/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellingen 31.12.1865

Folketellingen i 1865 ble ført i skjemaer av to typer, "Speciallister" og "Hovedlister". Begge skjematypene er ulike for landdistriktene og byene. Tabellen nedenfor gir en kort oversikt over de ulike skjemaene, og hvilke opplysninger de inneholder:

SkjemaOpplysninger om
LandSpeciallisteBosteder og personer innenfor hvert skoledistrikt
HovedlisteBosteder og folketall innenfor hvert sogn
BySpeciallisteHusholdninger og personer innenfor hver bygård
HovedlisteBygårder og folketall innenfor hver by

Det vil vanligvis kun være aktuelt å edb-registrere opplysninger fra Speciallistene. Hovedlistene er derfor ikke tatt hensyn til ved utformingen av formatene og instruksene nedenfor.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1865 Land

Opplysningene i tellingens Speciallister fordeles på de fem posttypene TELLINGSKRETS, BOSTED, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Summene av bebodde hus, husholdninger, personer, husdyr og utsæd som er oppgitt på nederste linje for hver side inne i Speciallisten, og som deretter er aggregert for hvert skoledistrikt, har ingen egne felt i noen av de fem posttypene. Disse opplysningene anbefales ikke registrert.

En Specialliste kan bestå av flere sider. For å oppnå en entydig kildehenvisning i hver registrerte post må sidenummer og linjenummer for innførslene registreres. Dersom det ikke allerede er gjort, må Speciallistene før registreringen sidenummereres fortløpende for hele herredet. Dette kan gjøres med en penn eller et nummerstempel. Linjenummerering innenfor hver side kan om nødvendig oppnås ved å legge en gjennomsiktig, nummerert plast- eller glassmal over siden ved registreringen.

Anbefalt registreringsrekkefølge:

Speciallistene registreres helst fortløpende etter sitt listenummer og eventuelt littera. Først registreres forsiden (TELLINGSKRETS). Speciallistens indre sider registreres linje for linje. Innenfor samme linje registreres først et eventuelt nytt BOSTED, deretter PERSONen og til slutt eventuelle JORDBRUKsopplysninger. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

TELLINGSKRETS (posttype 1)

Posttypen TELLINGSKRETS inneholder opplysninger fra Speciallistens forside. Det opprettes en slik kretspost for hvert "Liste No." i øverste, venstre hjørne av forsiden. Tellingskrets tilsvarer skoledistriktene i folketellingen 1865 for landet.

Dersom det innenfor ett og samme listenummer/skoledistrikt er ført flere lister nummerert med littera a, b, c osv, opprettes en eneste kretspost ved begynnelsen av listen med littera a. Start på listene med littera b, c, d, osv markeres med en post av typen INFORMASJON (posttype 9) på rett plass, altså ikke med en ny kretspost.

Når det noen ganger på mikrofilm eller i papirkopier av kilden kommer to identiske Specialliste-forsider etter hverandre, skal det kun opprettes en kretspost.

Dersom Speciallisten med et bestemt "Liste No." i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig kretspost for denne, men isteden en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Skoledistrikt
 5. Sogn
 6. Prestegjeld
 7. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Listenummer og Posttype (alternativt Sidenummer og Posttype) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen TELLINGSKRETS, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '1' angir at posten er av typen TELLINGSKRETS.

Listenummer
Speciallistens listenummer fra forsidens øverste, venstre hjørne. Littera tas ikke med her. Littera a registreres ikke i det hele tatt, mens start på littera b, c, d, osv markeres med en post av typen INFORMASJON.

Sidenummer
Her registreres det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet utenpå Speciallistens forside.

Skoledistrikt
Skoledistriktets navn (eller eventuelt nummer) registreres kildetro.

Sogn
Sognets navn registreres kildetro.

Prestegjeld
Prestegjeldets navn registreres kildetro.

