/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellingen 31.12.1875

Folketellingen i 1875 ble ført i skjemaer av fem typer for landdistriktene og tre typer for byene. Alle skjematypene unntatt "Liste over Søfarende" er ulike for landdistriktene og byene. Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over de ulike skjemaene, og hvilke opplysninger de inneholder. Tellingens originale littera for nummerering av skjematypene er benyttet.

NrSkjemaOpplysninger om
Land:AFortegnelseover de matrikulerte eiendommer i herredet
BSpeciallistePersoner, husdyr og utsæd for hvert bosted
CHovedlisteBosteder og folketall innenfor hver tellingskrets
DGeneralsammendragTellingskretser og folketall innenfor hvert prestegjeld og sogn.
-Liste over SøfarendeSkip og personer om bord på dette
By:BSpeciallistePersoner, husdyr og utsæd for hver bygård
CHovedlisteBygårder og folketall innenfor hver bydel, sogn eller tellingskrets (punkt I)
Bydeler, sogn og tellingskretser (med folketall) innenfor hver by (punkt II)
-Liste over SøfarendeSkip og personer om bord på dette

Skjema A for landdistriktene var utarbeidet forut for folketellingen, og inneholder ingen rubrikker som skulle fylles ut. Det vil vanligvis heller ikke være aktuelt å edb-registrere opplysninger fra Hovedlistene eller Generalsammendragene. Derfor er kun Speciallistene og "Listene over Søfarende" tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1875 land

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 31.12.1875), fordeles på de fem posttypene BOSTED, SKIP, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor prestegjeldet registreres helst i nummerrekkefølge. Speciallistene registreres helst fortløpende etter sitt Listenummer innenfor hver krets. For hver Specialliste: Først registreres opplysningene på forsiden (BOSTED), deretter hver linje inne i listen (PERSON), og til slutt hver eier eller bruker som er oppført med husdyr eller utsæd på listens bakside (JORDBRUK). Eventuelle skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Speciallistens forside. Det opprettes en bostedpost for hver Specialliste. Et bosted vil vanligvis si et gårdsbruk eller en (husmanns-)plass på landet.

Dersom Speciallisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Prestegjeld
 5. Matrikkelnummer
 6. Løpenummer
 7. Bostedets navn
 8. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Listenummer
Her registreres Speciallistens nummer. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

Prestegjeld
Prestegjeldets navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Specialliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Speciallisten i hver tellingskrets.

Matrikkelnummer
Innholdet i rubrikken "Vedkommer Matr.-Løbe-No." fordeles på dette feltet og det neste. Se punkt 11 i de felles registreringsinstruksene.

Løpenummer
Innholdet i rubrikken "Vedkommer Matr.-Løbe-No." fordeles på dette feltet og det forrige. Se punkt 11 i de felles registreringsinstruksene.

Bostedets navn
Gårdens eller plassens navn registreres vanligvis kildetro. Se punkt 14 i de felles registreringsinstruksene. Dersom det sammen med bostedets navn f eks står "Ubeboet", eierens navn eller andre opplysninger, skal dette registreres i merknadsfeltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve bostedet. Ofte kan dette være navn på og andre opplysninger vedrørende bostedets eier, når denne ikke bor på stedet. Det kan også være opplysninger om at den aktuelle gården eller plassen er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Posttypen SKIP inneholder opplysninger fra forsiden av "Liste over Søfarende", i fortsettelsen kalt "skipsliste". Disse listene inneholder en oversikt over sjøfolk ombord på norske skip i fremmede havner, og på norske og fremmede skip i norske havner. Forsiden inneholder opplysninger om selve skipet, skipsføreren, avleveringen av skipslisten m m. Det opprettes en skipspost for hver liste, hvilket tilsvarer ett skip. Opplysninger om sjøfolkene registreres i poster av typen PERSON.

Dersom en skipsliste med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig skipspost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Skipstype
 5. Skipets navn
 6. Hjemsted
 7. Drektighet
 8. Skipsfører
 9. Oppholdssted
 10. Bestemmelsessted
 11. Listefører
 12. Avleveringsdato
 13. Mottaker
 14. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Listenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen SKIP, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registrerings-instruks:

Posttype
Verdien '4' angir at posten er av typen SKIP.

