er oppgitt hvor skipet hører hjemme, registreres dette kildetro her.

Oppholdssted
Her registreres navnet på den byen hvor skipet befant seg den 1.januar 1891. Dette er oppgitt øverst på oversiktslisten. (Byens nummer på oversiktslisten registreres ikke.)

Antall tilstedeværende personer
Her registreres det antallet tilstedeværende (formodentlig ombordværende) personer som er oppgitt for dette skipet i oversiktslisten. Totalt antall personer, antall menn og antall kvinner registreres i denne rekkefølgen atskilt av bindestrek, f eks '10-9-1'. Jfr punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Merk at de tre tallene skal registreres i en annen rekkefølge enn de tilsvarende rubrikkene i oversiktslisten.

Antall hjemmehørende personer
Her registreres antallet hjemmehørende personer på tilsvarende måte som i feltet over. Rubrikker for hjemmehørende personer er ikke tatt med for alle byene. Det er også uklart for komiteen hva "hjemmehørende" innebærer i denne sammenhengen.

(Antall personer i land)
Antall sjøfolk som befant seg i land er oppgitt samlet for alle skipene på byens havn, og registreres ikke. Det samme gjelder summene av tilstedeværende og hjemmehørende personer.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve skipet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Dette kan f eks være dokumentasjon av avvik mellom opplysninger om samme skip gitt øverst på forskjellige Personsedler. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Personseddelen. Det opprettes en personpost for hver Personseddel. Personpostene skal følge direkte etter leilighetsposten for den leiligheten der personen bor.

Ved registrering av Personsedlene må den tilhørende Huslisten være tilgjengelig. Kolonnen "Personsedlernes Numer" i Schema 1a forteller hvilken husholdning hver enkelt person tilhører. Samsvarende linje med Schema 1b vil i de fleste tilfeller også fortelle hvilken leilighet vedkommende tilhører. Huslistens Schema 1a er også nødvendig for å markere nye husholdninger i personpostene, og kan i enkelte tilfeller også gi tilleggsopplysninger om "hovedpersonenes" navn m m.

Posttypen PERSON benyttes også for opplysninger om sjøfolk som er ført på samme typen Personsedler. Disse personpostene følger direkte etter skipsposten for det skipet som er oppgitt øverst på Personseddelen.

Dersom Personseddelen med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Noen rubrikker på Personseddelen er uaktuelle for sjøfolk ombord på skip. Følgende av feltene nedenfor beholdes derfor tomme for sjøfolkene: 4, 6, 10, 12 og 18. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolkene, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer (Sjøfolk: Skipsnummer)
 4. Leilighetsnummer
 5. Personnummer
 6. Ny husholdning
 7. Fornavn
 8. Etternavn
 9. Kjønn
 10. Stilling i familien
 11. Ekteskapelig stilling
 12. Slektskap med ektemann?
 13. Fødselsår
 14. Fødested
 15. Undersåtlig forhold
 16. Trossamfunn
 17. Ervervsgren og stilling
 18. Forsørgers livsstilling
 19. Sykdomstilstand
 20. 20 Varighet av sykdomstilstand
 21. 21 Bostatus
 22. 22 Sedvanlig bosted
 23. 23 Antatt oppholdssted
 24. 24 Nasjonalitet
 25. 25 Språk
 26. 26 Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipsnummer), Leilighetsnummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET eller SKIP. Dette nummeret finnes vanligvis øverst på Personseddelen. Sjøfolk: For skipsmannskaper registreres forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Huslistenummer (Sjøfolk: Skipsnummer)
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET. Dette nummeret finnes også øverst på Personseddelen. Sjøfolk: Skipsnummeret fra sist registrerte post av typen SKIP.

Leilighetsnummer
Leilighetsnummeret fra sist registrerte post av typen LEILIGHET. Som beskrevet under posttypen LEILIGHET, må registratoren eller kanskje registreringsprogrammet holde orden på den fortløpende nummereringen av leilighetene innenfor samme Husliste (bygård). Hvilken leilighet en person tilhører vil i de aller fleste tilfeller fremgå av Schema 1a og 1b i Huslisten (se innledningen til posttypen PERSON). Sjøfolk: Feltet beholdes tomt.