Merknader

Her registreres eventuelle ekstraopplysninger eller merknader fra Speciallistens forside. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra rubrikk 1 (to kolonner), 2 og 3 inne i Speciallisten. Det opprettes en bostedpost når det er ført en ny opplysning i minst en av disse fire kolonnene ikilden, altså også når det f eks står '1' i rubrikk 2 og 3 mens rubrikk 1 er tom. I slike tilfeller gjentas ikke forrige bostednavn eller matrikkelnummer i den nye bostedposten, men de tilhørende feltene beholdes tomme. Dette gjøres for å ivareta kildetroheten.

Et viktig unntak: Når en påbegynt familie/husstand fortsetter på neste side i Speciallisten, opprettes ingen ny bostedpost, selv om bostedets navn eller matrikkelnummer er ført opp på nytt. I slike tilfeller fremgår sideskiftet kun av sidenummerfeltet i personpostene.

Innholdet i rubrikk 11 i Speciallisten, "Samlet Folketal for hvert Matrikul-No.", vil sjelden omfatte de samme personene som kun en bostedpost. Dessuten er dette folketallet ofte feil summert/oppgitt. Innholdet i denne rubrikken registreres derfor ikke i det hele tatt.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Bostedets navn
 6. Matrikkelnummer
 7. Løpenummer
 8. Bebodde hus
 9. Husholdninger
 10. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Sidenummer, Linjenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen TELLINGSKRETS. Littera tas ikke med.

Sidenummer
Her registreres det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet på denne siden inne i Speciallisten.

Linjenummer
Her registreres nummeret til den linjen innenfor siden der det nå er ført en ny opplysning i minst en av rubrikkene 1, 2 eller 3, og som altså gir opphav til en ny bostedpost. Registratoren eller helst registreringsprogrammet må holde orden på linjenummereringen.

Bostedets navn
Gårdens eller stedets navn i rubrikk 1 i kilden registreres kildetro. Se punkt 14 i de felles registreringsinstruksene.

Matrikkelnummer
Innholdet i kolonnen "Matrikul Løbe-No" under rubrikk 1 i kilden fordeles på dette feltet og det neste. Se punkt 11 i de felles registreringsinstruksene.

Løpenummer
Innholdet i kolonnen "Matrikul Løbe-No" under rubrikk 1 i kilden fordeles på dette feltet og det forrige. Se punkt 11 i de felles registreringsinstruksene.

Bebodde hus
Antallet bebodde hus tilhørende bostedet. Tallet i rubrikk 2 i kilden registreres kildetro.

Husholdninger
I rubrikk 3 i kilden skal tallet '1' være plassert ut for første person i enhver ny husstand (husholdning). Ofte oppgir rubrikken imidlertid antall husholdninger tilhørende det aktuelle bostedet. Tallet i rubrikk 3 i kilden registreres kildetro. Jfr feltet "Ny husholdning" i personpostene.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve bostedet. Ofte kan dette være navn på og andre opplysninger vedrørende bostedets eier, når denne ikke bor på stedet. I slike tilfeller skal nemlig eieren ikke ha noen egen personpost. Ofte kan det også være opplysninger om at den aktuelle gården eller plassen er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON

(posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra rubrikk 4 til 10 (pluss anmerkningsrubrikken) inne i Speciallisten. Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført på en egen linje i listen. Personpostene følger direkte etter den bostedposten de tilhører.

Unntak 1: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene.

Unntak 2: For at antallet personposter i datafilen skal stemme overens med antall personer i prestegjeldet, skal det for bostedseiere som ikke bor på stedet, men som formodentlig er ført opp under et annet bosted innen- eller utenbygds, ikke opprettes en egen personpost. Eieren registreres isteden i merknadsfeltet i bostedposten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Ny husholdning
 6. Fornavn
 7. Etternavn
 8. Stilling i familien
 9. Stand eller Næringsvei
 10. Ekteskapelig stilling
 11. Alder
 12. Kjønn
 13. Fødested
 14. Trosbekjennelse
 15. Sykdomstilstand
 16. Varighet av sykdomstilstand
 17. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Sidenummer, Linjenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen TELLINGSKRETS. Littera tas ikke med.

Sidenummer
Det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet på denne siden inne i Speciallisten. Pass spesielt på at sidenummeret blir økt når kilden skifter side innenfor samme familie/husstand.