Tellingskretsnummer
Skipslistene er ikke knyttet til noen bestemt tellingskrets innenfor prestegjeldet eller byen. Feltet er allikevel tatt med i posttypen for at Listenummer skal bli felt nr 3 både i posttypen BOSTED og i posttypen SKIP. Feltet fylles ut med den faste forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Listenummer
Her registreres skipslistens nummer, som vanligvis er påført øverst på listens forside. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'. Dersom listene ikke har påførte nummer, må de før registreringen nummereres med penn eller nummerstempel. Nummereringen skal være fortløpende innenfor prestegjeldet eller byen.

Skipstype
Dersom det foran navnet på skipet står oppført en typebetegnelse som f eks "Barkskib", "Brigg" eller "Skonnert", registreres denne kildetro her.

Skipets navn
Skipets navn registreres kildetro.

Hjemsted
Navnet på stedet der skipet hører hjemme, registreres kildetro.

Drektighet
De oppgitte "Com.-Læster" registreres kildetro. Eventuelle brøker skrives med '/' som brøkstrek og et mellomrom mellom heltallet og brøken, f eks '195 1/2'.

Skipsfører
Tittelen og navnet på den personen som førte skipet (kapteinen), registreres kildetro i dette feltet.

Oppholdssted
Her registreres opplysningen om hvor skipet befant seg den 31.desember 1875, enten dette var på et hav eller i en havn. Det oppgitte stedsnavnet registreres kildetro.

Bestemmelsessted
Stedsnavnet for skipets neste bestemmelsessted registreres kildetro.

Listefører
Tittelen og navnet på den personen som har ført skipslisten, som regel skipsføreren, registreres kildetro i dette feltet. Dette er oppgitt nederst på skipslistens forside.

Avleveringsdato
Datoen for avlevering av skipslisten registreres her med åtte siffer på formen 'dd.mm.åååå'. (Jfr punkt 18 i felles registreringsinstrukser.)

Mottaker
Opplysningene oppgitt i rubrikken "... og afleveret ... til" registreres kildetro i dette feltet. Listen skulle avleveres til det norske og svenske konsulatet eller det norske tollkammeret i den havnen skipet lå eller først ankom i 1876. Ofte er også navnet på den personen som mottok listen, oppgitt.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve skipet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Speciallistens indre, dvs hele punkt 1 på sidene inne i listen. Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter bostedposten basert på den samme Speciallistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 i "Liste over Søfarende" (skipslister). Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene.

NB: I Speciallistene er personer som var fraværende på tellingstidspunktet, ført opp på egne nummererte linjer nederst på siden. Dette fører til at personer som hører til en og samme husholdning, kan være splittet og fordelt på listesekvensene for tilstedeværende og fraværende personer. Da dette er svært uheldig for anvendelsen av dataene, SKAL DE FRAVÆRENDE PERSONENE UNDER REGISTRERINGEN FLYTTES OPP TIL SIN NATURLIGE PLASS I HUSHOLDNINGEN. Merk da spesielt følgende instrukser:

 • En fraværende husfar plasseres først i husholdningen, en fraværende kone rett etter ektemannen, fraværende barn på sin normale plass etter kjønn og fødselsår, andre fraværende familiemedlemmer rett etter kjernefamilien osv. Dersom det ikke er mulig å finne noen naturlig plass for den fraværende, plasseres vedkommende etter samtlige tilstedeværende personer. Registratoren skal m a o rekonstruere husholdningene så godt det lar seg gjøre ut fra de oppgitte opplysningene.
 • Dersom en fraværende person flyttes inn mellom person nr 3 og 4 i listen over tilstedeværende, gis personen personnummer '3.1'. Flyttes personen inn først i listen, registreres personnummeret '0.1'. Se flere detaljer nedenfor. Den fraværende personens eget linjenummer nederst på siden registreres ikke.
 • Dersom en fraværende husfar flyttes opp som første person i husholdningen, skal han markeres som husholdsoverhode med '1' i feltet "Ny husholdning" (istedenfor den førstnevnte av de tilstedeværende personene).
 • Innholdet i rubrikk 7 "Hvad Enhver er i Familien" skal registreres kildetro både for tilstedeværende og oppflyttede fraværende personer. I de tilfeller der opplysningen i denne rubrikken blir tvetydig eller uriktig som en følge av oppflyttingen, skal dette klargjøres i en "egen merknad".
 • Alle fraværende personer markeres med verdien 'f' i feltet Bostatus.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolkene har færre rubrikker enn Speciallistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes tomme for sjøfolkene: 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolkene, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Personnummer
 5. Ny husholdning
 6. Fornavn
 7. Etternavn
 8. Bostatus
 9. Sedvanlig bosted
 10. Antatt oppholdssted
 11. Bygning for natteopphold
 12. Kjønn
 13. Stilling i familien
 14. Ekteskapelig stilling
 15. Livsstilling eller forsørgelsesforhold
 16. Fødselsår
 17. Fødested
 18. Undersåtlig forhold
 19. Trosbekjennelse
 20. Sykdomstilstand
 21. Sykdom før eller etter fylte fire år
 22. Nasjonalitet
 23. Språk
 24. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 2 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her. Oppflyttede, fraværende personer i Speciallisten nummereres med undernummer innimellom de tilstedeværende personene, f eks '3.1' og 3.2' mellom person nr 3 og 4. Plasseres den fraværende helt øverst, registreres nummeret '0.1'. Dersom det er ni tilstedeværende personer og tre fraværende skal plasseres etter disse, gis de numrene '9.1', '9.2' og '9.3'.

Ny husholdning
Dette feltet tilsvarer rubrikk 1 "Husholdninger" i Speciallisten. Det skal her kun registreres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen"), eller for hver enslig person. Dette stemmer overens med tellingsinstruksen for denne rubrikken. Dersom en fraværende "husfader" eller "husmoder" er flyttet opp som første person i husholdningen, er det denne personen som skal ha '1' i feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 3 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 3 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Bostatus
Dette feltet fylles ut på grunnlag av det som står i rubrikk 4 i Speciallisten, og hvor på siden personen er ført: Tilstedeværende personer som har sitt "sedvanlige bosted" oppgitt i rubrikk 4, regnes som midlertidig tilstedeværende og markeres med forkortelsen 'mt' i dette feltet. Fraværende personer, som for øvrig skal flyttes opp blant de tilstedeværende som beskrevet over, markeres med 'f' i dette feltet. Forkortelsen 'b' for "bosatt på stedet" benyttes ikke for 1875-tellingen. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 4 i Speciallisten for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikken "Hvor bosat?" registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 4 i Speciallisten for dem som var fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Bygning for natteopphold
Opplysning om i hvilken sidebygning innenfor bostedet vedkommende person bor (dvs har sitt natteopphold) skal være angitt i rubrikk 5 i Speciallisten. Opplysningen gjentas i postene for alle de personene den gjelder for.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 6 i Speciallisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Speciallisten.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Speciallisten og tilsvarende rubrikk i skipslisten om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene. For personer under 15 år var det ifølge tellingsinstruksen ikke nødvendig å angi ekteskapelig stilling. Er rubrikken derfor tom, beholdes også dette feltet tomt.

Livsstilling eller forsørgelsesforhold
Her registreres det som står i rubrikk 9 i Speciallisten eller rubrikken "Stilling ombord" i skipslisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes. Se punkt 9b i de felles registreringsinstruksene.

Fødselsår (Sjøfolk: Alder)
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 10 i Speciallisten registreres med fire siffer. Se punkt 18 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Personens oppgitte alder etterfulgt av benevningen "år" registreres i dette feltet, f eks '23 år'.

NB: Dersom det unntaksvis er oppgitt alder istedenfor fødselsår i Speciallistene, benyttes benevningen "år" også her. Tilsvarende registreres eventuelt oppgitte fødselsår i skipslistene på vanlig måte.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Speciallisten eller rubrikken "Hvor født?" i skipslisten. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Speciallisten, som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trosbekjennelse
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Speciallisten eller den tilsvarende rubrikken i skipslisten, som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Speciallisten.