Personnummer
Personseddelens nummer registreres her. Dette finnes på seddelens øverste del. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '13a'.

(By)
Byens navn øverst på Personseddelen skal være det samme som er registrert i siste kretspost (Sjøfolk: skipspost), og skal ikke registreres her.

Ny husholdning
Her registreres tallet '1' for de personene som er "hovedperson" i en husholdning. Dette gjelder alle de personene som er ført opp som "Husfader", "Husmoder" eller "ensligt levende Person" i Schema 1a i den tilhørende Huslisten, eller som er markert som "Selv Hovedperson" i rubrikk 3 på Personseddelen. For alle andre personer beholdes feltet tomt.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 1 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

For hovedpersonen i hver husholdning må man samtidig se på det navnet som er oppført i Schema 1a i den tilhørende Huslisten. Hvis navnet i Huslisten gir utfyllende opplysninger (eller er et helt annet navn), registreres dette som en "egen kommentar" i merknadsfeltet. Dersom det f eks står "Ole Eriksen" på Personseddelen og "Ole E. Haugen" i Huslisten, registreres 'Ole' i fornavnsfeltet, 'Eriks.' i etternavnsfeltet og kommentaren 'E: I huslisten står navnet Ole E. Haugen' i merknadsfeltet. Hvis den aktuelle personens navn oppgitt i Huslisten gir mindre informasjon enn navnet på Personseddelen, registreres navnet fra Personseddelen på vanlig måte uten noen ekstra merknad.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 1 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene. Se også forrige felt.

Kjønn
Personens kjønn er understreket i rubrikk 2. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 3 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro. Dersom flere betegnelser er understreket eller oppført, registreres forkortelser og oppførte betegnelser atskilt med komma f eks 'd, tj' eller 'el, Fattiglem'.

Ekteskapelig stilling
Den understrekede betegnelsen i rubrikk 4 skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (Ugift), 'g' (Gift), 'e' (Enkemand/Enke), 's' (Separeret efter Bevilling) eller 'f' (Lovlig fraskilt). Merk spesielt at både enkemenn og enker registreres som 'e'. Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Slektskap med ektemann?
Det eventuelle understrekede svaret på spørsmålet i rubrikk 5 registreres som 'j' (ja) eller 'n' (nei). Normalt er rubrikken fyllt ut bare for gifte kvinner. Er intet understreket, beholdes feltet tomt.

Hvis ektefolkene er beslektet og slektskapsforholdet i tillegg er oppgitt, registreres dette sammen med 'j' i feltet, f eks 'j, Næstsødskendebørn'.

Fødselsår
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 6 registreres med fire siffer. For barn under 2 år skal fødselsmåneden også være oppgitt. Dette registreres som f eks '00.08.1889'. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Her registreres kildetro det stedsnavnet som er oppgitt i rubrikk 7. Dersom fødestedet bare er angitt ved at ordet "By" er understreket, registreres 'b' i feltet. Dette betyr at personen er født i samme by som tellingsstedet. Hvis ordet 'By' er understreket samtidig som det er oppgitt et stedsnavn, registreres stedsnavnet fullt ut, mens 'b' ikke registreres. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 8 på Personseddelen. Dersom rubrikken ikke er fylt ut, beholdes feltet tomt.

Trossamfunn
Her registreres det som står i rubrikk 9 på Personseddelen. Dersom rubrikken ikke er fylt ut, beholdes feltet tomt.

Ervervsgren og stilling
Den oppførte teksten i rubrikk 10 registreres kildetro. Dersom et av ordene "selvstændig" eller "underordnet" i den trykte teksten til rubrikk 10 er understreket, registreres dette ved å føye tilhenholdsvis ':s' eller ':u' bak selve ervervsopplysningen.

Eksempel: En snekker og tømmermann som driver selvstendig virksomhet, registreres på følgende måte: 'Snedker og Tømmermand :s' En som derimot er ansatt, registreres som 'Snedker og Tømmermand :u'.