Linjenummer
Her registreres nummeret til den linjen (innenfor en side) der personen er ført inn. Registratoren eller helst registreringsprogrammet må holde orden på linjenummereringen.

Ny husholdning
I dette feltet plasseres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning, som oftest "husfaderen", "husmoderen" eller en enslig person. Dersom rubrikk 3 i kilden angir antall husholdninger på bostedet, må registratoren selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. I motsatt fall skal dette feltet fylles ut identisk med feltet Husholdninger i den foranstående bostedposten. Altså: Tallet '1' er den eneste lovlige ikke-tomme verdien i dette feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 4 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 4 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Innholdet i rubrikk 5 i kilden registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. I dette feltet plasseres opplysninger som angir familierelasjoner eller personens stilling innenfor husstanden, eller generelt hvordan personen bodde. Typiske verdier for dette feltet er:

 • Husfader
 • Husmoder
 • Hans kone
 • Deres søn
 • Hendes datter
 • Husfaderens moder
 • Søn
 • Datter
 • Forældre
 • Datter Søn
 • Hendes farbror
 • Moster
 • Søstersøn
 • Hans broder
 • Konens fader
 • Fosterbarn
 • Pleiesøn
 • Oppfostringsdatter
 • Logerende
 • Indlogerende
 • Inderst

Dersom rubrikk 5 ikke inneholder noen opplysning om stilling i familien eller husstanden, skal feltet være tomt.

Stand eller Næringsvei
I dette feltet plasseres resterende informasjon fra rubrikk 5 i kilden. Som regel vil dette være opplysninger om personens yrke, stand eller forsørgelsesforhold, eller generelt hva personen levde av. Typiske verdier er:

 • Selveier
 • Gaardbruger
 • Husmand med jord
 • Leilending
 • Dagarbeider
 • Skomager
 • Tjenestepige
 • Tjenestedreng
 • Tyende
 • Kaarfolk
 • Understøttes af fattigkassen
 • Hjælper forældrene
 • Bestyrer faderens hushold

Se punkt 9b i de felles registreringsinstruksene.

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 6 i kilden om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Alder
Personens alder i løpende år i kildens rubrikk 7 registreres kildetro. Se punkt 3 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er indirekte oppgitt ved plassering av alderen i egne kolonner for menn og kvinner innenfor rubrikk 7 i kilden. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Personens fødested oppgitt i rubrikk 8 i kilden registreres kildetro. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Trosbekjennelse
Innholdet i rubrikk 9 i kilden registreres kildetro.

Sykdomstilstand
Innholdet i rubrikk 10 i kilden registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. I dette feltet plasseres opplysninger om hvilken sykdom eller funksjonshemning personen lider av, f eks 'Sindsvag', 'Døvstum', 'Blind'.

Varighet av sykdomstilstand
I dette feltet registreres hvor lenge personen har hatt sykdommen eller funksjonshemningen registrert i forrige felt, f eks 'fra fødselen'.

(Samlet folketall)
Innholdet i rubrikk 11 ("Samlet Folketal for hvert Matrikul-No.") skal ikke registreres.

(Kreaturhold og Utsæd)
Innholdet i kildens rubrikk 12 og 13 skal registreres i en egen post av typen JORDBRUK umiddelbart etter den personen opplysningene er knyttet til.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen, f eks innholdet i rubrikken Anmerkninger. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra rubrikk 12 og 13 inne i Speciallisten. Det opprettes en jordbrukspost for hver linje i listen hvor minst en av kolonnene for husdyr eller utsæd er utfylt. Jordbruksposten skal i filen følge umiddelbart etter personposten for den personen som er ført på samme linje i listen (som oftest eieren av dyr eller utsæd).

Dersom den oppførte personen på linjen ikke bor på stedet, skal han/hun ikke ha noen egen personpost (se unntak 2 under posttypen PERSON over). Da plasseres jordbruksposten enten umiddelbart etter bostedposten for det bostedet som eventuelt er oppgitt på samme linje i listen, eller som eneste post basert på denne linjen.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Hester
 6. Stort kveg
 7. Får
 8. Geiter
 9. Svin
 10. Reinsdyr
 11. Hvete
 12. Rug
 13. Bygg
 14. Blandkorn
 15. Havre
 16. Erter
 17. Poteter
 18. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Sidenummer, Linjenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen TELLINGSKRETS. Littera tas ikke med.