Sykdom før eller etter fylte fire år
Her registreres om sykdomstilstanden inntrådte før eller etter at personen fylte 4 år. Som regel står "Før" eller "Efter", men det som står i rubrikk 15 i Speciallisten, skal registreres kildetro.

Nasjonalitet
Dette feltet tilsvarer rubrikk 3b i Speciallisten for de områder der befolkningen delvis består av lapper eller kvener. Rubrikkens innhold, som regel en forkortelse av typen "nn" (norsk far, norsk mor) eller "lk" (lappisk far, kvensk mor), registreres kildetro.

Språk
Opplysninger om hvilke(t) språk personen snakker er ofte oppgitt i rubrikk 1 i Speciallisten for de områder der befolkningen delvis består av lapper eller kvener. Opplysningene registreres kildetro i dette feltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader innledes med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra punkt 2 og 3 på baksiden av Speciallisten. Det opprettes en jordbrukspost for hver eier eller bruker som er oppgitt med husdyr. Utsæden, som vanligvis er oppgitt for bostedet som helhet, knyttes til den først oppførte eieren/brukeren under punkt 2. Dersom en eier eller bruker er oppgitt uten noen angivelse av antall husdyr eller utsæd, skal det ikke opprettes noen jordbrukspost. Dersom utsæd er oppgitt under punkt 3 uten angivelse av noen eier/bruker under punkt 2, opprettes en jordbrukspost for utsæden i navnet til det første husholdsoverhodet inne i Speciallisten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Eiernummer
 5. Fornavn
 6. Etternavn
 7. Hester 3-+ år
 8. Hester 0-2 år
 9. Okser
 10. Kyr
 11. Kalver
 12. Får
 13. Geiter
 14. Svin
 15. Reinsdyr
 16. Hvete
 17. Rug
 18. Bygg
 19. Blandkorn
 20. Havre
 21. Grønnforhavre
 22. Erter
 23. Vikker
 24. Gressfrø
 25. Poteter
 26. Andre rotfrukter
 27. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Eiernummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Eiernummer
De oppgitte eierne eller brukerne nummereres fortløpende. Registratoren eller kanskje registreringsprogrammet må holde orden på nummereringen. Forekommer det kun en eier eller bruker bak på Speciallisten, gis denne eiernummer '1'.

Fornavn
Eierens eller brukerens fornavn og mellomnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de fellesregistreringsinstruksene.

Etternavn
Eierens eller brukerens patronymikon og/eller slektsnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Hester 3-+ år / Hester 0-2 år / Okser / Kyr / Kalver / Får/ Geiter / Svin / Reinsdyr
I hvert av disse ni feltene registreres det antallet dyr som er oppgitt på denne eieren eller brukerens linje i tabellen under punkt 2 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt.

Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Grønnforhavre / Erter/ Vikker / Gressfrø / Poteter / Andre rotfrukter
I hvert av disse elleve feltene registreres det antallet tønner eller skålpund utsæd, eller mål jord, som er oppgitt for de ulike vekstene i tabellen under punkt 3 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt. Brøker registreres med skråstrek som brøkstrek, f eks slik: '1/4' eller '5 1/2'. Dersom det er oppgitt en annen måleenhet enn den som er trykt i skjemaet, angis denne etter tallet, f eks '4 lispund'. For utsædens tilknytning til person, se innledningen til denne posttypen ovenfor.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle eieren eller brukeren og dennes jordbruksopplysninger. For eksempel kan eierens tittel eller bosted være oppgitt, dersom han/hun ikke bor på stedet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1875 Land er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Speciallisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Specialliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Liste nr 13 over sjøfolk mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Personnummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten,registreres i feltet.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Listenummer

Bruk 1:
Listenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt Tellingskretsnummer og Listenummer angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Listenummeret tilhørende den manglende Speciallisten, skipslisten eller manglende/ overstrøkne personen registreres i feltet.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Dersom forrige post er av typen JORDBRUK, registreres isteden Eiernummeret i dette feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Specialliste eller skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1875 by