Andre understrekninger (f eks av "Hovednæring" eller "Bierhverv") eller spesielle markeringer i rubrikken registreres ikke.

Forsørgers livsstilling
Den oppførte teksten i rubrikk 11 registreres kildetro. Dersom et av ordene "helt" eller "delvis" i den trykte teksten til rubrikk 11 er understreket, registreres dette ved å føye til henholdsvis ':h' eller ':d' bak forsørgerens oppgitte livsstilling, f eks 'Fabrikkeier :h'.

I noen helt spesielle tilfeller er både "helt" og "delvis" understreket, og det er markert hva den primære og den delvise forsørgelse består i. Dette registreres f eks som 'Sysler med Haandværk :h, Fattigvæsenet :d'. Dersom f eks "delvis" er understreket uten at noen forsørgers livsstilling er oppgitt, registreres dette som ':d'.

Sykdomstilstand
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 12 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro. Dersom flere betegnelser er understreket eller oppført, registreres forkortelser og oppførte betegnelser atskilt med komma f eks 'd, b' eller 's, krøbling'.

Varighet av sykdomstilstand
Her registreres sykdommens varighet ved at de ordene som er understreket, eller eventuell annen tekst som er oppført i rubrikk 13, registreres fullt ut, f eks 'medfødt' eller 'fremtraadt senere'.

Bostatus
Dersom ordene "midlertidigt Tilstedeværende" er streket under i rubrikk 14, eller et "sædvanligt Bosted" er oppgitt, registreres forkortelsen 'mt' i dette feltet. Dersom ordene "midlertidigt Fraværende" er streket under i rubrikk 15, eller et "antageligt Opholdssted" er oppgitt, registreres forkortelsen 'f' i dette feltet. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Et eventuelt stedsnavn e a i rubrikk 14 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Antatt oppholdssted
Et eventuelt stedsnavn e a i rubrikk 15 på Personseddelen registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Nasjonalitet
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 16 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Dersom betegnelsen "Lappisk" er understreket, og det i rubrikk 18 er angitt om personen er fastboende eller nomadiserende, benyttes hhv forkortelsene 'lf' eller 'ln' istedenfor bare 'l'. Andre betegnelser oppført i rubrikk 16 registreres kildetro i dette feltet. Eventuelle ekstraopplysninger i rubrikk 18 registreres i merknadsfeltet.

Språk
Dersom en av de oppførte betegnelsene i rubrikk 17 på Personseddelen er understreket, registreres denne med en av de faste forkortelsene angitt i appendix A. Andre betegnelser oppført i rubrikken registreres kildetro i dette feltet.

(Fastboende/nomadiserende same)
Se feltet Nasjonalitet over.

Merknader
Her registreres ekstraopplysninger som er ført på Personseddelen og som ikke kan registreres i noen av de andre feltene. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra Huslistens "Schema 3. Opgave over Kreaturhold, Udsæd m.m.". Det opprettes en jordbrukspost for hvert skjema hvor minst en av rubrikkene for husdyr, utsæd osv er utfylt. Dersom det bare er eierens (brukerens) navn osv som er oppgitt, opprettes det ingen jordbrukspost. Jordbrukspostene skal følge etter alle leilighets- og personposter knyttet til den aktuelle Huslisten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer
 4. Eiernummer
 5. Fornavn
 6. Etternavn
 7. Livsstilling
 8. Kreaturhold
 9. Utsæd
 10. Kjøkkenhave
 11. Arbeidsvogner
 12. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Eiernummer og Posttype danner til sammen en entydigidentifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes også øverst på Schema 3.

Huslistenummer
Huslistenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED. Dette nummeret finnes også øverst på Schema 3.

Eiernummer
Dersom det forekommer mer enn en utfylt jordbruksoppgave (Schema 3) knyttet til den aktuelle Huslisten, f eks separate oppgaver for hver enkelt eier eller bruker, skal de jordbrukspostene som opprettes nummereres fortløpende i dette feltet. Registratoren eller kanskje registreringsprogrammet må holde orden på nummereringen. Forekommer det kun en jordbruksoppgave for Huslisten, gis denne eiernummer '1'.