Sidenummer
Det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet på denne siden inne i Speciallisten.

Linjenummer
Her registreres nummeret til den linjen (innenfor en side) der jordbruksopplysningene er ført inn. Registratoren eller helst registreringsprogrammet må holde orden på linjenummereringen.

Hester / Stort kveg / Får / Geiter / Svin / Reinsdyr
I hvert av disse seks feltene registreres det antallet dyr som er oppgitt i rubrikk 12 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt.

Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Erter / Poteter
I hvert av disse sju feltene registreres det antallet tønner med utsæd av hver nyttevekst som er oppgitt i rubrikk 13 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt. Brøker registreres med skråstrek som brøkstrek, f eks slik: '1/4' eller '5 1/2'. Dersom det er oppgitt en annen måleenhet enn tønner, angis denne etter tallet, f eks '4 lispund'.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til de aktuelle jordbruksopplysningene. For eksempel kan eierens navn osv tas med dersom denne ikke har noen egen personpost (se over). Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1865 Land er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Spesielt aktuelt er dette når det i tellingslistene for Nord-Norge eller andre steder med etnisk blandet befolkning er benyttet overskrifter som deler personene inn etter etnisitet, f eks "Den lappiske befolkning", "Den norske befolkning" osv. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på hvert skoledistrikt i tellingen. Kommentar av typen: 'E: Slutt på skoledistrikt med listenummer 7'. Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran tellingskretsposten for neste skoledistrikt, eller som siste post i filen.

En informasjonspost benyttes ved begynnelsen av en Specialliste med littera b, c, d osv etter listenummeret. Kommentar av typen: 'E: Begynnelse av Specialliste 3b'. Informasjonsposten plasseres umiddelbart foran den første bostedposten fra denne listen.

I alle disse tre situasjonene fylles feltene Listenummer, Sidenummer, Linjenummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Speciallisten med et bestemt listenummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Listenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Specialliste nr 12 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende kretsposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt linjenummer utgår eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Listenummer, Sidenummer, Linjenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personen med linjenr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Listenummer, Sidenummer, Linjenummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Listenummer

Bruk 1:
Listenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle kretsposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Listenummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet. Littera tas ikke med.

Sidenummer

Bruk 1:
Sidenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Eventuelt registreres det sidenummeret som står trykt, skrevet eller stemplet på den samme siden i Speciallisten som den aktuelle overskriften eller kommentaren.
Bruk 2:
Sidenummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet.

Linjenummer

Bruk 1:
Linjenummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Eventuelt registreres linjenummeret til den aktuelle overskriften eller kommentaren.
Bruk 2:
Linjenummeret tilhørende den utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Specialliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.


Registreringsformat og -instrukser for

Folketellingen 1865 By

Opplysningene i tellingens Speciallister fordeles på de fire posttypene BOSTED, PERSON, JORDBRUK og INFORMASJON.

Summene av husholdninger, personer, husdyr og utsæd som er oppgitt på nederste linje inne i Speciallisten, og som deretter er overført til Hovedlisten, har ingen egne felt i noen av de fire posttypene. Disse opplysningene anbefales ikke registrert.

En Specialliste kan bestå av flere sider. For å oppnå en entydig kildehenvisning i hver registrerte post må sidenummer og linjenummer for innførslene registreres. Dersom det ikke allerede er gjort, må Speciallistene før registreringen sidenummereres fortløpende for hele byen. Dette kan gjøres med en penn eller et nummerstempel. Linjenummerering innenfor hver side kan om nødvendig oppnås ved å legge en gjennomsiktig, nummerert plast- eller glassmal over siden ved registreringen.

Anbefalt registreringsrekkefølge:
Speciallistene registreres helst fortløpende etter sitt listenummer og eventuelt littera. Først registreres forsiden (BOSTED). Speciallistens indre sider registreres linje for linje. Innenfor samme linje registreres først PERSONen og deretter eventuelle JORDBRUKsopplysninger. Poster av typen INFORMASJON opprettes på den plassen de hører hjemme.