Opplysningene i de av tellingens skjemaer som er aktuelle for registrering (se innledningen til Folketellingen 31.12.1875), fordeles på de fem posttypene BOSTED, SKIP, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Tellingskretsene innenfor byen registreres helst i nummerrekkefølge. Speciallistene registreres helst fortløpende etter sitt Listenummer innenfor hver krets, men dette kan være umulig dersom Speciallistene f eks er ordnet gatevis. For hver Specialliste: Først registreres opplysningene på forsiden (BOSTED), deretter hver linje inne i listen (PERSON), og til slutt hver eier eller bruker som er oppført med husdyr eller utsæd på listens bakside (JORDBRUK). Eventuelle skipslister (SKIP) med tilhørende mannskaper registreres helt til slutt. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Speciallistens forside. Det opprettes en bostedpost for hver Specialliste. Et bosted vil vanligvis si et hus eller en gård i byene. En bygård kan inneholde flere leiligheter.

Dersom Speciallisten med et bestemt nummer i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men derimot en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. By
 5. Gatenavn og nummer i gata
 6. Gårdens nummer
 7. Bydel
 8. Gårdens eier
 9. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Tellingskretsnummer
Her registreres tellingskretsens nummer. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '3a'.

Listenummer
Her registreres Speciallistens nummer. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '5b'.

By
Kjøpstadens eller ladestedets navn registreres slik det står i kilden. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet for hver Specialliste. Det er nok at feltet fylles ut for den første Speciallisten i hver tellingskrets.

Gatenavn og nummer i gata
Gata eller veiens navn registreres kildetro fra rubrikken "Vedkommer Huset ...". Ordet "Gade" står trykt på skjemaet og tas med der det er naturlig. Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet helt klart er husets nummer i gata, altså "vanlig" gatenummer, registreres dette direkte etter gatenavnet, f eks 'Waldemar Thranes Gade 88'. Se feltet "Gårdens nummer" nedenfor.

Gårdens nummer
Dersom nummeret i rubrikken "No." etter gatenavnet i kilden ikke helt klart er husets nummer i gata (altså ikke "vanlig" gatenummer), må nummeret være husets nummer i en annen nummerserie innenfor byen, f eks branntakstnummer eller et annet matrikkelnummer (eller begge deler, f eks i Vadsø). Slike nummer kan også være oppgitt istedenfor gatenavnet eller utenfor listens påtrykte rubrikker. I alle tre tilfeller registreres nummeret kildetro i dette feltet. Også nummeret i rubrikken "No." etter et eventuelt rodenummer (se neste felt) registreres her. Se punkt 13 i de felles registreringsinstruksene.

Bydel
Flere større byer var delt inn i roder. Rodens nummer (eller navn) fra rubrikken foran ordet "Rode" registreres kildetro i dette feltet. Eventuelt oppgitt kvarter, bydel (f eks Vadsø) e l registreres også her.

Gårdens eier
I mange byer er gårdens eier systematisk oppgitt på Speciallistens forside. I så fall registreres eierens tittel og navn kildetro i dette feltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve huset/bygården. For eksempel kan dette være opplysninger om at huset er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

SKIP (posttype 4)

Tellingens "Liste over Søfarende" er helt identisk for skip tilhørende herreder og byer. Posttypen SKIP for tellingen 1875 By er følgelig helt identisk med den tilsvarende posstypen for folketellingen 1875 Land (se denne side 63).

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra Speciallistens indre, dvs hele punkt 1 på sidene inne i listen. Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter bostedposten basert på den samme Speciallistens forside.

Posttypen PERSON benyttes også for personer ført opp på side 2 i "Liste over Søfarende" (skipslister). Også her opprettes det vanligvis en personpost for hver person som er innført i listen. Personpostene følger direkte etter skipsposten basert på den samme skipslistens forside.

Et viktig unntak for begge lister: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene.