(By)
Byens navn øverst på Schema 3 skal være det samme som utenpå Huslisten, og skal ikke registreres her.

(Gatenavn og nummer i gata)
Disse opplysningene øverst på Schema 3 skal være de samme som utenpå Huslisten, og skal ikke registreres her.

Fornavn
Eierens eller brukerens fornavn og mellomnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Eierens eller brukerens patronymikon og/eller slektsnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Livsstilling
Eierens eller brukerens eventuelt oppgitte livsstilling registreres kildetro.

Kreaturhold
De antallene husdyr av ulike arter som er oppgitt i rubrikkene for "Kreaturhold" i Schema 3, registreres her ved hjelp av forhåndsdefinerte forkortelser for hver dyreart (se appendix A). Se punkt 21 i de felles registreringsinstruksene.

Utsæd
De antallene hektoliter eller kilo utsæd, eller ar dyrkingsareal, for ulike vekster som er oppgitt i rubrikkene for "Udsæd" i Schema 3, registreres her ved hjelp av forhåndsdefinerte forkortelser for hver vekst (se appendix A). Se punkt 21 i de felles registreringsinstruksene.

Kjøkkenhave
Her registreres det antallet ar som ble anvendt til "Kjøkkenhavevæxter". Den faste forkortelsen "aah" benyttes, f eks 'aah4' for 4 ar. (Se andre forkortelser i appendix A)

Arbeidsvogner
Tilsvarende registreres her de antallene 4-hjulede vogner og 2-hjulede kjerrer som er oppgitt i rubrikkene nederst i Schema 3. De faste forkortelsene "arbv" og "arbk" benyttes, f eks 'arbv2 arbk1'. (Se andre forkortelser i appendix A)

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader fra Schema 3 i Huslisten, knyttet til den aktuelle eieren eller brukeren og dennes jordbruksopplysninger. For eksempel kan eierens bosted være oppgitt, dersom han/hun ikke bor i denne bygården. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1891 By er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/leiligheter/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran neste kretspost, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer (evt Skipsnummer), Leilighetsnummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelpav identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Hovedlisten med et bestemt tellingskretsnummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Hovedliste for tellingskrets nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende kretsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Huslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Husliste nr 24 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at Personseddelen med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer (Sjøfolk: Skipsnummer), Leilighetsnummer, Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personseddel nr 17 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at en oppført leilighet i Huslistens Schema 1b utgår eller er overstrøket. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Huslistenummer, Leilighetsnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Leiligheten med linjenr 3 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende leilighetsposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Huslistenummer/Skipsnummer
 4. Leilighetsnummer
 5. Personnummer
 6. Posttype for forrige post
 7. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Huslistenummer/Skipsnummer, Leilighetsnummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle kretsposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Hovedlisten, Huslisten eller Personseddelen, eller overstrøkne leiligheten, registreres i feltet. Ved manglende sjøfolk registreres forkortelsen 'skl'.

Huslistenummer/Skipsnummer

Bruk 1:
Huslistenummeret eller Skipsnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Huslistenummeret/Skipsnummeret tilhørende den manglende Huslisten eller Personseddelen, eller overstrøkne leiligheten, registreres i feltet. Ved manglende Hovedliste beholdes feltet tomt.

Leilighetsnummer

Bruk 1:
Leilighetsnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Dersom forrige post er av typen JORDBRUK, registreres isteden Eiernummeret i dette feltet.
Bruk 2:
Leilighetsnummeret tilhørende den overstrøkne leiligheten eller manglende Personseddelen registreres i feltet. Ved manglende Hovedliste, Husliste eller sjøfolk beholdes feltet tomt.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende Personseddelen registreres i feltet. Ved manglende Hovedliste eller Husliste, eller overstrøken leilighet, beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket leilighet i kilden, plasseres all oppgitt informasjon om denne i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.