BOSTED (posttype 2)

Posttypen BOSTED inneholder opplysninger fra Speciallistens forside. Det opprettes en slik bostedpost for hvert "Liste No." i øverste, venstre hjørne av forsiden. Et bosted tilsvarer et hus eller en bygård i folketellingen 1865 for byene.

Når det noen ganger på mikrofilm eller i papirkopier av kilden kommer to identiske Specialliste-forsider etter hverandre, skal det kun opprettes en bostedpost.

En Specialliste med opplysning om at huset/gården er ubebodd gir opphav til en bostedpost på vanlig måte.

Dersom Speciallisten med et bestemt "Liste No." i rekkefølgen mangler, skal det ikke opprettes en vanlig bostedpost for denne, men isteden en post av typen INFORMASJON.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Gårdens nummer
 5. Gatenavn og nummer i gata
 6. Bydel
 7. Kjøpstad
 8. Gårdens eier
 9. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Listenummer og Posttype (alternativt Sidenummer og Posttype) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen BOSTED, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '2' angir at posten er av typen BOSTED.

Listenummer
Speciallistens listenummer fra forsidens øverste, venstre hjørne registreres her. Eventuelle bokstaver (littera) registreres rett etter nummeret uten mellomrom, f eks '17b'.

Sidenummer
Her registreres det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet utenpå Speciallistens forside.

Gårdens nummer
Her registreres det nummeret som står i rubrikken "Gaarden (Huset)" i kilden, dersom dette ikke opplagt er gårdens nummer i gata. (Gatenummer starter typisk på 1 for hver ny gate.) Svært ofte er det gårdens matrikkelnummer ("Matr.No.", "Mtr.No." eller "M.No."), branntakstnummer ("Br.No.") (f eks Hamar) eller et annet "Løbe No." som er oppgitt i denne rubrikken. For noen byer (f eks Tromsø) er imidlertid både et løpenummer og et matrikkelnummer oppgitt. Se punkt 13 i de felles registreringsinstruksene.

Gatenavn og nummer i gata
I dette feltet registreres kildetro gata eller veiens navn, slik det er oppgitt i rubrikken markert med "i" mellom rubrikkene "Gaarden (Huset)" og "Kjøbstaden". Dersom gårdens nummer i gata er oppgitt i rubrikken ovenfor i kilden (se forrige felt), registreres dette direkte etter gatenavnet, f eks 'Vogts Gade 13b'. Dersom det istedenfor gatenavn er oppgitt navn eller en tittel på selve huset/gården (f eks "Tugthuset" eller "Bødkergaarden"), registreres denne opplysningen kildetro i dette feltet.

Bydel
I dette feltet registreres kildetro navnet eller nummeret på kvarteret/kvartalet (f eks i Hamar), roden (f eks i Bergen), menigheten (f eks i Christiania), bydelen eller en annen enhet større enngate som er oppgitt i rubrikken "i" (se forrige felt) eller utenfor de avsatte rubrikkene på Speciallistens forside, f eks nedenfor byens navn.

Kjøpstad
Kjøpstadens (byens) navn registreres kildetro.

Gårdens eier
I mange byer er gårdens eier systematisk oppgitt på Speciallistens forside. Noen ganger er en eier som ikke bor i gården, oppført inne i Speciallisten, som regel med tilhørende utsæd eller husdyr. I begge tilfeller registreres eierens tittel og navn kildetro i dette feltet.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til selve huset/gården. Slike opplysninger kan finnes både på forsiden og inne i Speciallisten. For eksempel kan det være opplysninger om at huset/gården er ubebodd. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

PERSON (posttype 5)

Posttypen PERSON inneholder opplysninger fra rubrikk 1 til 8 (pluss anmerkningsrubrikken) inne i Speciallisten. Det opprettes vanligvis en personpost for hver person som er innført på en egen linje i listen. Personpostene følger direkte etter den bostedposten de tilhører.

Unntak 1: For personer som i kilden er helt overstrøket eller markert med "Udgaar" e l, skal det ikke opprettes en egen personpost. For disse personene opprettes isteden en egen post av typen INFORMASJON. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene.