NB: I Speciallistene er personer som var fraværende på tellingstidspunktet, ført opp på egne nummererte linjer nederst på siden. Dette fører til at personer som hører til en og samme husholdning, kan være splittet og fordelt på listesekvensene for tilstedeværende og fraværende personer. Da dette er svært uheldig for anvendelsen av dataene, SKAL DE FRAVÆRENDE PERSONENE UNDER REGISTRERINGEN FLYTTES OPP TIL SIN NATURLIGE PLASS I HUSHOLDNINGEN. Merk da spesielt følgende instrukser:

 • En fraværende husfar plasseres først i husholdningen, en fraværende kone rett etter ektemannen, fraværende barn på sin normale plass etter kjønn og fødselsår, andre fraværende familiemedlemmer rett etter kjernefamilien osv. Dersom det ikke er mulig å finne noen naturlig plass for den fraværende, plasseres vedkommende etter samtlige tilstedeværende personer. Registratoren skal m a o rekonstruere husholdningene så godt det lar seg gjøre ut fra de oppgitte opplysningene.
 • Dersom en fraværende person flyttes inn mellom person nr 3 og 4 i listen over tilstedeværende, gis personen personnummer '3.1'. Flyttes personen inn først i listen, registreres personnummeret '0.1'. Se flere detaljer nedenfor. Den fraværende personens eget linjenummer nederst på siden registreres ikke.
 • Dersom en fraværende husfar flyttes opp som første person i husholdningen, skal han markeres som husholdsoverhode med '1' i feltet "Ny husholdning" (istedenfor den førstnevnte av de tilstedeværende personene).
 • Innholdet i rubrikk 7 "Hvad Enhver er i Familien" skal registreres kildetro både for tilstedeværende og oppflyttede fraværende personer. I de tilfeller der opplysningen i denne rubrikken blir tvetydig eller uriktig som en følge av oppflyttingen, skal dette klargjøres i en "egen merknad".
 • Alle fraværende personer markeres med verdien 'f' i feltet Bostatus.

Skipslistens skjema for opplysninger om sjøfolkene har færre rubrikker enn Speciallistens skjema. Rubrikktitler og -rekkefølge er også noe annerledes. Følgende av feltene nedenfor beholdes tomme for sjøfolkene: 5, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 24. I de tilfeller der registreringsinstruksen for et felt inneholder spesialiteter for sjøfolkene, er dette markert med "Sjøfolk:".

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Personnummer
 5. Ny husholdning
 6. Fornavn
 7. Etternavn
 8. Bostatus
 9. Sedvanlig bosted
 10. Antatt oppholdssted
 11. Bygning for natteopphold
 12. Etasje
 13. Kjønn
 14. Stilling i familien
 15. Ekteskapelig stilling
 16. Livsstilling eller forsørgelsesforhold
 17. Fødselsår
 18. Fødested
 19. Undersåtlig forhold
 20. Trosbekjennelse
 21. Sykdomstilstand
 22. Sykdom før eller etter fylte fire år
 23. Nasjonalitet
 24. Språk
 25. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsnummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP. For skipsmannskaper vil dette være forkortelsen 'skl' for skipsliste.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED eller SKIP.

Personnummer
Det trykte nummeret for hver person i listens rubrikk 2 (Sjøfolk: venstre rubrikk) registreres her. Oppflyttede, fraværende personer i Speciallisten nummereres med undernummer innimellom de tilstedeværende personene, f eks '3.1' og 3.2' mellom person nr 3 og 4. Plasseres den fraværende helt øverst, registreres nummeret '0.1'. Dersom det er ni tilstedeværende personer og tre fraværende skal plasseres etter disse, gis de numrene '9.1', '9.2' og '9.3'.

Ny husholdning
Dette feltet tilsvarer rubrikk 1 "Husholdninger" i Speciallisten. Det skal her kun registreres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning (som regel "hovedpersonen"), eller for hver enslig person. Dette stemmer overens med tellingsinstruksen for denne rubrikken. Dersom en fraværende "husfader" eller "husmoder" er flyttet opp som første person i husholdningen, er det denne personen som skal ha '1' i feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 3 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 3 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Bostatus
Dette feltet fylles ut på grunnlag av det som står i rubrikk 4 i Speciallisten, og hvor på siden personen er ført: Tilstedeværende personer som har sitt "sedvanlige bosted" oppgitt i rubrikk 4, regnes som midlertidig tilstedeværende og markeres med forkortelsen 'mt' i dette feltet. Fraværende personer, som for øvrig skal flyttes opp blant de tilstedeværende som beskrevet over, markeres med 'f' i dette feltet. Forkortelsen 'b' for "bosatt på stedet" benyttes ikke for 1875-tellingen. Se punkt 19 i de felles registreringsinstruksene.