Unntak 2: For at antallet personposter i datafilen skal stemme overens med antall personer i prestegjeldet, skal det for gårdeiere som ikke bor i gården, men som formodentlig er ført opp under et annet bosted innen- eller utenbys, ikke opprettes en egen personpost. Eieren registreres isteden i feltet "Gårdens eier" i bostedposten.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Ny husholdning
 6. Fornavn
 7. Etternavn
 8. Stilling i familien
 9. Stand eller Næringsvei
 10. Ekteskapelig stilling
 11. Alder
 12. Kjønn
 13. Fødested
 14. Trosbekjennelse
 15. Sykdomstilstand
 16. Varighet av sykdomstilstand
 17. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Sidenummer, Linjenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen PERSON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '5' angir at posten er av typen PERSON.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Sidenummer
Det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet på denne siden inne i Speciallisten. Pass spesielt på at sidenummeret blir økt når kilden skifter side innenfor samme familie/husstand.

Linjenummer
Her registreres nummeret til den linjen (innenfor en side) der personen er ført inn. Registratoren eller helst registreringsprogrammet må holde orden på linjenummereringen.

Ny husholdning
I rubrikk 1 i kilden skal tallet '1' være plassert ut for første person i enhver ny husstand (husholdning). Noen ganger er husholdningene isteden markert med klammer. Andre ganger oppgir rubrikken kun antall husholdninger i gården, eller husholdningene er nummerert fortløpende nedover siden. Uansett føringspraksis skal det i dette feltet plasseres et ett-tall ('1') for den først oppførte personen i hver husholdning, som oftest "husfaderen", "husmoderen" eller en enslig person. Dersom rubrikk 1 i kilden angir antall husholdninger i gården, må registratoren selv avgjøre hvor hver enkelt husholdning starter. Altså: Tallet '1' er den eneste lovlige ikke-tomme verdien i dette feltet.

Fornavn
Personens fornavn og mellomnavn fra rubrikk 2 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Etternavn
Personens patronymikon og/eller slektsnavn fra rubrikk 2 registreres kildetro. Se punkt 15 i de felles registreringsinstruksene.

Stilling i familien
Innholdet i rubrikk 3 i kilden registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. I dette feltet plasseres opplysninger som angir familierelasjoner eller personens stilling innenfor husstanden, eller generelt hvordan personen bodde. Typiske verdier for dette feltet er:

 • Husfader
 • Husmoder
 • Hans kone
 • Deres søn
 • Hendes datter
 • Husfaderens moder
 • Søn
 • Datter
 • Forældre
 • Datter Søn
 • Hendes farbror
 • Moster
 • Søstersøn
 • Hans broder
 • Konens fader
 • Fosterbarn
 • Pleiesøn
 • Oppfostringsdatter
 • Logerende
 • Indlogerende
 • Inderst

Dersom rubrikk 3 ikke inneholder noen opplysning om stilling i familien eller husstanden, skal feltet være tomt.

Stand eller Næringsvei
I dette feltet plasseres resterende informasjon fra rubrikk 3 i kilden. Som regel vil dette være opplysninger om personens yrke, stand eller forsørgelsesforhold, eller generelt hva personen levde av. Typiske verdier er:

 • Gaardeier
 • Kjøbmand
 • Handelsbetjent
 • Skomager
 • Arbeider
 • Husjomfru
 • Tjenestepige
 • Tjenestedreng
 • Tyende
 • Pensionist
 • Rentenist
 • Lægdslem
 • Fattiglem
 • Understøttes af fattigkassen
 • Gaar fruen til Haande
 • Bestyrer faderens hushold

Ekteskapelig stilling
Opplysningen i rubrikk 4 i kilden om personens ekteskapelige stilling skal registreres ved hjelp av de faste forkortelsene 'ug' (ugift), 'g' (gift), 'e' (enke/enkemann), 'f' (fraskilt) eller 's' (separert). Se punkt 17 i de felles registreringsinstruksene.