Sedvanlig bosted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 4 i Speciallisten for dem som var midlertidig tilstedeværende, og som var ventet å ville reise innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Innholdet i rubrikken "Hvor bosat?" registreres kildetro her.

Antatt oppholdssted
Dette feltet tilsvarer rubrikk 4 i Speciallisten for dem som var fraværende fra bostedet, men som var ventet å ville vende tilbake innen kort tid. Rubrikkens innhold registreres kildetro. Se punkt 3d i de felles registreringsinstruksene.

Bygning for natteopphold
Opplysning om i hvilken bygning innenfor bostedet vedkommende person bor (dvs har sitt natteopphold) skal være angitt i rubrikk 5 i Speciallisten. Opplysningen gjentas i postene for alle de personene den gjelder for.

Etasje
Opplysning om i hvilken etasje i bygningen vedkommende person bor (dvs har sitt natteopphold) er også angitt i rubrikk 5 i Speciallisten. Denne opplysningen registreres kildetro i dette feltet, f eks '2den Etage'. Opplysningen gjentas i postene for alle de personene den gjelder for.

Kjønn
Personens kjønn er angitt i rubrikk 6 i Speciallisten. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene. Sjøfolk: I skipslistene er det ingen rubrikk for kjønn, så personens kjønn må fastsettes på grunnlag av navnet eller annen informasjon.

Stilling i familien
Her registreres det som står i rubrikk 7 i Speciallisten.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 8 i Speciallisten og tilsvarende rubrikk i skipslisten om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene. For personer under 15 år var det ifølge tellingsinstruksen ikke nødvendig å angi ekteskapelig stilling. Er rubrikken derfor tom, beholdes også dette feltet tomt.

Livsstilling eller forsørgelsesforhold
Her registreres det som står i rubrikk 9 i Speciallisten eller rubrikken "Stilling ombord" i skipslisten. Står personens hovedyrke i parentes, skal parentesen sløyfes.

Fødselsår (Sjøfolk: Alder)
Det oppgitte fødselsåret i rubrikk 10 i Speciallisten registreres med fire siffer. Se punkt 18 i defelles registreringsinstruksene. Sjøfolk: Personens oppgitte alder etterfulgt av benevningen "år" registreres i dette feltet, f eks '23 år'.

NB: Dersom det unntaksvis er oppgitt alder istedenfor fødselsår i Speciallistene, benyttes benevningen "år" også her. Tilsvarende registreres eventuelt oppgitte fødselsår i skipslistene på vanlig måte.

Fødested
Her registreres det som står i rubrikk 11 i Speciallisten eller rubrikken "Hvor født?" i skipslisten. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Undersåtlig forhold
Her registreres det som står i rubrikk 12 i Speciallisten, som regel verdien 'n' for norsk statsborgerskap.

Trosbekjennelse
Her registreres det som står i rubrikk 13 i Speciallisten eller den tilsvarende rubrikken i skipslisten, som regel verdien 's' for medlemmer av den norske Statskirken.

Sykdomstilstand
Her registreres det som står i rubrikk 14 i Speciallisten.

Sykdom før eller etter fylte fire år
Her registreres om sykdomstilstanden inntrådte før eller etter at personen fylte 4 år. Som regel står "Før" eller "Efter", men det som står i rubrikk 15 i Speciallisten, skal registreres kildetro.

Nasjonalitet
Dette feltet tilsvarer rubrikk 3b i Speciallisten for de områder der befolkningen delvis består av lapper eller kvener. Rubrikkens innhold, som regel en forkortelse av typen "nn" (norsk far, norsk mor) eller "lk" (lappisk far, kvensk mor), registreres kildetro.