Alder
Personens alder i løpende år i kildens rubrikk 5 registreres kildetro. Se punkt 3 i de felles registreringsinstruksene.

Kjønn
Personens kjønn er indirekte oppgitt ved plassering av alderen i egne kolonner for menn og kvinner innenfor rubrikk 5 i kilden. Se punkt 16 i de felles registreringsinstruksene.

Fødested
Personens fødested oppgitt i rubrikk 6 i kilden registreres kildetro. Se punkt 9c i de felles registreringsinstruksene.

Trosbekjennelse
Innholdet i rubrikk 7 i kilden registreres kildetro.

Sykdomstilstand
Innholdet i rubrikk 8 i kilden registreres kildetro, men fordeles på dette feltet og det neste. I dette feltet plasseres opplysninger om hvilken sykdom eller funksjonshemning personen lider av, f eks 'Sindsvag', 'Døvstum', 'Blind'.

Varighet av sykdomstilstand
I dette feltet registreres hvor lenge personen har hatt sykdommen eller funksjonshemningen registrert i forrige felt, f eks 'fra fødselen'.

(Samlet folketall)
Innholdet i rubrikk 9 ("Samlet Folketal for Huset eller Gaarden") skal ikke registreres.

(Kreaturhold og Utsæd)
Innholdet i kildens rubrikk 10 og 11 skal registreres i en egen post av typen JORDBRUK umiddelbart etter den personen opplysningene er knyttet til, eventuelt etter alle personene i gården.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til den aktuelle personen, f eks innholdet i rubrikken Anmerkninger. Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK inneholder opplysninger fra rubrikk 10 og 11 inne i Speciallisten. Det opprettes en jordbrukspost for hver linje i listen hvor minst en av kolonnene for husdyr eller utsæd er utfylt. Opplysningene om husdyrhold og utsæd skal ifølge tellingsinstruksen oppgis samlet for hele gården. I så fall plasseres jordbruksposten i filen etter den siste personposten tilhørende gården.

I motsatt fall skal jordbruksposten følge umiddelbart etter personposten for den personensom er ført på samme linje i listen (som oftest eieren av dyr eller utsæd). Dersom den oppførte personen ikke bor i gården, skal han/hun ikke ha noen egen personpost (se unntak 2 under posttypen PERSON over). Da plasseres jordbruksposten som eneste post basert på denne linjen.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Hester
 6. Stort kveg
 7. Får
 8. Geiter
 9. Svin
 10. Reinsdyr
 11. Hvete
 12. Rug
 13. Bygg
 14. Blandkorn
 15. Havre
 16. Erter
 17. Poteter
 18. Merknader

Postidentifikator:
Feltene Sidenummer, Linjenummer og Posttype danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen JORDBRUK, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '7' angir at posten er av typen JORDBRUK.

Listenummer
Listenummeret fra sist registrerte post av typen BOSTED.

Sidenummer
Det sidenummeret som eventuelt står trykt, skrevet eller stemplet på denne siden inne i Speciallisten.

Linjenummer
Her registreres vanligvis nummeret til den linjen (innenfor en side) der jordbruksopplysningene er ført inn. Dersom disse opplysningene er oppgitt samlet for hele gården, er det viktig at jordbruksposten ikke får samme linjenummer som noen person. I slike tilfeller gis posten første "ledige" linjenummer etter siste person.

Hester / Stort kveg / Får / Geiter / Svin / Reinsdyr
I hvert av disse seks feltene registreres det antallet dyr som er oppgitt i rubrikk 10 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt.

Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Erter / Poteter
I hvert av disse sju feltene registreres det antallet tønner med utsæd av hver nyttevekst som er oppgitt i rubrikk 11 i kilden. Er tallet 0 oppgitt, beholdes feltet tomt. Brøker registreres med skråstrek som brøkstrek, f eks slik: '1/4' eller '5 1/2'. Dersom det er oppgitt en annen måleenhet enn tønner, angis denne etter tallet, f eks '4 lispund'.

Merknader
I dette feltet registreres ekstraopplysninger eller merknader (fra kilden) som er knyttet til de aktuelle jordbruksopplysningene. For eksempel kan eierens navn osv tas med dersom denne ikke har noen egen personpost (se over). Registratorens egne merknader markeres med 'E:'. Se punkt 22 i de felles registreringsinstruksene.

INFORMASJON (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON benyttes i flere situasjoner, fordelt på to ulike bruksområder. For 1865 By er følgende situasjoner aktuelle:

Bruk 1 - innimellom nummererte poster av andre typer:

Posttypen benyttes dersom det i kilden er påført en overskrift eller kommentar som gjelder for flere (eller færre) personer (eller bosteder) enn de som omfattes av poster av de andre typene. Spesielt aktuelt er dette når det i tellingslistene for Nord-Norge eller andre steder med etnisk blandet befolkning er benyttet overskrifter som deler personene inn etter etnisitet, f eks "Den lappiske befolkning", "Den norske befolkning" osv. Informasjonsposten plasseres der overskriften eller kommentaren naturlig hører hjemme blant de andre postene.

En informasjonspost benyttes for å markere slutten på tellingen. Kommentar av typen: 'E: Slutt på tellingen for Hamar.' Informasjonsposten plasseres som siste post i filen.

I begge disse to situasjonene fylles feltene Listenummer, Sidenummer, Linjenummer og "Posttype for forrige post" ut med de samme verdiene som i siste post foran informasjonsposten. Informasjonspostens plass i filen angis altså ved hjelp av identifikatorene til forrige post (uansett type).

Bruk 2 - istedenfor nummererte poster av andre typer:

En informasjonspost benyttes for å markere at Speciallisten med et bestemt listenummer mangler. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Listenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Specialliste nr 12 mangler'. Informasjonsposten plasseres der den manglende bostedposten skulle ha vært.

En informasjonspost benyttes for å markere at personen med et bestemt linjenummer utgår eller er overstrøket i kilden. Se punkt 7 i de felles registreringsinstruksene. I informasjonsposten skal feltene Posttype, Listenummer, Sidenummer, Linjenummer og Overskrift/kommentar da fylles ut, det siste med en kommentar av typen 'E: Personen med linjenr 13 er overstrøket i kilden' m m. Informasjonsposten plasseres der den manglende personposten skulle ha vært.

Feltoversikt:

 1. Posttype
 2. Listenummer
 3. Sidenummer
 4. Linjenummer
 5. Posttype for forrige post
 6. Overskrift/kommentar

Postidentifikator:
Feltene Listenummer, Sidenummer, Linjenummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen) danner til sammen en entydig identifikator for poster av typen INFORMASJON, og gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre en slik posts plass blant alle andre poster.

Feltinnhold og registreringsinstrukser:

Posttype
Verdien '9' angir at posten er av typen INFORMASJON.

Listenummer

Bruk 1:
Listenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Tomt felt angir at informasjonsposten skal plasseres foran alle bostedposter, altså først i tellingen.
Bruk 2:
Listenummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet.

Sidenummer

Bruk 1:
Sidenummeret i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Eventuelt registreres det sidenummeret som står trykt, skrevet eller stemplet på den samme siden i Speciallisten som den aktuelle overskriften eller kommentaren.
Bruk 2:
Sidenummeret tilhørende den manglende Speciallisten eller utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet.

Linjenummer

Bruk 1:
Linjenummeret (hvis noe) i siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i feltet. Eventuelt registreres linjenummeret til den aktuelle overskriften eller kommentaren.
Bruk 2:
Linjenummeret tilhørende den utelatte/overstrøkne personen registreres i feltet. Ved manglende Specialliste beholdes feltet tomt.

Posttype for forrige post

Bruk 1:
Posttypen til siste post som kommer foran denne informasjonsposten, registreres i dette feltet.
Bruk 2:
Feltet beholdes tomt.

Overskrift/kommentar
Her registreres overskriften eller kommentaren fra kilden, eventuelt en egenformulert kommentar, gjerne også med en angivelse av hvor mange av de etterfølgende personene (eller bostedene) som overskriften/kommentaren gjelder for. I en post som markerer en overstrøket person i kilden, plasseres personens navn og all annen informasjon i dette feltet. Registratorens egne kommentarer markeres med 'E:'.