Språk
Opplysninger om hvilke(t) språk personen snakker er ofte oppgitt i rubrikk 1 i Speciallisten for de områder der befolkningen delvis består av lapper eller kvener. Opplysningene registreres kildetro i dette feltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen. Registratorens egne merknader innledes med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra punkt 2 og 3 på baksiden av Speciallisten. Det opprettes en jordbrukspost for hver eier eller bruker som er oppgitt med husdyr. Utsæden, som vanligvis er oppgitt for bostedet som helhet, knyttes til den først oppførte eieren/brukeren under punkt 2. Dersom en eier eller bruker er oppgitt uten noen angivelse av antall husdyr eller utsæd, skal det ikke opprettes noen jordbrukspost. Dersom utsæd er oppgitt under punkt 3 uten angivelse av noen eier/bruker under punkt 2, opprettes en jordbrukspost for utsæden i navnet til det første husholdsoverhodet inne i Speciallisten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Eiernummer
 5. Fornavn
 6. Etternavn
 7. Hester 3-+ år
 8. Hester 0-2 år
 9. Okser
 10. Kyr
 11. Kalver
 12. Får
 13. Geiter
 14. Svin
 15. Reinsdyr
 16. Hvete
 17. Rug
 18. Bygg
 19. Blandkorn
 20. Havre
 21. Grønnforhavre
 22. Erter
 23. Vikker
 24. Gressfrø
 25. Poteter
 26. Andre rotfrukter
 27. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Eiernummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Tellingskretsnummer
Tellingskretsens nummer fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Eiernummer
De oppgitte eierne eller brukerne nummereres fortløpende. Registratoren eller kanskje registreringsprogrammet må holde orden på nummereringen. Forekommer det kun en eier eller bruker bak på Speciallisten, gis denne eiernummer '1'.

Fornavn
Eierens eller brukerens fornavn og mellomnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Eierens eller brukerens patronymikon og/eller slektsnavn registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Hester 3-+ år / Hester 0-2 år / Okser / Kyr / Kalver / Får/ Geiter / Svin / Reinsdyr
I hvert av disse ni feltene registreres det antallet dyr som er oppgitt på denne eieren eller brukerens linje i tabellen under punkt 2 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt.

Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Grønnforhavre / Erter/ Vikker / Gressfrø / Poteter / Andre rotfrukter
I hvert av disse elleve feltene registreres det antallet tønner eller skålpund utsæd, eller mål jord, som er oppgitt for de ulike vekstene i tabellen under punkt 3 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt. Brøker registreres med skråstrek som brøkstrek, f eks slik: '1/4' eller '5 1/2'. Dersom det er oppgitt en annen måleenhet enn den som er trykt i skjemaet, angis denne etter tallet, f eks '4 lispund'. For utsædens tilknytning til person, se innledningen til denne posttypen ovenfor.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle eieren eller brukeren og dennes jordbruksopplysninger. For eksempel kan eierens tittel eller bosted være oppgitt, dersom han/hun ikke bor på stedet. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1875 By er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder/skip) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hver tellingskrets. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingskrets nr 7.' Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran første bostedpost i neste tellingskrets, eller som siste post i filen.

I begge disse situasjonene fylles feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Speciallisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer og Overskrift/ kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Specialliste nr 7 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at skipslisten med et bestemt nummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer og Overskrift/ kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Liste nr 13 over sjøfolk mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende skipsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt personnummer mangler eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Person nr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Tellingskretsnummer
 3. Listenummer
 4. Personnummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Tellingskretsnummer, Listenummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Tellingskretsnummer

Bruk 1:
Tellingskretsnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet.
Bruk 2:
Tellingskretsnummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende skipsliste eller sjømann registreres forkortelsen 'skl'.

Listenummer

Bruk 1:
Listenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt Tellingskretsnummer og Listenummer angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Listenummeret tilhørende den manglende Speciallisten, skipslisten eller manglende/ overstrøkne personen registreres i feltet.

Personnummer

Bruk 1:
Personnummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Dersom forrige post er av typen JORDBRUK, registreres isteden Eiernummeret i dette feltet.
Bruk 2:
Personnummeret tilhørende den manglende/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Specialliste eller skipsliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene/skipene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.